GA: Izbornim zakonodavstvom unaprijediti položaj Roma - Vijesti.me
KAKO JEMČI USTAV

GA: Izbornim zakonodavstvom unaprijediti položaj Roma

Radović je podsjetio da je Crna Gora potpisala dokumenta koja obavezuju državu da obezbijedi ravnopravnost manjinskih naroda u političkom predstavljanju

Milan Radović
Milan Radović (Foto: Savo Prelević)

Građanska alijansa (GA) pozvala je parlamentarnu radnu grupu da izmjenama izbornog zakonodavstva unaprijedi položaj Roma usvajanjem odgovarajućih mjera koje će osigurati njihovo učešće u političkom životu.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi se participacijom Roma u društvenom životu obezbijedila ravnopravnost pred zakonom i jednake zakonske mogućnosti.

Koordinator programa za ljudska prava u GA Milan Radović, rekao je da su u prethodnim izmjenama izbornog zakonodavstva uvedene mjere za unaprjeđenje položaja drugih manjinskih naroda, ali ne i za Rome.

On je podsjetio da je Crna Gora potpisala dokumenta koja obavezuju državu da obezbijedi ravnopravnost manjinskih naroda u političkom predstavljanju.

"To pravo Romima, kao manjinskom narodu u Crnoj Gori, jemči Ustav koji garantuje autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima čine značajan dio stanovništva, shodno principu afirmativne akcije, kao i brojni međunarodni dokumenti", kaže Radović.

Prema njegovim riječima, države treba da vode računa o posebnim uslovima pripadnika nacionalnih manjina dok se te mjere neće smatrati diskriminacijom.

“Zakon o manjinskim pravima i slobodama propisuje autentičnu zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Skupštini i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima oni čine značajan dio stanovništva shodno principima afirmativne akcije”, naveo je Radović.

Prema njegovim riječima, GA zahtijeva usvajanje rješenja koje će obezbijediti ravnopravan odnos romskog i drugih manjinskih naroda u Crnoj Gori ali i integraciju Roma u svim oblastima društvenog života.

“Od organizacija koje okupljaju Rome u Crnoj Gori očekujemo koordinisanu i efikasnu akciju za postizanja ovog cilja”, poručio je Radović.