Poništili tender za tri planska dokumenta - Vijesti.me
PO ŽALBAMA RZUP-a

Poništili tender za tri planska dokumenta

Poništeni tenderi za Ibričevinu, Konik i Mihinju

Mihinja
Mihinja (Foto: Filip Roganović)

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je, postupajući po žalbama Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje (RZUP), u vlasništvu Aca Đukanovića, brata bivšeg crnogorskog premijera, poništila postupak javne nabavke Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za izradu tri planska dokumenta.

Komisija je po službenoj dužnosti poništila postupke za izradu izmjena i dopuna DUP-a “Konik-sanacioni plan”, izradu lokalne studije lokacije “Mihinja” i izradu DUP-a “Ibričevina”.

S obzirom da je predmetni postupak javne nabavke poništen po službenoj dužnosti u cjelosti, a time i pobijana rješenja Agencije o izboru najpovoljnijih  ponuda, odlučeno je da RZUP-u bude isplaćeno 600 eura, kao nadoknada troškova  na ime uplaćene naknade za vođenje postupaka.

Agencija je rješenjem od 6. novembra 2017. godine donijela odluku kojom je kao najpovoljniju ponudu za izradu  izmjena i dopuna DUP-a “Konik-sanacioni plan”, izabrala planersku kuću “Urbi.pro”, dok su ponude RZUP-a i ponuđača “Inkoplan” odbijene kao neispravne.

Istog datuma je kao najpovoljnija  ponuda za izradu LSL “Mihinja” izabrana ponuda “Montenegroprojekt”, dok su ponude RZUP-a i ponuđača “Inkoplan” odbijene kao neispravne.

Agencija je za izradu DUP-a “Ibričevina” izabrala planersku kuću “Urbi.pro”, dok je ponuda RZUP-a odbijena kao neispravna.

RZUP je 23. novembra izjavio žalbu komisiji protiv navedenih odluka Agencije, navodeći da su, između ostalog, pobijane odluke nezakonite, jer je Agencija ponude RZUP-a ocijenila kao neispravne iako su dokazali da imaju zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za izradu geodetskih podloga ili elaborata i projekata.