navigacija Naslovnica Premium

REAGOVANJE IZ PARTIJE

1.4.2015 16:48

SDP: Dokumenta iz „Dana“ neprovjerena i nepotpisana

"Dan" navodi da je autentičnost dokumentacije potvrđena iz više njihovih izvora u SDP-u

SDP: Dokumenta iz „Dana“ neprovjerena i nepotpisana Čelnik podgoričkog odbora SDP-a: Vujica Lazović
Foto: Savo Prelević Autori: Vijesti online, Darvin Murić

Dokumenta poput onih koje je objavio „Dan“ neprovjerena i nepotpisana mogu se napraviti za 5 minuta, u njima navesti sadržaj koji odgovara krajnjoj namjeri, radi providne upotrebe u dnevnopolitičke svrhe, saopšteno je iz podgoričkog odbora SDP-a. 

Taj odbor aocijaldemorata demantovao je tvrdnje o zkoupotrebama i nezakonitostima koje su su iznijete u dnevnom listu „Dan“. 

„Dan“ je objavio objavio spi­sak na ko­jem se na­la­ze ime­na 65 li­ca (ko­ji ne­ma pe­čat stran­ke, što i ni­je neo­bič­no s ob­zi­rom na pri­ro­du do­ku­men­ta) za koji navodi da su sa­sta­vi­li funk­ci­o­ne­ri pod­go­rič­kog SDP-a, ko­ji pred­vo­di Vu­ji­ca La­zo­vić, a uglav­nom se od­no­si na navodno odo­bre­ne za­htje­ve pre­ma Fon­du ra­da, ali i na do­dje­lu cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva i pronalaženje rad­nih mje­sta za bi­ra­če te stran­ke, a u od­re­đe­nim slu­ča­je­vi­ma, bi­ra­či­ma je omo­gu­će­no i odo­bre­nje za stal­no na­sta­nje­nje. 

„Dokumenta poput objavljenih, neovjerena i nepotpisana, mogu se napraviti za 5 minuta, u njima navesti sadržaj koji odgovara krajnjoj namjeri, radi providne upotrebe u dnevnopolitičke svrhe. U tom smislu je interesantna tvrdnja da je dokument od prije 3 godine,  pa je čudno zašto se pojavljuje baš sada, u susret dešavanjima pred Kongres SDP-a“ saopšteno je iz podgoričkog odbora SDP-a. 

U saopštenju se dodaje da „ne žele da vjerujeju da je osoba koja je ovaj navodni dokument dostavila Danu pokušala da redakciju ovog dnevnog lista iskoristi u funkciji predkongresnih aktivnosti“. „Ako se o tome radi, ne bi nas iznenadilo da narednih dana po sličnoj matrici bude dostavljeno još sličnih konstrukcija o navodnim neregularnostima, ali se nadamo da ovoga puta dnevni list Dan kao ni drugi mediji, u najboljoj namjeri da objektivno informišu javnost, neće dozvoliti da budu zloupotrijebljeni. 

SDP će kao istinska demokratska partija i u narednom periodu nastaviti da sve svoje aktivnosti sprovodi na demokratski i zakonit način“ zaključuje se u saopštenju. 

"Dan": Dokumenta pokazuju kako je SDP kupovao glasove

Do­ku­men­ta­ci­ja pod­go­rič­kog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) po­ka­zu­je da je ta stran­ka zlo­u­po­tre­blja­va­la dr­žav­ne re­sur­se, u pr­vom re­du sred­stva Fon­da ra­da i Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, da bi ku­po­va­la gla­so­ve na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma odr­ža­nim na je­sen 2012. go­di­ne, "Dan".

"Dan" navodi da je autentičnost dokumentacije potvrđena iz više njihovih izvora u SDP-u.

"Dan" je objavio spi­sak na ko­jem se na­la­ze ime­na 65 li­ca (ko­ji ne­ma pe­čat stran­ke, što i ni­je neo­bič­no s ob­zi­rom na pri­ro­du do­ku­men­ta) za koji navodi da su sa­sta­vi­li funk­ci­o­ne­ri pod­go­rič­kog SDP-a, ko­ji pred­vo­di Vu­ji­ca La­zo­vić, a uglav­nom se od­no­si na navodno odo­bre­ne za­htje­ve pre­ma Fon­du ra­da, ali i na do­dje­lu cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva i pronalaženje rad­nih mje­sta za bi­ra­če te stran­ke, a u od­re­đe­nim slu­ča­je­vi­ma, bi­ra­či­ma je omo­gu­će­no i odo­bre­nje za stal­no na­sta­nje­nje. 

