Zbog kontrola trpe pritiske i napade - Vijesti.me
ODGOVOR AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Zbog kontrola trpe pritiske i napade

Agencija navodi da je komentare, uticaj i neprimjerene pritiske trpjela od gotovo svake kompanije protiv koje je vodila postupak

konkurencija (ilustracija)
konkurencija (ilustracija) (Foto: Shutterstock)

Agencija za zaštitu konkurencije reagovala je povodom saopštenja kompanije Sava Montenegro objavljenom u tekstu  “AZK je ciničan i neumjesan”. Reagovanje prenosimo u cijelosti.

“Agencija za zaštitu konkurencije je u potpunosti iznenađena neprimjerenim istupanjem Sava Montenegro osiguranja u kojem se navode brojne neistine i daje prosta kvalifikacija rada nadležnog organa za obezbijeđivanje slobodne konkurencije na tržištu Crne Gore, a sa očiglednim ciljem povrede ugleda Agencije i izazivanja panike među kompanijama na tržištu. Ako je “saopštenje”, objavljeno u medijima, namijenjeno obavještavanju građana Crne Gore, a ne vršenju nezakonitog i neprimjerenog pritiska na rad Agencije i sudova u Crnoj Gori, to vjerujemo da građani razumiju da osiguravajuće društvo Sava Montenegro ima isključivo lukrativni cilj ostvarenja maksimalnog profita, a ni u kom slučaju društveno odgovorni cilj obezbijeđivanja slobodnog razvoja konkurencije na tržištu Crne Gore, za dobro ekonomije i građana Crne Gore. Takođe, vjerujemo da građani Crne Gore razumiju da im se saopštenjem obraća kompanija čije su radnje utvrđene kao nezakonite i ništave i protiv koje je pokrenut prekršajni postupak radi utvrđivanja kazne u korist budžeta Crne Gore. Rukovodeći se isključivo ciljem sticanja maksimalnog profita, na štetu i budžetskih sredstava, je i povrijeđen Zakon o zaštiti konkurencije od strane Sava Montenegro osiguranja, a što je Agencija u sprovedenom postupku utvrdila. 

Ovim putem Agencija nema namjeru dopisivanja u medijima sa strankom protiv koje je postupak vodila i okončala u svemu u skladu sa zakonima na snazi u Crnoj Gori. Isključivi cilj obraćanja javnosti jeste obavještavanje da je postupak protiv kompanije Sava Montenegro vođen i okončan na javan i transparentan način, te predmetno “saopštenje” razumije kao pritisak na njen rad, sprečavanje pokretanja drugih postupaka, kao i neprimjeren uticaj na odlučivanje sudskih organa u daljem toku postupka na planu utvrđivanja kazne za nezakonito postupanje ove kompanije. 

Agencija ističe da je Sava Montenegro, kako sama navodi, “kao dio grupacije sa sjedištem u EU”, imala i morala imati svjest o tome da je zaključenje sporazuma o zajedničkom nastupu na tržištu Crne Gore, sa najbližim konkurentom, takođe sa sjedištem u Sloveniji, zabranjeno zakonom. Niti u jednoj državi EU, na koju se Sava Montenegro poziva i iza koje se skriva, takva vrsta sporazuma o zajedničkom nastupu kompanija sa značajnim tržišnim učešćem ne bi mogla biti zakonita. U mnogim zemljama EU ovakva povreda zakona povlači za sobom i krivičnu odgovornost zakonskih zastupnika kompanije. Istovremeno, Agencija ukazuje i da su nadležni organi EU, koji prate njen rad i primjenu propisa iz ove oblasti, obaviješteni o pokretanju, toku i okončanju postupka, te da u tom pogledu nikakve primjedbe ni zahtjevi nijesu istaknuti. 

Komentarisanje rada nadležnog organa za sprovođenje zakona, kao “neprofesionalno i subjektivno”, je kvalifikacija koju nijedna odgovorna kompanija u EU nije iznosila na predmetni način ni protiv jednog nadležnog organa za sprovođenje politike konkurencije. Ipak, Sava Montenegro nalazi za shodno da takve neprimjerene i uvredljive komentare iznosi protiv rada nadležnog organa u Crnoj Gori. Ocjene stručnosti, nadležnosti i postupanja ovlašćenih lica Agencije svakako nije i neće biti u nadležnosti stranaka u postupku, konkretno u ovom slučaju osiguravača, niti su za isto stručne ni kompetentne.   

