Rade se karte i nautički planovi - Vijesti.me
NASTAVLJEN PREMJER PRIMORJA

Rade se karte i nautički planovi

Pri premjerima je korišten najmoderniji panoramski sonar, kao i magnetometar i CTD sonda

JAdranska more Boka
JAdranska more Boka (Foto: Siniša Luković)

Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) tokom prošle godine je za potrebe JP “Morsko dobro” iz Budve obavio hidrografski premjer i kartiranja nekoliko manjih djelova akvatorijuma na Crnogorskom primorju.

“Izvršen je premjer i izrada nautičkih planova za pristaništa Baošići, Tivat - Oficirsko mulo, Rose, Stoliv, Utjeha i Rafailovići. Na svim lokacijama, na kojima je vršen batimetrijski premjer, vršena su mjerenja brzine zvuka, tempereture vode i konduktiviteta, a iz tih podataka su izvedeni salinitet i gustina vode. Ovi podaci osim za potrebe premjera, mogu poslužiti kao valjani podaci u budućim analizama okeanografskih karakteristika određenog područja”, piše u izvještaju o radu SHO za 2016.

Pri premjerima je korišten najmoderniji panoramski sonar, kao i magnetometar i CTD sonda. SHO je unaprijedio i svoj odsjek za mareografiju nabavkom profesionalnog softvera za analizu i prognozu morskih mijena TASK (Tidal Analysis Software Kit) i instaliranjem nove stalne mareografske stanice u Rosama na ulazu u Boku Kotorsku. Tako sada ZHMS raspolaže sa ukupno četiri stalne stanice i jednim prenosnim mareografom. Urađena je analiza i prognoza morskih mijena za luke Kotor, Budva i Bar.

“Svi podaci dobijeni hidrografskim premjerom ili digitalizovani sa već postojećih podloga, smještaju  se  u prostornu bazu podataka. Iz te baze podaci  se  koriste za kreiranje pomorskih karata u više standardnih razmjera”, piše u izvještaju uz napomenu da je pored izrade šest novih nautičkih karti planova pristaništa, lani vršeno i redovno ažuriranje  karte  Boke Kotorske u razmjeri 1:25.000 “po metodu štampe po zahtjevu (Print on demande)”. Nastavljena je saradnja sa norveškim Hidrografskim Institutom, na izradi podataka za pravljenje elektronske navigacijske  karte  za kompetnu akvatoriju Crne Gore.