Kri­vič­ni za­ko­nik Cr­ne Go­re u čla­nu 186 pred­vi­đa ka­znu za­tvo­ra „za sve ko­ji si­lom, pri­jet­njom ili na dru­gi pro­tiv­pra­van na­čin pri­nu­de dru­gog ili na nje­ga uti­ču da na iz­bo­ri­ma ili na re­fe­ren­du­mu vr­ši ili ne vr­ši pra­vo gla­sa­nja ili da gla­sa za ili pr­o­tiv od­re­đe­nog kan­di­da­ta, iz­bor­ne li­ste, od­no­sno pred­lo­ga”. 

Mje­sec da­na pred iz­bo­re, 42 bi­ra­ča par­ti­je či­ji je li­der Ran­ko Kri­vo­ka­pić do­bi­la su navodno ot­prem­ni­ne u po­je­di­nač­nom iz­no­su od 1.926 eura, u če­mu su, prema pisanju "Dana" po­sre­do­va­li funk­ci­o­ne­ri SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić i Sr­đa Mu­go­ša. 

Na spi­sku se vi­de red­ni broj za­htje­va, od­bor ko­me pri­pa­da bi­rač či­ji za­htjev tre­ba ri­je­ši­ti, nje­go­vo ime i pre­zi­me, da li je član stran­ke, ko­joj in­sti­tu­ci­ji se za­htjev upu­ću­je, da­tum pri­je­ma, ko­ji funk­ci­o­ner je pre­u­zeo za­htjev, ko je za­du­žen da ga spro­ve­de u dje­lo, kao i ka­kav je sta­tus za­htje­va, to jest je li pro­ce­su­i­ran ili ne. 

Za­htje­ve bi­ra­ča SDP-a rje­ša­va­li su navodno Mu­go­ša i Ko­nje­vić, ko­ji­ma su že­lje gla­sa­ča pre­do­ča­va­li stra­nač­ki funk­ci­o­ne­ri Mi­nja Ra­žna­to­vić, Vla­dan Ga­če­vić, Go­ran Mi­ra­no­vić, Men­sud Gr­bo­vić, Mu­sa­ja Pe­pić, Da­li­bor­ka Mu­go­ša, Zo­ran Čulj­ko­vić, Mi­lo­van Le­kić, Bo­jan Ba­kić, Nu­sret Ca­no­vić, Ra­fet Ru­jo­vić, Ta­nja Ma­raš, Haj­ru­din Ko­čan, Mi­ško Jo­va­no­vić, Ti­ho­mir Ra­di­no­vić, Ma­ja Se­ku­lić Gvo­zde­no­vić, Ivo­na Ar­čon, Mi­loš Vuk­če­vić, Ol­ga Ka­lu­đe­ro­vić, Mi­lo­rad Ma­to­vić i Zo­ran Vu­ko­vić. Dio za­htje­va di­rekt­no su do­no­si­li bi­ra­či, a na ne­ko­li­ko mje­sta je evi­den­ti­ra­no da je za­htje­ve do­nio Ra­ško Ko­nje­vić. 

U afe­ri „Sni­mak” obje­lo­da­nje­no je ka­ko je DPS, du­go­go­di­šnji ko­a­li­ci­o­ni part­ner SDP-a, ko­ri­stio Fond ra­da da bi is­pla­te bi­le usmje­re­ne pre­ma nji­ho­vom član­stvu. Fond ra­da is­pla­ću­je po­tra­ži­va­nja po osno­vu ra­da biv­ših za­po­sle­nih ko­ji su osta­li bez po­sla usled ste­ča­ja ili teh­no­lo­ških pro­mje­na. 

Naj­ve­ći dio za­htje­va bi­ra­ča SDP pre­ma Fon­du ra­da upu­ćen je u sep­tem­bru 2012.go­di­ne, da­kle ne­po­sred­no pred par­la­men­tar­ne iz­bo­re ko­ji su odr­ža­ni 14. ok­to­bra te go­di­ne. U ru­bri­ci sta­tus za naj­ve­ći dio pri­mlje­nih za­htje­va na­vo­di se da su pro­ce­su­i­ra­ni. 

