Kolašin nije ništa uplatio - Vijesti.me
SVE OPŠTINE NE POŠTUJU UGOVOR O REPROGRAMU DUGA

Kolašin nije ništa uplatio

Opštini Kolašin je dug od 2.784.522 eura reprogramiran na 20 godina. Obaveze uredno ne izmiruju ni Budva ni Plav

Kolašin grad
Kolašin grad (Foto: Wikipedia Commons)

Opština Kolašin nije uplatila nijednu ratu poreskog duga od 2.784.522 eura koji je reprogramiran na 20 godina, dok obaveze uredno ne izmiruju opštine Budva i Plav, pokazala je  Informacija o reprogramu duga opština koju je Vlada usvojila u četvrtak.

 Navedeno je da je Opština Kolašin  23. aprila 2015. godine sa Ministarstvom finansija potpisala ugovor o reprogramu poreskog duga počev od 1. jula 2015. Reprogramirani dug se odnosi na organe lokalne uprave - Centar za kulturu i fizičku kulturu, Vodovod, Komunalno, Turističku organizaciju, Fond za puteve i Kol Turs. Opština Kolašin je, u skladu sa ugovorom, Poreskoj upravi dostavila mjenicu i mjenično ovlašćenje. 

“Prema podacima Poreske uprave nije uplaćena nijedna rata po osnovu reprograma. Potpisan je ugovor i u toku je procedura izmirenja poreskih obaveza imovinom za poreskog obveznika Opštinu Kolašin, čime bi se izmirio cjelokupan poreski dug koji je reprogramiran”, navedeno je u Informaciji. 

Opština Budva je 18. novembra prošle godine sa Ministarstvom finansija potpisala ugovor o reprogramu poreskog duga od 8.302.840 eura koji je reprogramiran na pet godina počev od 1. jula 2015.

Reprogramirani dug se odnosi na organe lokalne uprave - Mediteranski sportski centar, Radio i televizija Budva,  Grad teatar, Sportsko-rekreativni centar, Muzeji, galerije i biblioteka, Crvena komuna „Reževići“,  Budva holding,  Turistička organizacija,  Akademija znanja i Parking servis. 

Ta Opština nije Poreskoj upravi dostavila mjenicu i mjenično ovlašćenje što je bila u obavezi shodno odredbama ugovora. Odredbama  ugovora predviđeno je da sastavni dio ugovora čini plan racionalizacije broja zaposlenih, a koji nije dostavljen Ministarstvu finansija. 

“Prema podacima Poreske uprave nijedan od subjekata koji su obuhvaćeni reprogramom ne izmiruje uredno obaveze po osnovu reprograma, a kad su u pitanju tekuće obaveze po osnovu isplate bruto zarada, Budva holding, Akademija znanja, Grad teatar i Parking servis ne izmiruju zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima”, navedeno je u Informaciji.  

Opština Plav je  8. aprila 2015. godine sa Ministarstvom potpisala ugovor o reprogramu poreskog duga u iznosu od 3.088.595 € koji je reprogramiran na  20 godina, počev od 1. jula 2015. Reprogramirani dug se odnosi na  Centar za kulturu, JP za komunalno stambenu djelatnost, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa”, Turističku organizaciju i Opštinsku organizaciju Crvenog krsta Plav.

Ministarstvo da uputi zahtjev opštinama da dostave mjenice

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da, shodno potpisanim ugovorima o reprogramu poreskog duga, uputi zahtjev opštinama da Poreskoj upravi dostave mjenice i mjenično ovlašćenje, a Ministarstvu finansija plan unutrašnje reorganizacije koji sadrži dinamiku rješavanja viška zaposlenih  u roku od 30 dana.

Minisatrstvo je zaduženo i da od opština i subjekata čiji je poreski dug reprogramiran traži da  izmire dospjele poreske obaveze u roku od 30 dana, a  obaveze po osnovu poreza i doprinosa na isplaćene neto zarade, u roku od 60 dana. Vlada je  Ministarstvo zadužila i da pokrene proceduru raskida ugovora u slučaju neizvršavanja obaveza u utvrđenim rokovima  i neobezbjeđivanja prethodne saglasnosti

Ministarstva finansija za svako novo zapošljavanje.  Zavod za zapošljavanje zadužen je da mjesečno izvještava o  oglasima koji su raspisani na zahtjev opština i subjekata čiji je poreski dug reprogramiran.