Istraživačkim obrazovanjem do vrhunskih saobraćajnih inženjera - Vijesti.me
MODERAN PRISTUP NASTAVI NA FSKL BUDVA

Istraživačkim obrazovanjem do vrhunskih saobraćajnih inženjera

Uz pomoć profesora koji imaju ogromno iskustvo iz prakse, studenti u seminarskim i diplomskim radovima poseban naglasak stavljaju na rješavanje konkretnih problema.

Delevic FSKL
Delevic FSKL (Foto: Saša Marković)

Saobraćaj kao osnovni faktor razvoja privrede i društva definisan je kao jedan od prioriteta u Evropskoj uniji, Jugoistočnoj Evropi i Crnoj Gori. 

Zbog toga se sada najviše ulaže u saobraćajnu infrastrukturu, a još veća ulaganja se očekuju i u budućnosti. 

Za ovakav razvoj saobraćaja potrebni su odgovarajući kadrovi, koji su prema mišljenju eksperata Evropske unije najkritičnija karika u lancu tog sistema. 

“To posebno važi za Crnu Goru gdje je posebno izražen nedostatak ovih kadrova”, kaže prof. dr Vujadin Vešović, dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve (FSKL), jedinog fakulteta iz ove oblasti u Crnoj Gori.

“Na nama je velika odgovornost ali i velika šansa za naučno-stručno i obrazovno dokazivanje u ovoj profesiji budućnosti”, ističe Vešović.

“FSKL je moderni spoj znanja i prakse, sa orijentacijom na istraživačko obrazovanje. Garant za primjenu ovog koncepta su savremeni nastavni planovi i programi i vodeći profesori koji raspolažu sa velikim znanjem i ogromnim iskustvom iz prakse, a koji su vodili i radili najznačajnije projekte iz ove oblasti i u bivšoj SFRJ”, kaže on.

Prof. dr Vujadin Vešović
Prof. dr Vujadin Vešović(Foto: Saša Marković)

FSKL ima sporazume o dugoročnoj saradnji sa elitnim fakultetima i Univerzitetima u Crnoj Gori i užem i širem okruženju. Ovim sporazumima su definisane oblasti od zajedničkog interesa kao što su zajednički programi na osnovnim i magistarskim studijama, razmjena nastavnika, saradnika i studenata, zajednički naučno-istraživački projekti i studije, organizovanje naučno-stručnih skupova i dr. 

Ovakva saradnja omogućava FSKL da prati trendove u obrazovanju, nauci, tehnologiji, informaciono-komunikacionim tehnologijama i da ih primjenjuje na Fakultetu.

Vujadin Vešović, J.N. Rozenberg (Novine)
Vujadin Vešović, J.N. Rozenberg (Novine)

Tu su i ugovori o dugoročnoj saradnji Fakulteta sa saobraćajnom privredom Crne Gore (željezničke organizacije, Pošta, aerodromi, Luka Bar, Udruženje prevozilaca u Crnoj Gori i dr.)  kojima su definisane oblasti od zajedničkog interesa, među kojima je i priprema mladih diplomiranih saobraćajnih inženjera i njihovo brže i efikasnije uključivanje u radni proces. 

“Prema tome, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku ima sve pretpostavke za čvršće povezivanje nauke i prakse uvođenjem praktične nastave u obrazovni proces”, kaže Vešović.

Fakultet je i do sada u svom obrazovnom sistemu  realizovao praktičnu nastavu upravo zahvaljujući svojim  profesorima koji imaju ogromno iskustvo iz prakse. 

“Praktična nastava na FSKL se obavlja kroz nastavni proces na predavanjima i vježbama, a pored teoretske nastave obrađuje se i rješavanje konkretnih problema uz prezentovanje odgovarajućih studija, projekata i ekspertiza”

U seminarskim i diplomskim radovima se poseban naglasak  daje na rješavanje konkretnih problema. 

Student uz konsultacije sa profesorom definiše temu za seminarski,  odnosno diplomski rad iz konkretne saobraćajne organizacije. Zahvaljujući saradnji Fakulteta i saobraćajnih organizacija student dobija sve neophodne materijale , programe, dokumenta i izvješaje za izradu rada. 

“Prednost ovakvog načina izrade seminarskog, a posebno diplomskog rada je višestruka. Sa jedne strane za studenta jer on dobija relevantne materijale i informacije za istraživanje i predlog rješenja , a sa druge strane za saobraćajnu organizaciju čiji se problem rješava uz konsultaciju vodećih profesora”, kaže Vešović.

FSKL Akademija znanja
FSKL Akademija znanja(Foto: FSKL)

Izradom seminarskih radova, a zatim i diplomskog rada, studenti uspostavljaju komunikaciju sa određenom organizacijom i stvaraju uslove da obave i praksu u toj organizaciji. 

“Ukoliko student pokaže zadovoljavajuće rezultate ima šanse da nastavi da radi u toj organizaciji.  Na taj način studenti se osposobljavaju  da stečena znanja na Fakultetu  primjenjuju u praksi i da se efikasno uključe u poslovni proces organizacije. To je poznati model obezbjeđivanja kadrova u razvijenim zemljama”, ističe Vešović.

Studenti 3. i 4. godine osnovnih studija i magistarskih studija uključuju se u izradu odgovarajućih studija, projekata, ekspertiza, gdje se uz starije istraživače i menadžera projekta stiču sposobnosti i vještine za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

“Diplomirani inženjeri saobraćaja, e-komunikacija i logistike su osposobljeni za obavljanje poslova na raznim hijerarhijskim nivoima i imaju široku lepezu zapošljavanja: u željeznici, pošti, drumskom saobraćaju, vazdušnom saobraćaju, telekomunikacionim operaterima i provajderima, ministarstvima, komorama, Opštinama, lukama, robno-transportnim centrima, institutima, obrazovnim institucijama”, zaključuje Vešović.


Najčitanije iz sekcije Vijesti