Odlaže se gradnja krova na bazenu - Vijesti.me
„SPORTSKI OBJEKTI” DA UKLONE NEPRAVILNOSTI U TENDERU

Odlaže se gradnja krova na bazenu

Tender je procijenjene vrijednosti, sa PDV-om, 1.766.214 eura

bazen Podgorica
bazen Podgorica (Foto: Arhiva Vijesti)

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki usvojila je žalbu firme „Saniteko group” i naložila preduzeću „Sportski objekti” da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti oko tendera za natkrivanje vaterpolo bazena u okviru SC „Morača”. Komisija je pomenutom preduzeću naložila i da firmi „Saniteko group” isplati 8.000 eura na ime uplaćene naknade za vođenje postupka.

U rješenju komisije  se  navodi da je došlo do bitne povrede Zakona o javnim nabavkama, te da treba poništiti tačke 3 i 5 poziva za javno nadmetanje, koje  se  odnose na predmjer radova, kako bi naručilac, uklonio utvrđene nepravilnosti.

Firma „Saniteko group”, je u žalbi navela da su predmjerom i predračunom date projektantske cijene koje su daleko ispod izvođačkih cijena ovlašćenih firmi za izvođenje ovih radova.

“Posebno pri činjenici da je potrebna detaljna razrada konstrukcije sa detaljima izvođenja od strane izvođača radova, jer postojećom tehničkom dokumentacijom nijesu razrađeni detalji povezivanja krovnog pokrivača i krovne konstrukcije, a time ni način prenošenja opterećenja na konstrukciju”, piše u rješenju.

Preduzeće „Sportski objekti” je 27. aprila raspisalo tender za za natkrivanje vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC „Morača”. Tender je procijenjene vrijednosti, sa uračunatim PDV-om, 1.766.214 eura.

Komisija je kao neurednu, odbacila žalbu IGP „Fidija”, jer iz pomenute firme, ni nakon naknadno ostavljenog roka, nijesu uplatili naknadu za vođenje postupka po žalbi.

U rješenju komisije  se  navodi da je IGP „Fidija” 7. juna izjavila žalbu, jer je dokumentacijom tražena i licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, što je prema mišljenju Inženjerske komore jedna licenca.

„Sportski objekti” su, kako  se  navodi, pojašnjenjem od 9. maja 2016. dali odgovor da je potrebno dostaviti sve licence tražene tenderskom dokumentacijom...

IGP „Fidija”je, kako  se  navodi, u konačnom zatražila da komisija poništi pomenuto pojašnjenje od devetog maja i da obaveže „Sportske objekte” da otkloni utvrđene nepravilnosti i da mu nadoknadi troškove na ime vođenja postupka.