vlada usvojila dokument

Na kraju 2021. godine: Dug Crne Gore bez depozita - 4,09 milijardi eura ili 83,27 odsto BDP

U odnosu na kraj 2020. godine državni dug je smanjen za 240,81 milion eura

16076 pregleda 20 reakcija 19 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 01.04.2022. 10:17h

Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju prošle godine iznosio je 4,09 milijardi eura ili 83,27 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada.

„Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju prošle godine, iznosio je 3,63 milijarde eura ili 73,81 odsto BDP-a", navodi se u Vladinom Izvještaju o javnom dugu države.

Spoljni dug je, kako se precizira, iznosio 3,69 milijardi eura , odnosno 75,1 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura , odnosno 8,18 odsto BDP-a.

Iz Vlade je, nakon sjednice održane u četvrtak, saopšteno da je u odnosu na kraj 2020. godine, došlo do smanjenja državnog duga u ukupnom iznosu od 240,81 miliona eura , što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga 146,79 miliona eura , i smanjenja domaćeg duga 94,02 miliona eura .

„Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je prije svega usljed otplate duga po osnovu Euroobveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,45 miliona eura , kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima. Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri usljed otplate državnih zapisa u iznosu od 41,70 miliona eura i glavnice po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u iznosu od oko 43,61 miliona eura “, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila amandmane na Predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, kojima se, pored ostalog, daje mogućnost ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani i obavljaju djelatnost taksi prevoza.

„Predviđeno je da je pravo na povraćaj dijela plaćene akcize za ovu djelatnost moguće ostvariti u iznosu do sedam odsto ostvarenog prometa“, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o zahtjevu za produženje koncesije preduzeću Džek Pot, za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu The Queen of Montenegro na lokaciji hotel Falkeinsteiner hotel Montenegro.

„S tim u vezi, zadužena je Uprava prihoda i carina da u roku od pet dana dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Predlog odluke u vezi sa predmetom preduzeća Džek Pot za produženje koncesije, koji će odmah po prijemu biti upućen Vladi na odlučivanje“, navodi se u saopštenju.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države Crne Gore za period od 2016. do 2020. godine, a data je saglasnost na Plan rada i finansijski plan preduzeća Montenegro Works za ovu godinu.

Donijete su izmjene i dopune Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita. Izmjenama Odluke propisan je neparan broj članova Komisije radi lakšeg donošenja odluke na sjednicama. Takođe, dodatno je definisano da je zadatak Komisije i utvrđivanje teksta javnog poziva koji sadrži broj emisionih kredita za dodjelu.

Vlada je usvojila Plan pripreme ljetnje turističke sezone za ovu godinu, čiji je cilj izrade stvaranje preduslova za unapređenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, što treba da rezultira dostizanjem prihoda od turizma iz 2019. godine i amortizacijom negativnih efekata rata u Ukrajini.

“Budući da se turistička industrija Crne Gore razvija brže od institucionalnih i sistemskih mehanizama koji joj pružaju podršku, intencija Plana je da se pospješi integrisanost i koordinisanost u radu državnih i institucija na lokalnom nivou, u cilju stvaranja uspješne ljetnje turističke sezone i kreiranja kvalitetnog i izraženo diverzifikovanog turističkog proizvoda”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebnim sredstvima za realizaciju mjera podrške privredi i građanima iz Programa intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture. U Informaciji se navodi da je riječ o neisplaćenim sredstvima po zahtjevima iz prošle godine, kao i zahtjevima za koje je proces ocjenjivanja okončan u ovoj godini.

„Tim povodom je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za ovu namjenu obezbijedi sredstva iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 271,38 hiljada eura “, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o stvaranju uslova za izgradnju prerađivačkih kapaciteta u sektoru ribarstva Crne Gore Crnogorski REGROW sa predlogom mjera. Koncept projekta Crnogorski REGROW zasniva se na formiranju Crnogorskog klastera plavog rasta i jačanju kapaciteta članova klastera sektora ribarstva i akvakulture kroz izgradnju pogona za preradu ribe i drugih morskih organizama, koji potiču iz privrednog ribolova i uzgoja, u Industrijskoj zoni opštine Kotor.