Za bi­ra­ča Dra­ga­na Ron­do­vi­ća, za ko­ga je na­ve­de­no da je iz pod­go­rič­kog na­se­lja To­lo­ši, pi­še da zah­ti­je­va po­sao na rad­nom mje­stu elek­tri­čar u JP Aero­dro­mi. Ta je fir­ma, na či­jem če­lu je ka­dar SDP-a Mi­lo­van Đu­rič­ko­vić, če­sto je u jav­no­sti po­mi­nja­na kao me­ka za za­po­šlja­va­nje funk­ci­o­ne­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je i nji­ho­vih srod­ni­ka i pri­ja­te­lja. 

Za­ni­mljiv je i slu­čaj Mi­ha­i­la Vo­ro­to­vi­ća, iz pod­go­rič­kog na­se­lja Sta­ra va­roš, ko­me je Ra­ško Ko­nje­vić navodno tre­ba­lo da za­vr­ši vra­ća­nje vo­zač­ke do­zvo­le, ko­ja mu je od­u­ze­ta zbog pre­br­ze vo­žnje. I Ja­smin Ša­bo­tić sa Za­bje­la, po stru­ci sa­o­bra­ćaj­ni teh­ni­čar, tra­ži po­sao pre­ko SDP-a, dok je bi­ra­ču Mi­la­nu Oro­zu, ta­ko­đe sa Za­bje­la, tre­ba­lo obez­bi­je­di­ti sti­ca­nje cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva. 

Od re­fe­ren­du­ma 2006. go­di­ne do da­nas re­sor unu­tra­šnjih po­slo­va, ko­ji se ba­vi pi­ta­njem dr­ža­vljan­stva, je u ru­ka­ma ka­dro­va SDP-a. Pred iz­bo­re 2012.go­di­ne, na če­lu MUP-a bio je pot­pred­sjed­nik te stran­ke Ivan Bra­jo­vić. 

Evi­den­ti­ran je i za­htjev Slo­bo­dan­ke Vuk­mi­ro­vić iz Sta­re va­ro­ši, ko­ja ta­ko­đe tra­ži po­sao, a za rje­ša­va­nje nje­nog za­htje­va bio je za­du­žen Ko­nje­vić. Ona, ka­ko se na­vo­di u na­po­me­na­ma, tra­ži po­sao za kćer­ku ko­ja je pro­da­vač. I bi­rač Alek­san­dar Po­po­vić, pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji pod­go­rič­kog SDP-a, tra­ži odo­bre­nje za stal­no na­sta­nje­nje, a sta­tus tog za­htje­va je „če­ka”. Isti za­htjev su pod­ni­je­li i Na­da Po­po­vić, Mi­ro­slav Po­po­vić i Vu­ka­šin Po­po­vić. 

Pod red­nim bro­jem 15 na­ve­den je za­htjev Mi­li­je Vo­ji­no­vi­ća, ko­ji je on pre­dao lič­no, a po­slao ga je De­jan Mu­je­vić. 

–SSS auto-me­ha­ni­čar, kon­ku­ri­sao u „Vo­li­ju” za vo­za­ča – na­vo­di se u do­ku­men­tu SDP-a, a u ru­bri­ci sta­tus na­vo­di se da se „če­ka”. 

Za­htje­vi funk­ci­o­ne­ri­ma SDP-a ko­ji su po­tom pro­sle­đi­va­ni Fon­du ra­da do­sta­vlja­ni su od po­čet­ka sep­tem­bra do 5.ok­to­bra 2012. go­di­ne, de­se­tak da­na pred odr­ža­va­nje iz­bo­ra na ko­ji­ma je ko­a­li­ci­ja DPS–SDP ostva­ri­la ti­je­snu po­bje­du. Afe­ra „Sni­mak” je po­ka­za­la da su iz­vr­še­ne te­ške zlo­u­po­tre­be od stra­ne DPS-a, ali tu­ži­la­štvo, upr­kos za­htje­vi­ma Evrop­ske uni­je i Sa­vje­ta Evro­pe, to još ni­je ra­svi­je­tli­lo. 

Fond ra­da osno­van je 2010. go­di­ne ka­ko bi hi­lja­de rad­ni­ka ko­ji su zbog ste­ča­ja iz­gu­bi­li po­sao ili su pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom do­bi­li mo­guć­nost da im se is­pla­te ot­prem­ni­ne u po­je­di­nač­nom iz­no­su od 1.926 eura. Pre­ma do sa­da ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, vi­še od 21 hi­lja­de rad­ni­ka za­tra­ži­lo je ot­prem­ni­ne. To­kom 2010. go­di­ne, is­pla­će­ne su ot­prem­ni­ne za oko 500 rad­ni­ka, a na­red­ne go­di­ne na­dok­na­de je do­bi­lo 1.290 rad­ni­ka. 

