Plan za Ibričevinu kako bi zaustavili divlju gradnju - Vijesti.me
GLAVNI GRAD PRIPREMIO NACRT DUP-A

Plan za Ibričevinu kako bi zaustavili divlju gradnju

“ Za staro radničko naselje ispod željezničkog mosta kao i za naselje montažnih objekata na platou između Ulice Crnojevića, Ulice Goce Delčeva i Savinog potoka predloženo je rušenje, koje ni do dan danas nije izvedeno. Taj dio zahvata plana od 90-ih godina do danas najviše je napadnut besrpavnom gradnjom. “, piše u dokumentu

Radničko naselje pored Ribnice
Radničko naselje pored Ribnice (Foto: Zoran Đurić)

Glavni grad pripremio je nacrt Detaljnog urbanističkog plana Ibričevina koji je ovih dana na javnoj raspravi. U dokumentu je naznačeno da donošenjem prethodnog planskog dokumenta nije zaustavljena bespravna gradnja na tom prostoru.

“ To je doprinijelo stavranju velikih izgrađenih površina sa različitim površinama parcela, neuslovnim putevima i prilazima. Za staro radničko naselje ispod željezničkog mosta kao i za naselje montažnih objekata na platou između Ulice Crnojevića, Ulice Goce Delčeva i Savinog potoka predloženo je rušenje, koje ni do dan danas nije izvedeno. Taj dio zahvata plana od 90-tih godina do danas najviše je napadnut besrpavnom gradnjom.”, piše u dokumentu.

U dokumentu je naznačeno da je usled nedostatka stambenog i poslovnog prostora formiran veliki broj bespravno podignutih pomoćnih objekata.

“ U zahvatu plana evidentirano je 477 objekata, od čega 308 porodičnih i višeporodičnih stambenih objekata, 26 poslovnih i 143 pomoćna. Uklanjanje objekata predviđa se za dio pomoćnih objekata (šupe, garaže, poslovni prostori) i montažnih objekata (samoposluga Carine i mjesna zajednica). Predviđeno je uklanjanje objekata radničkog naselja, montažnih stambenih objekata kao i dio bespravno izgrađenih objekata u zoni izgradnje miniobilaznice, ali i svih bespravno podignutih objekata u zoni korita Ribnice. Objekti predviđeni za uklanjanje biće uklonjeni tek kad budu stvoreni uslovi za privođenje prostora planiranoj namjeni. “, piše u nacrtu plana.

Taj planski dokument, koji je urađen po posebnom postupku, pokriće prostor od 34 hektara koji je obuhvaćen na sjevernoj strani zahvatom DUP-a Prvoborac gdje se granica poklapa sa trasom Skopske ulice, na istoku zahvatom DUP-a Masline gdje se trasa poklapa sa Ulicom X crnogorske brigade i zapadne granice planiranog UP-a Kasarna Masline u dijelu gdje se Ulica X crnogorske brigade nadovezuje na most preko Ribnice. Plan se na jugu graniči sa DUP-om Konik- Sanacioni plan gdje se nalazi korito Ribnice, na zapaduzahvatom UP-a Drač-Nova varoš gdje se granica poklapa sa trasom željezničke pruge Beograd - Bar.