navigacija Naslovnica Premium

OBJAVLJENA NETAČNA INFORMACIJA

25.3.2016 13:47

Izvinjenje Sonji Drobac

Kada je u pitanju načelo 4, smjernica 4.1.b nedvosmisleno nalaže obavezu izvinjenja medija zbog objavljivanja pogrešne informacije koja ugrožava reputaciju neke osobe, što nije bio slučaj, jer je uredništvo procijenilo da bi ova objava nanijela dodatnu štetu žaliteljki

Izvinjenje Sonji Drobac
Vijesti online
Foto: Shutterstock Autor: Vijesti online

Gospođa Sonja Drobac obratila se žalbom 05.marta 2016. godine, koja se odnosila na saopštenje poslanice Branke Bošnjak postavljeno na portalu “Vijesti” 01. marta 2016. Saopštenje poslanice odnosilo se na sumnje u vezi sa načinom dodjele državnih stanova od strane Glavnog grada, a portal Vijesti objavio ga je pod naslovom “Stanove dobijali i oni koji ne žive u Podgorici, ni u Crnoj Gori”. U podnaslovu teksta na portalu je stajalo: "Zašto je majka novinarke Sonje Drobac dobila stan od Glavnog grada?”

Kako je nakon nekoliko sati uredništvo uvidjelo da je objavljena pogrešna informacija, podnaslov teksta kao i onaj njegov dio koji se odnosio na gospođu Drobac uklonjeni su sa portala „Vijesti“. Sjutra dan je objavljen dio reagovanja gospođe Drobac i izvinjenje poslanice Bošnjak.

Podnositeljka žalbe smatra da je ovim došlo do kršenja načela 1. i 4. Kodeksa novinara Crne Gore (KNCG), odnosno njihovih smjernica 1.1. , 1.2. koje se tiču opštih standarda i obaveze tačnog izvještavanja i smjernice 4.1.b koja se odnosi na obavezu objavljivanja izvinjenja.

"Odlučila sam da djelimično usvojim žalbu gospođe Drobac jer sam saglasna sa njenim stavom da su prekršena načela 1 i 4 KNCG, odnosno smjernica 1.2. koja se odnosi na tačnost i smjernica 4.1.b koja se odnosi na obavezu objavljivanja izvinjenja, dok sam mišljenja da nije došlo do kršenja smjernice 1.1. Opšti standardi.

Uvažavam razloge koje je uredništvo dalo u prilog tvrdnji da je posvećena dužna pažnja i preduzeti standardni razložni koraci prilikom objavljivanja saopštenja kredibilnog izvora. Novinarka nije znala da je informacija iz saopštenja lažna, već je mislila da postupa u skladu sa interesom javnosti i njenim pravom da zna. Međutim, činjenica je da je objavljena pogrešna informacija o javnoj ličnosti koja može ozbiljno ugroziti njeno dostojanstvo i ugled, te stoga smatram da je ona morala biti dodatno provjerena bez obzira na kredibilitet jednog izvora, što nije bio slučaj, čime je prekršena smjernica 1.2.

Kada je u pitanju načelo 4, smjernica 4.1.b nedvosmisleno nalaže obavezu izvinjenja medija zbog objavljivanja pogrešne informacije koja ugrožava reputaciju neke osobe, što nije bio slučaj, jer je uredništvo procijenilo da bi ova objava nanijela dodatnu štetu žaliteljki. Pozivam uredništvo da se izvini gospođi Drobac, bez obzira na eventualnu štetu koju smatra da bi ovaj čin mogao imati po nju", navodi se u odluci Ombudsmana "Vijesti".

Uredništo portala "Vijesti" se izvinjava gospođi Drobac zbog objavljivanja pogrešne informacije.

Odluka i obrazloženje ombudsmana

Gospođa Sonja Drobac obratila se žalbom ombudsmanki 05.marta 2016. godine.  Žalba se odnosila na sadržaj objavljen na portalu „Vijesti“, naime na saopštenje poslanice Branke Bošnjak postavljeno na portalu 01. marta 2016. u 14.51. Saopštenje poslanice odnosilo se na sumnje u vezi sa načinom dodjele državnih stanova od strane Glavnog grada, a portal Vijesti objavio ga je pod naslovom “Stanove dobijali i oni koji ne žive u Podgorici, ni u Crnoj Gori”. Dodatno, na portalu „Vijesti“ u podnaslovu teksta je stajalo: "Zašto je majka novinarke Sonje Drobac dobila stan od Glavnog grada?” Kako je nakon nekoliko sati uredništvo uvidjelo da je objavljena pogrešna informacija, podnaslov teksta kao i onaj njegov dio koji se odnosio na gospođu Drobac uklonjeni su sa portala „Vijesti“. Određen broj uvredljivih komentara koji se odnosio na gospođu Drobac takođe je uklonjen, a sjutra dan je objavljen dio reagovanja gospođe Drobac i izvinjenje poslanice Bošnjak. Podnositeljka žalbe smatra da je ovim došlo do kršenja načela 1.[1] i 4.[2] Kodeksa novinara Crne Gore (KNCG), odnosno njihovih smjernica 1.1.[3], 1.2.[4] koje se tiču opštih standarda i obaveze tačnog izvještavanja i smjernice 4.1.b[5] koja se odnosi na obavezu objavljivanja izvinjenja.

