"Planski dokument DUP "Tivat - centar" je izbrisan iz Registra važeće planske dokumentacije" - Vijesti.me

"Planski dokument DUP "Tivat - centar" je izbrisan iz Registra važeće planske dokumentacije"

Tivat centar, centar Tivta
Tivat centar, centar Tivta (Foto: simplesails.com)

Planski dokument DUP "Tivat - centar" je izbrisan iz Registra važeće planske dokumentacije, o čemu su građani Tivta upoznati na skupštinskim zasijedanjima kroz Program i Izvještaj o stanju uređenja prostora, kao  i putem medija. Pokrenute su sve aktivnosti za izradu novog planskog dokumenta, po posebnom postupku u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, saopšteno je danas iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat.

Oni su reagovali na tekst "Tivat: O DUP-u centra preko vikenda i praznika" koji je juče objavljen na Portalu Vijesti.

"Stav 2 člana 162c istog Zakona propisuje da se posebni postupak primjenjuje pod uslovima: da je planski dokument u pogledu namjene i koncepcije prostora  usklađen sa planskim dokumentom šire teritorijalne cjeline, da se ne mijenja namjena prostora ni osnovni urbanistički parametri  i da se planski dokument usklađuje sa propisom kojim se bliže uređuje sadržaj i forma planskog dokumenta, kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke regulacije i jedinstveni grafički simboli. Izuzetno od stava 2 ovog člana, u posebnom postupku za planska dokumenta može se  vršiti prenamjena stambenih i stambeno-poslovnih objekata u objekte turističke namjene i to u okviru postojećih gabarita. Takođe, istim članom je propisano da nosilac pripremnih poslova, konkretno Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata, stavlja planski dokument na javnu raspravu koja traje 5 dana od dana objavljivanja na sajtu nosioca pripremnih poslova", navodi se u saopštenju Sekretarijata.

U saopštenju se dodaje da je DUP "Tivat centar" izrađen od strane Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje "RZUP" iz Podgorice koji je bio obrađivač istog planskog dokumenta iz 2007. godine. 

"RZUP je postojeći DUP „Tivat centar“ samo uskladio sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Službeni list CG br.24/10 i 33/14). „Vrlo smo zadovoljni saradnjom sa „RZUP“ -  ističe Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat.  Napominjemo da nije u pitanju donošenje novog planskog dokumenta na način na koji novinar insinuira, već je u pitanju nužno usklađivanje nekada važećeg DUP-a „Tivat - centar“ sa gore pomenutim Pravilnikom. U skladu sa Programom javne rasprave o DUP-u „Tivat - centar“ ista će se održati u trajanju od 8 dana, što je i duže od Zakonom predviđenog roka", kazali su iz Sekertarijata.

Sjutra odgovor novinara "Vijesti" Siniše Lukovića.


Najčitanije iz sekcije Vijesti