Učimo kako da uđemo na tržište EU - Vijesti.me
PREGOVORI SA EU O SLOBODNOM KRETANJU ROBE

Učimo kako da uđemo na tržište EU

Ulaskom u EU se uklanjaju barijere u trgovini, povećava bezbjednost i kvalitet proizvoda na crnogorskom tržištu

prodavnica
prodavnica (Foto: Boris Pejović)

Otvaranje poglavlja 1 u pregovorma sa EU, koje se odnosi na slobodno kretanje robe, podsticaj je za Crnu Goru da nastavi intenzivno da sprovodi refome u svim relevantnim oblastima u cilju obezbjeđivanja bezbjednih i kvalitetnih proizvoda za crnogorske građane, kao i da omogući crnogorskim privrednicima da se pripreme za konkurentsko tržište EU, kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Poglavlje 1 - Slobodno kretanje robe otvoreno je u junu ove godine na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu.

Iz tog Vladinog resora podsjećaju da je slobodno kretanje robe jedna od četiri osnovne slobode na jedinstvenom tržištu EU.

"Cilj Crne Gore u okviru ovog poglavlja je uklanjanje tehničkih barijera u trgovini kroz harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima, kao i priprema za integraciju Crne Gore na zajedničko tržište EU. Osim što se uklanjaju barijere u trgovini, povećava bezbjednost i kvalitet proizvoda koji se stavljaju na crnogorsko tržište mora biti zagarantovana kroz potpuno prihvatanje svih načela i zahtjeva evropskog tehničkog zakonodavstva, standarda i najbolje prakse njihove primjene. Ispunjavanje svih zahtjeva i standarda uticaće i na povećanje konkurentnosti domaćih prozvoda na evropskom i međunarodnom tržištu”, rekli su iz Ministarstva.

Navode da je nakon dobijanja Izvještaja o analitičkom pregledu o usklađenosti zakonodavstva Crne Gore u okviru Poglavlja 1, Crna Gora pristupila ispunjavanju mjerila koje je EK definisala tim dokumentom.

Kako dodaju, u cilju ispunjavanja mjerila 1, Vlada je u oktobru 2014. godine usvojila Strategiju za primjenu pravne tekovine u oblasti slobode kretanja roba 2014 - 2018 sa indikativnim petogodišnjim Akcionim planom.

“Nakon dvije godine od usvajanja Strategije, ukazala se potreba za ažuriranjem kako bi se definisali rokovi za usaglašavanjem sa novim EU zakonodavstvom, koje je donešeno nakon usvajanja Strategije. S tim u vezi, a u skladu sa zahtjevom EK, Crna Gora je pripremila Informaciju o ažuriranju teksta Strategije koju je Vlada Crne Gore usvojila u junu 2016. godine”, kazali su iz Ministarstva.

Dodaju da su u cilju ispunjavanja mjerila 2, izmijenjeni pojedini podzakonski akti, kako bi se iz nacionalnog zakonodavstva uklonila obaveza označavanja proizvoda oznakom CE. Navedeni akti su, nakon izmjena i objavljivanja u Službenom listu CG, upućeni EK.

Za potrebe ispunjavanja mjerila 3, Crna Gora je u decembru 2015. godine, nakon dobijenog pozitivnog mišljenja EK, usvojila Akcioni plan za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa čl. 34 do 36 Ugovora o funkcionisanju EU (2015 - 2018).

"Ovim Akcionim planom su identifikovani tehnički propisi koji bi mogli predstavljati barijeru u trgovini, definisani su rokovi za njihovu izmjenu, odnosno za stavljanje van snage pojedinih odredbi propisa ili cijelih propisa koji bi mogli predstavljati barijeru", objasnili su iz Ministarstva.

U prethodnom periodu, kako su ocijenili, Crna Gora je uspostavila adekvatan sistem infrastrukture kvaliteta koja predstavlja temelj slobodnog kretanja roba, a institucije infrastrukture kvaliteta dostigle su zavidan nivo kompetencija što je prepoznato i kroz članstvo u međunarodnim i evropskim oragnizacijama u oblastima metrologije, akreditacije i standardizacije.

sokovi, prodavnica
sokovi, prodavnica(Foto: Vesko BELOJEVIĆ)

Na pitanje koliko će pregovori o ovom poglavlju trajati, iz Ministarstva su odgovorili da je u ovom momentu teško govoriti o procjenama u vezi sa trajanjem pregovora s obzirom na to da su otvoreni u junu.

"U skladu sa strateškim dokumentima relevantnim za ovo poglavlje, Crna Gora je definisala dinamiku usaglašavanja zakonodavstva do kraja 2018. godine. Navedeni dokumenti sadrže rokove za usaglašavanje sa pravom EU koji je u momentu donošenja bio na snazi. Međutim, kako se zakonodavstvo na nivou EU u okviru ovog poglavlja revidira, tako je i Crna Gora u obavezi da prati izmjene i u skladu sa tim definiše i dinamiku usaglašavanja zakonodavstva na nacionalnom nivou", objasnili su iz Ministarstva.

Napominju da se radi o veoma kompleksnom i zahtjevnom poglavlju, kako vezano za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim EU propisima, tako i za uspostavljanje adekvatnog sistema za njegovu implementaciju, što će EU posmatrati sa posebnom pažnjom.

Kad je u pitanju usklađivanje zakonodavstva u ovom poglavlju, u prethodnom periodu u Ministarstvu nijesu prepoznali oblast koja bi mogla biti problematična.

"Međutim, u cilju ispunjavanja svih preuzetih obaveza, u narednom periodu posebna pažnja će biti posvećena implementaciji zakonodavstva od strane svih relevantnih institucija uključenih u ovaj proces", rekli su iz Ministarstva.

Veće šanse za izvoz, bolji kvalitet robe

Iz Ministarstva ekonomije su naveli da će ulaskom u EU, Crna Gora postati sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice.

Time se osigurava veća mogućnost da crnogorski proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve relevantnih evropskih i međunarodnih standarda budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetniji strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište.

"Crnogorski privrednici će imati veće mogućnosti za izvoz, a krajnji potrošači pravo konačnog izbora proizvoda utemeljenog na njegovom kvalitetu i bezbjednosti. Preciznim propisivanjem obaveza proizvođača, ovlašćenih zastupnika, uvoznika i distributera za stavljanje proizvoda na tržište, koje se između ostalog odnose i na isprave o usaglašenosti koje prate proizvod, a koje su izdate od strane kompetentnih institucija, biće garantovana ispunjenost zahtjeva bezbjednosti za proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. Sve do sada preduzete aktivnosti, kao i one koje nas očekuju do trenutka pristupanja, upravo imaju za cilj da našoj privredi omoguće da se adekvatno pripremi na sve ono što je čeka na evropskom tržištu nakon pristupanja", kazali su iz Ministarstva.