Profesionalnost rada ovlašćenih službenih lica je neupitna, imajući u vidu prethodna radna iskustva i edukaciju. Istovremeno se podrška unapređenju rada obezbjeđuje i uz kontinuiranu podršku EU u primjeni propisa iz oblasti politike konkurencije u proteklih više godina, te je i postupak rada Agencije na sličnim predmetima jednak postupcima u Sloveniji, odnosno drugim zemljama EU. Skrivanje Sava Montenegro iza „EU propisa“ predstavlja lažnu sliku sa ciljem obmane šire javnosti da je Agencija vodila neki specifičan postupak, kakav nigdje u EU ne bi postojao. 

Agencija obavještava javnost da je predmetnu vrstu komentara, uticaja i neprimjerenih pritisaka trpjela u prethodnom periodu od gotovo svake kompanije protiv koje je vodila i okončala postupak. Ipak, iznošenje ovakvih navoda javnosti putem medija i u formi “saopštenja” razumije kao posebno tešku kvalifikaciju sa očiglednim ciljem izazivanja sumnje u objektivnost i stručnost rada nadležnog organa, odnosno ozbiljne povrede ugleda Agencije. 
U okviru postupka koji je vodila i okončala, Agencija je postupala u svemu i isključivo u skladu sa Zakonom, dok odluke drugih nadležnih organa nijesu bile niti su mogle biti od uticaja na postojanje utvrđene povrede konkurencije. Drugi organi su postupali u okviru svojih povjerenih nadležnosti i nikako nijesu mogli imati nadležnosti na planu utvrđivanja povrede konkurencije.

Sava Montenegro, pod prijetnjom ozbiljne kazne u visini od 1% do 10% godišnjeg prihoda u prekršajnom postupku koji je u toku, sada očigledno na sve načine pokušava da ukaže javnosti i na navodno nezakonito postupanje Agencije, koje može štetiti isključivo profitu akcionara ovog osiguravajućeg društva i nikako javnim preduzećima i imovini Crne Gore. Imovina javnih preduzeća, gdje su zajednički nastupala dva osiguravajuća društva sa sjedištem osnivača iz Slovenije,  i dalje je osigurana imajući u vidu neograničenu solidarnu obavezu oba društva. Postupak javne nabavke i zaključenje ugovora o javnoj nabavci nije ni bio predmet postupka pred Agencijom, niti je isti oglašen zabranjenim i ništavim, već isključivo prethodni zabranjeni sporazum o zajedničkom nastupu na tržištu Crne Gore zaključen između Lovćen osiguranja i Sava Montenegro osiguranja. Naručioci, javna preduzeća i državni organi su mogli samo trpjeti štetu usljed postojanja takvog sporazuma dva društva iz Slovenije, a koju naknadu štete u skladu sa zakonom mogu tražiti u sudskom postupku. 

Vjerujemo da građani Crne Gore prepoznaju ciljeve saopštenja Sava Montenegro, kao i povjerene nadležnosti i zakonit rad Agencije u interesu ekonomije i građana Crne Gore. 

Upravo je cilj da se stvori privredni ambijent u kojem će biti veći broj pružalaca usluga osiguranja sa kvalitetnijim i raznovrsnijim proizvodima i nižom cijenom, odnosno drugim pogodnostima plaćanja korisnicima usluga - državnim organima, privrednim subjektima i posebno građanima Crne Gore, što svakako u ovom slučaju to i nije. 

Evidentno je da je sve manji broj učesnika na tržištu, posebno krajnjih korisnika- potrošača spremna da otrpi nezakonita ponašanja pojedinih monopolista ili učesnika sa značajnom tržišnom snagom, koji dogovaraju cijene, ograničavaju proizvodnju i vrše podjelu tržišta, ili, pak, uslovljavaju zaključenje pojedinih sporazuma, odnosno nameću neprimjerene i nezakonite uslove poslovanja pojedinim učesnicima na tržištu i, koji se u cilju zaštite svojih interesa obraćaju Agenciji inicijativama za pokretanje postupaka. 

Na kraju, a sa ciljem boljeg razumijevanja građanskog i civilnog sektora, Agencija će na svojoj Internet stranici www.azzk.me omogućiti dostupnost integralnom i potpunom tekstu rješenja kojim je utvrđena povreda konkurencije od strane Sava Montenegro osiguranja, kao i sve naknadne dopise, zahtjeve i pritiske osiguravajućih društava.