U 2012. go­di­ni, ko­ja je bi­la i iz­bor­na, is­pla­će­ne su pre­ko tri hi­lja­de rad­ni­ka. To je re­a­li­zo­va­no za­hva­lju­ju­ći od­lu­ci Vla­de da emi­tu­je ob­ve­zni­ce, či­me je za­du­ži­la sve gra­đa­ne ra­di is­pla­te tih ot­prem­ni­na. 

Or­ga­ni­zo­va­li i as­fal­ti­ra­nje i pla­ća­nje ško­la­ri­ne

Kako navodi "Dan", pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji SDP-a, gla­so­vi su ku­po­va­ni i ta­ko što je u na­se­lji­ma u ko­ji­ma ži­ve bi­ra­či te stran­ke pred iz­bo­re vr­še­no as­fal­ti­ra­nje i ugra­đi­va­nje jav­ne ra­svje­te. Na­i­me, mje­sni od­bor SDP-a Lje­ško­po­lje pre­do­čio je pre­ko Go­ra­na Mi­ra­no­vi­ća pod­go­rič­kom od­bo­ru pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju u tom na­se­lju, pa je za­htjev for­mu­li­san na na­čin da se če­ka „as­fal­ti­ra­nje, ra­svje­ta i tra­fo­sta­ni­ca”. Kao sta­tus za­htje­va na­vo­di se da se „če­ka”. 

Pod red­nim bro­jem 21 evi­den­ti­ran je za­htjev Ve­ri­ce Čulj­ko­vić ve­zan za do­bi­ja­nje po­sla u Mu­zič­kom cen­tru Cr­ne Go­re, ko­ji je kan­di­do­vao Zo­ran Čulj­ko­vić. Za­ni­mlji­va je i mol­ba Mi­lo­va­na Le­ki­ća (PO PG 1 Lju­bo­vić), pre­da­ta 10. sep­tem­bra 2012.go­di­ne, ko­ja se od­no­si na po­moć oko ško­la­ri­ne, od­no­sno od­lo­že­nog pla­ća­nja. Za­du­žen za rje­ša­va­nje tog za­htje­va bio je Ra­ško Ko­nje­vić.

Sredili 38 otpremnina

"Dan" piše i da je podgorički odbor SDP realizovao u toku kampanje za parlamentarne izbore 2012. godine 111 zahtjeva birača za jednokratnu finansijsku pomoć, i da se to navodi u izvještaju o radu odbora SDP-a u glavnom gradu u kampanji za parlamentarne izbore. „Dan” je objavio izvještaj, koji pokriva period od septembra do oktobra (u vrijeme održavanja izbora), kao i prateći spisak lica koja su predala zahtjeve Fondu rada za dobijanje otpremnina.

U izvještaju podgoričkog SDP-a navedeno je da su svi troškovi realizovani u dogovoru sa poslovnim direktorom partije Danilom Mirotićem.

SDP dokumenta


Prema spisku isplata iz Fonda rada, za rješavanje zahtjeva građana navodno bio je zadužen Srđa Mugoša koji je jedno vrijeme bio direktor podgoričkog Javnog preduzeća „Zelenilo”, a sada je funkcioner Ministarstva poljoprivrede.

Kako je navedeno u izvještaju, u toku kampanje za parlamentarne izbore održane 14.oktobra 2012.godine, u odbor SDP-a u glavnom gradu pristiglo je 128 zahtjeva za jednokratnu finansijsku pomoć.

"Nijedan zahtjev nije odbijen, a dosad je realizovano 111, a preostalih 17 biće realizovano unarednom periodu. Takođe, pristigla su 42 predmeta za rješavanje otpremine preko Fonda rada, od čega je 38 predmeta realizovano. Zavisno od stadijuma u kojem su predmeti bili, određenim ljudima je isplaćena otpremnina, a ostali su dobili rješenje po kome će Fond postupati shodno sredstvima koje imaju. Dva predmeta su odbijena kao neosnovana, a dva su ostala nezavršena i njihova realizacija se očekuje u narednom periodu" piše u izvještaju podgoričkog SDP-a.