Odlučila sam da djelimično usvojim žalbu gospođe Drobac jer sam saglasna sa njenim stavom da su prekršena načela 1 i 4 KNCG, odnosno smjernica 1.2. koja se odnosi na tačnost i smjernica 4.1.b koja se odnosi na obavezu objavljivanja izvinjenja, dok sam mišljenja da nije došlo do kršenja smjernice 1.1. Opšti standardi.

Obrazloženje

Žalba je bila formalno uredna i poslata je uredništvu na izjašnjenje. Ni žaliteljka niti uredništvo nisu raspolagali screenshot-ovima prvobitne verzije teksta koja je predstavljala osnov za žalbu. Međutim, u komunikaciji sa obje strane bilo je jasno da su saglasne sa tim da je sporni podnaslov bio prvobitno objavljen i da je tekst pratio niz uvredljivih komentara na račun gospođe Drobac. Nisu se usaglasili u vezi sa vremenom kada su komentari uklonjeni, budući da je u žalbi stajalo da su „negativni komentari ostali [su] na portalu sve do narednog dana“, dok uredništvo tvrdi da su bili uklonjeni nekoliko sati nakon objavljivanja, a najkasnije do 22h 01. marta. Kako nije bilo moguće obezbijediti bilo kakav dokaz od IT službe koji bi potkrijepio ili opovrgao tvdnje bilo žaliteljke bilo uredništva, o ovom dijelu žalbe nije bilo moguće odlučiti.

U procesu medijacije uredništvo je iznijelo stav da je saopštenje poslanice Bošnjak bilo relevantno i od javnog interesa, te da je „bilo objavljeno [je] u uvjerenju novinarke da su podaci koje je poslanica iznijela tačni“. Naglasili su da je "praksa [je] da portal relevantna saopštenja političara, partija, državnih službenika i organa, koja se šalju svim medijima, objavljuje odmah bez provjere, osim ako nije očigledno da nešto nije tačno(...). Bukvalno je fizički nemoguće sve navode iz takvih saopštenja provjeravati.“

Što se tiče izvinjenja koje nisu uputili gospođi Drobac, u izjašnjenju navode: „U ovom slučaju, smatrali smo da bi veća šteta po gospođu Drobac bila da je ostala pogrešna informacija na portalu, jer bi ona bila dostupna većem broju ljudi nego što je to bio slučaj, bez obzira na izvinjenje medija“.

Žaliteljku nije zadovoljilo objašnjenje i razlozi koje je uredništvo iznijelo, te je zahtijevala da se o žalbi donese odluka.

Odlučila sam da djelimično usvojim žalbu gospođe Drobac jer sam saglasna sa njenim stavom da su prekršena načela 1 i 4 KNCG, odnosno smjernica 1.2. koja se odnosi na tačnost i smjernica 4.1.b koja se odnosi na obavezu objavljivanja izvinjenja, dok sam mišljenja da nije došlo do kršenja smjernice 1.1. Opšti standardi. Uvažavam razloge koje je uredništvo dalo u prilog tvrdnji da je posvećena dužna pažnja i preduzeti standardni razložni koraci prilikom objavljivanja saopštenja kredibilnog izvora, tj. poslanice Branke Bošnjak. Novinarka nije znala da je informacija iz saopštenja lažna, već je mislila da postupa u skladu sa interesom javnosti i njenim pravom da zna. Međutim, činjenica je da je objavljena pogrešna informacija o javnoj ličnosti koja može ozbiljno ugroziti njeno dostojanstvo i ugled, te stoga smatram da je ona morala biti dodatno provjerena bez obzira na kredibilitet jednog izvora, što nije bio slučaj, čime je prekršeno načelo 1, smjernica 1.2. Tačnost.

