Ograničili konkurenciju jer traže servisera sa pokrivenom radionicom od 600 kvadrata! - Vijesti.me
SPORAN TENDER UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE VRIJEDAN 80.000 EURA

Ograničili konkurenciju jer traže servisera sa pokrivenom radionicom od 600 kvadrata!

Naloženo je naručiocu sporne nabavke da, u roku od 15 dana, otkloni nepravilnosti, a Državna komisija će Efel Travelu vratiti 800 eura uplaćenih za vođenje žalbenog postupku, nakon pravosnažnosti ovog rješenja

auto radionica
auto radionica (Foto: dwalshphoto.ie)

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu cetinjske firme Efel Travel i poništila tendersku dokumentaciju Uprave za inspekcijske poslove od 22. februara ove godine, a vezano za nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila, procijenjene vrijednosti 80.000 eura.

Naloženo je naručiocu sporne nabavke da, u roku od 15 dana, otkloni nepravilnosti, a Državna komisija će Efel Travelu vratiti 800 eura uplaćenih za vođenje žalbenog postupku, nakon pravosnažnosti ovog rješenja.

Uprava za inspekcijske poslove, kojom rukovodi direktor Alija Košuta, moraće da i pravnom zastupniku žalioca nadoknadi 605 eura na ime troškova sastavljanja žalbe.   

Komisija je nesporno utvrdila da je spornom tenderskom dokumentacijom Uprava počinila bitnu povredu zakona time što je tehničkim karakteristikama ili specifikacijama javne nabavke predvidjela uslove i zahtjeve u pogledu opremljenosti i radne površine servisa u Podgorici.  

“Iz navedenog činjeničnog stanja jasno proizilazi da je naručilac posebno zahtjevom da servis u Podgorici mora ima pokrivenu, ztvorenu radnu površinu od minimum 600 kvadrata na jednoj lokaciji ili minimum 10 dizalica od minimum dvije tone nosivosti na jednoj lokaciji, ograničio konkurenciju jer je onemogućio da u ovom postupku javne nabavke učestvuju zainteresovana lica, koja imaju servise za održavanje vozila u Podgorici, da podnesu zajedničku i da angažuju podugovarače, jer se time ne može ispuniti ovaj uslov”, ističe se u rješenju Državne komisije koje je potpisao predsjednik Zoran Živković.

Utvrđeno je, takođe, da je bila nejasna tenderska dokumentacija u vezi održavanja vozila u skladu sa njihovim fabričkim garancijama, u servisima koja su za to ovlašćeni. Utvrđeno je i da je tenderska dokumentacija nezakonita iz razloga što je naručilac neopravdano i nepravilno skratio rok za podnošenje ponuda, jer je pozivom za javno nadmetanje utvrdio rok važenja ponuda 90 dana od njihovog otvaranja, da bi u obrascu za finansijski dio ponude, predvidio rok važenja od 60 dana.