Za rješavanje državljanstva stiglo je deset predmeta, od kojih četiri nemaju uslov, a ostali predmeti će, kako se navodi, biti realizovani po proceduri koju je neophodno ispoštovati.

SDP dokumenta


"Pomoć pri realizaciji zaposlenja tražilo je 11 članova, a po tome će odbor postupati shodno mogućnostima u narednom periodu. Iz mjesnog odbora Lješkopolje u toku kampanje stigli su zahtjevi za rješavanje infrastrukturnih problema u toj mjesnoj zajednici, što ćemo u narednom periodu pokušati da realizujemo u saradnji sa DPS-om", zaključeno je u izvještaju.

Prema podacima koji se nalaze na pratećem spisku građana koji su preko funkcionera podgoričkog SDP-a navodno dostavljali zahtjeve Fondu rada pred parlamentarne izbore, 38 lica je realizovalo te zahtjeve. Iz podgoričkog odbora socijaldemokrata naveli su da je 38 lica iz Podgorice pred izbore dobilo novac od Fonda rada Crne Gore ili su od te institucije dobili rješenje o isplati. U pitanju su lica koja su predlagali mjesni odbori Socijaldemokratske partije, a za rješavanje njihovih zahtjeva bio je zadužen Srđa Mugoša. Na spisku se nalaze 42 lica, s tim što je za dio lica navedeno da ih nema u evidenciji Fonda rada Crne Gore. Po spisku podgoričkog SDP-a, za 15 lica je izvjesno da su članovi te stranke.

Zahtjevi funkcionerima SDP-a, koji su prosleđivani Fondu rada dostavljani su od početka septembra 2012. godine do 4. oktobra, dakle desetak dana pred održavanje izbora na kojima je koalicija DPS-SDP ostvarila tijesnu pobjedu.

Fond: Ne dijelimo novac po partijskoj pripadnosti

U reagovanju Fonda rada navodi se da su netačne, nezasnovane i proizvoljne tvrdnje objavljene u utorak u „Danu", pod naslovom „Za glasove državljanstvo, posao i novac iz Fonda rada", da je Fond rada isplaćivao novac mimo zakona i jasno utvrđenih kriterijuma.

"Spisak lica koji je objavljen u dnevnom listu „Dan“, među kojima se nalaze 42 simpatizera ili člana SDP-a koji su navodno dobili otpremninu od po 1.926,00 eura mjesec dana pred izbore, apsolutno je iskonstruisan i netačan. Naime, od 42 navedena lica u 2012. godini isplaćeno je devet, od čega njih pet po rješenjima donijetim u 2011. godini, a četiri po rješenjima donijetim u maju i junu 2012. godine. Po rješenjima iz 2011. godine isplaćeni su Radonja Garić, Dušanka Dajković, Milijana Stojanovski, Nafija Zilić i Ljiljana Popović Čvorović. Po rješenjima iz 2012. godine isplaćeni su Radmila Savić, Milica Bošković, Elda Rastoder i Desanka Mićanović. Dinamika isplate potraživanja uslovljena je isključivo zakonom propisanim procedurama i prilivom raspoloživih sredstava, a nikako izbornim ciklusom ili bilo kojim drugim političkim razlozima, kako insinuira list „Dan“. Fond rada isplaćuje potraživanja po osnovu rada bivšim zaposlenim kojima je prestao radni odnos do stupanja na snagu Zakona o radu 23. avgusta 2008. godine, prema jasno propisanim kriterijumima, a u skladu sa Odlukom o kriterijumima i načinu isplate potraživanja kod Fonda rada. Isplata potraživanja vrši se bez bilo kakve selekcije ili diskriminacije po osnovu političke ili bilo koje druge pripadnosti podnosioca zahtjeva", tvrde iz Fonda rada.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

4 (16 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.

Izdvojeni komentari Komentara: 48

 • mrgud 11 3 godine i 7 mjeseci
  mrgud 1 zar stvarno mislite da bi RANKO dozvolio nesto takvo obzirom da ste se milion puta uvjerili u njegovo postenje i zadatu rijec koje se uvijek drzao
  • 8
  • 0
 • donvitokrlone 3 godine i 7 mjeseci
  I drug Tito je bio bravar! Xaxaxa..
  • 3
  • 0
 • donvitokrlone 3 godine i 7 mjeseci
  Lažeš Krstaš! Aprilili...
  • 1
  • 0