Kada je u pitanju načelo 4, smjernica 4.1.b nedvosmisleno nalaže obavezu izvinjenja medija zbog objavljivanja pogrešne informacije koja ugrožava reputaciju neke osobe. Bez obzira na razloge koje navodi uredništvo i koje nalazim uvjerljivim, ova je smjernica prekršena propuštanjem uredništva da izvinjenje objavi. Kako je u svom izjašnjenju uredništvo istaklo: „ako smo ovim postupkom pogriješili u tumačenju sive zone Kodeksa i ako ombudsman smatra da portal treba da se izvini zbog nenamjerne greške, mi ćemo to uraditi, iako smatram da to može izazvati novu štetu po gospođu Drobac“, pozivam uredništvo da se u skladu sa KNCG izvini gospođi Drobac, bez obzira na eventualnu štetu koju smatra da bi ovaj čin mogao imati po nju, tim prije što ona nije saglasna sa njihovom procjenom situacije i negativnih učinaka koje bi objavljivanje izvinjenja moglo proizvesti.

 • [1] Načelo 1. KNCG: „Dužnost je novinara da poštuje istinu i istrajno traga za njom, imajući uvijek u vidu pravo javnosti da zna i ljudsku potrebu za pravičnošću i humanošću.“
 • [2] Načelo 4. KNCG: “Obaveza novinara je da dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju, pogotovo onu koja može naškoditi, pridržavajući se, pri tom, pravila da ispravka mora biti istaknuta na odgovarajući način.“
 • [3] Smjernica 1.1. KNCG: “Opšti standardi
 • Novinari moraju da njeguju najviše profesionalne i etičke standarde. Oni moraju da preduzmu sve razložne korake kako bi bili sigurni da objavljuju isključivo tačne informacije, i da su njihovi komentari čestiti. Novinari nikada ne smiju da objave informaciju za koju znaju da je lažna ili zlonamjerna i neosnovanu optužbu na račun drugih, koja ima za cilj da ugrozi njihovu reputaciju. Pravo je novinara da odbije zadatak koji je u suprotnosti sa etičkim kodeksom.”
 • [4] Smjernica 1.2. KNCG: „Tačnost
 • (a) Prije objavljivanja izvještaja, novinar treba da bude siguran da su preduzete sve odgovarajuće mjere kako bi se provjerila njegova tačnost. Novinari moraju težiti da obezbijede cjelovite izvještaje o dogadjajima i ne smiju prećutkivati ili potiskivati suštinske informacije.
 • (b) Pravo javnosti da zna ne može biti opravdanje za senzacionalističko izvještavanje. Stoga, novinari ne smiju iskrivljivati informacije pretjerivanjem, neadekvatnim naglašavanjem jednog aspekta priče ili jednostranim izvještavanjem. Novinari moraju izbjegavati naslove ili reklamne slogane koji bi mogli navesti na pogrešan zaključak o suštini dogadjaja ili pojave. Činjenice ne smiju biti iskrivljivane tako što će biti stavljene van konteksta u kome su se desile.“
 • [5] Smjernica 4.2: “Ispravke
 • (a) Ako medij utvrdi da je objavio izvještaj koji sadrži bitno iskrivljene činjenice, taj medij mora u najkraćem roku objaviti ispravku. Ispravka mora biti plasirana tako da odgovara plasmanu izvještaja na koji se odnosi. Pri tom se mora jasno naznačiti da se ispravka odnosi na prethodni nekorektni izvještaj.
 • (b) Ako medij utvrdi da je objavio pogrešan izvještaj i time ugrozio reputaciju neke osobe ili institucije, mora, u najkraćem roku, objaviti izvinjenje. Izvinjenje mora biti plasirano tako da odgovara plasmanu izvještaja na koji se odnosi.”
Ocijeni:

1 2 3 4 5

4 (10 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.

Izdvojeni komentari Komentara: 5

 • luvica 2 godine i 7 mjeseci
  to sigurno oce ;)
  • 4
  • 0
 • bm61 2 godine i 4 mjeseca
  A kada ce se ona izviniti ovom narodu sto ga laze od kada je dosla u CG
  • 3
  • 0
 • Dobra Vila 1 godinu i 8 mjeseci
  A kada će Sonja Drobac da se izvini svim slobodnim građanima za njeno poltronisanje Milu i favorizovanje DPS-a. Što se ne izvini zbog svoje bahatosti da je i pomislila da bude direktor televizije koju plaća parama naroda a od obrazovanja ima privatnu večernju školu. A da se izvini svim onima koji ovdje žive 2 decenije i više, a nemaju još državljanstvo a ona ga preko noći dobi, i to valjda kao "zaslužna" građanka
  • 10
  • 1