„U diskusiji je iskazano uvjerenje da će realizacija tog projekta i izgradnja prvih savremenih prerađivačkih kapaciteta u sektoru morskog ribarstva, uslužnog karaktera sa određenim kapacitetima za skladištenje i čuvanje ribe i drugih morskih organizama u najvećoj mjeri doprinijeti stabilizaciji, organizaciji i povećanju efikasnosti sektora ribarstva Crne Gore“, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi za izmjene ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana u Andrijevici i prihvatila anekse ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana na dijelu vodotoka Umski potok, na dijelu vodotoka Štitske rijeke, kao i na dijelu gradskog vodovoda Krkori.

Vlada je usvojila Informaciju o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu Manira Hydro iz Mojkovca iz ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane Elektrana Mišnića na dijelu vodotoka Mišnića potok.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine mrkolignitnog uglja Glisnica u Pljevljima i prihvatila Aneks 1 ugovora.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period od jula do decembra prošle godine. Prema podacima koji su prezentovani u Informaciji, konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu, i pored ograničenja izazvanih pandemijom covid-19, realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

Usvojena je Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period od jula do decembra prošle godine.

Usvojena je Analiza pravnog okvira za razvoj elektronskih usluga, za čije potrebe je pribavljen spisak prioritetnih usluga čijom bi se realizacijom ubrzala digitalna transformacija i građanima omogućila jednostavnija komunikacija i ostvariranje svojih prava, za čim se posebno ukazala potreba tokom pandemije covid-19.

„Analizom je obuhvaćena 21 prioritetna usluga, sa aspekta opštih propisa koji su ključni za razvoj digitalizacije, kao i posebnih propisa kojima se bliže uređuje pružanje ovih usluga“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o sklapanju ugovora sa bankama u cilju uspostavljanja Sistema za elektronsku naplatu, koji građanima omogućava plaćanje administrativnih taksi i ostalih javnih prihoda, elektronskim putem uz upotrebu platnih kartica, kako bi elektronsku uslugu mogli izvršiti bez odlaska na šalter institucija. Takođe jedan od segmenata ovog sistema omogućava uspostavljanje centralizovane evidencije naplate svih javnih prihoda kako bi se omogućila jednostavna provjera i verifikacija naplate u cilju prevazilaženja dosadašnjih pojava zloupotrebe prikom uplate javnih prihoda.

„Jedna od ključnih aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta je potpisivanje ugovora sa bankama o prihvatanju platnih kartica putem interneta kako bi se elektronska plaćanja mogla realizovati. Ugovore je potrebno sklopiti pojedinačno sa bankama koje ispunjavaju tehničke uslove za realizaciju ovog projekta, a to su: Hipotekarna banka, Crnogorska komercijalna banka i NLB banka“, objasnili su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o glasanju za usvajanje Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom Suspenzija i izmjena pristupa Ruske Federacije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke i Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom Suspenzija i izmjena pristupa Bjelorusije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke. Vlada je prihvatila nacrte odluka i ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja da glasa za njihovo usvajanje.

Vlada je donijela izmjene Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet, usljed dodatnih subvencija za proizvodnju žitarica i kasnog merkantilnog krompira u cilju smanjenja negativnih efekata koje rat u Ukrajini ima na crnogorsku poljoprivredu, povećanja površina pod ovim kulturama u Crnoj Gori, obezbjeđivanja većih količina osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te smanjenja uvozne zavisnosti.

„Izmjenama i dopunama se propisuje iznos subvencija do 500 eura po hektaru za proizvodnju žitarica i 400 eura po hektaru za proizvodnju kasnog merkantilnog krompira. Subvencionisanje proizvodnje kasnog merkatnilnog krompira u iznosu od 400eura/ha obuhvatiće proizvođače ove kulture u opštinama: Rožaje, Petnjica, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Nikšić“, navodi se u saopštenju.

Takođe, izmjene i dopune imaju za cilj da ublaže rast cijena inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da je predviđena i dodjela 2,5 hiljada besplatnih plastenika, odnosno dodjela poljoprivrednih vaučera u iznosu od 200 eura na koje imaju pravo registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, zaključno sa 1. martom tekuće godine.

„Za potrebe tržišnih intervencija za nabavku inputa za poljoprivrednu proizvodnju, u uslovima poskupljenja na tržištu, a sve u cilju olakšica prema poljoprivrednim proizvođačima, dodatno je opredijeljen milion eura za ove namjene. Ovo posebno iz razloga poskupljenja stočne hrane, u prvom redu koncentrata“, zaključuje se u saopštenju.

U odnosu na kraj 2020. godine državni dug je smanjen za 240,81 milion eura.

Spoljni dug je smanjen za 146,79 miliona, a unutrašnji za 94,02 miliona eura.