ARHITEKTURA

Narušeni mir u ulici Baku

Druge bi se danas pjesme pjevale u neasfaltiranom dijelu Ulice Baku, sa zapadne strane, da je tada neko od stanara pročitao pomenutu Odluku - i pripadajući joj Programski zadatak
2370 pregleda 4 komentar(a)
Buduća stambena zgrada u Ulici Baku u Podgorici, idejno rješenje, pogled u pravcu sjevera, Foto: Podgorica.me
Buduća stambena zgrada u Ulici Baku u Podgorici, idejno rješenje, pogled u pravcu sjevera, Foto: Podgorica.me

“Stanari zgrade u blizini Tološke šume protestovali su”, veli, “zbog izgradnje stambenog kompleksa na urbanističkoj parceli 40 DUP-a Univerzitetski centar, tvrdeći da će izgradnjom ovog... monstruma od devet spratova, biti narušen njihov mir”. Biće, veli, narušen njihov mir...

Riječ je, da ne bi bilo zabune, o zgradi u produžetku Ulice Baku - u pravcu juga - uz neasfaltirani dio, sa zapadne strane - i budućoj zgradi, koja će se, sasvim je izvjesno, nalaziti na UP 40 - tačno prekoputa zgrade čiji stanari protestuju, sa istočne strane, prema Tehničkom fakultetu, odmah uz uređeni i ograđeni dio Tološke šume - uz trim-stazu - sa južne strane. Oko UP 40 je već podignuta vrlo solidna ograda - investitor se ne šali, očigledno - a zemljani radovi - imamo tzv. široki iskop - lijepo napreduju, ako je suditi po prašini koju diže mehanizacija - bageri i kamioni.

Što se tiče pomenutih stanara, najdublje suosjećam sa njihovom patnjom - i neuporedivo bi mi draže bilo da je na UP 40, umjesto stambene zgrade - predviđen park - ali je izvjesno da vlasnici katastarske parcele 1387/1, KO Podgorica I, koja obuhvata UP 40, nisu bili zainteresovani za opciju park. U okviru pomenute katastarske parcele definisana je i UP 39 - koja se graniči sa UP 40 - sa južne strane - i nalazi se baš prekoputa sljedeće zgrade u Ulici Baku - u nizu prema jugu. UP 39 nije ništa manje interesantna od UP 40 - jer je i na toj parceli pomenutim planskim dokumentom predviđena stambena zgrada.

Podsjetio bih vas da je Skupština Glavnog grada Podgorice, 16. decembra davne 2009. godine, usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici (SL CG - Opštinski propisi - 41/2009) - u kojoj stoji, Član 1: “DONOSE SE Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici” - ili, drugim riječima, donosi se planski dokument koji sadrži čitavu seriju odluka koje će vrlo nepovoljno uticati na mir pomenutih stanara.

Veliko je pitanje gdje su bili stanari davne 2007. godine, 16. novembra, kada je u Službenom listu (SL CG - Opštinski propisi - 3/2007) objavljena Odluka o izradi Izmena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici - koju je donio dr Miomir Mugoša, u to vrijeme Gradonačelnik Glavnog grada Podgorice. Druge bi se danas pjesme pjevale u neasfaltiranom dijelu Ulice Baku, sa zapadne strane, da je tada neko od stanara pročitao pomenutu Odluku - i pripadajući joj Programski zadatak - jer bi taj neko sigurno primijetio da u Programskom zadatku stoji - pod I. - Metodologija - “U postupku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana, obezbijediti sljedeći planerski pristup” - pa imamo pod c) “Analiza zatečenog stanja i programskih opredjeljenja investitora, koje treba provjeriti i dopuniti zahtjevima korisnika prostora, odnosno vlasnika zemljišta”. Što će reći da je predviđeno bilo da se pitaju i korisnici prostora - ma što to značilo - a ne samo investitori i vlasnici zemljišta. Ne znam, da budem iskren, da li je pomenuta zgrada bila useljena u trenutku kada je Gradonačelnik Mugoša potpisao pomenutu Odluku - i da li bi stanarima te zgrade - u slučaju da je zgrada bila useljena - bilo priznato pravo “korisnika prostora”, tj. pravo da izađu sa zahtjevima vezano za izradu DUP “Univerzitetski centar”, Izmjene i dopune - jer je činjenica da je njihova zgrada u to vrijeme pripadala obuhvatu DUP Gornja Gorica 2 (Skuština Glavnog grada Podgorice donijela je 12. septembra 2018. godine Odluku o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Gorica 2 - dio zone B” u Podgorici, SL CG - Opštinski propisi - 32/2018). Ili, drugim riječima, Ulica Baku je granica između dva planska dokumenata, tako da nagradno pitanje glasi: da li su ova dva planska dokumenta usaglašena? I, ako jesu, gdje je tačno - i kako - definisana ta usaglašenost.

Šalu na stranu, Glavni Grad Podgorica, odnosno Služba Glavnog gradskog arhitekte, dostavila je 12. novembra 2018. godine kompaniji LD Group doo Nikšić, “Rješenje o saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na urbanističkoj parceli br. UP 40, koju čini dio kat. parcele br. 1387/1 KO Podgorica I, u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar”, Izmjene i dopune...”. Filip Aleksić, glavni gradski arhitekt, poziva se u obrazloženju Rješenja na Urbanističko-tehničke uslove za objekte u okviru DUP “Univerzitetski centar”, Izmjene i dopune - i konstatuje, ukratko, da je (dopunjeno) idejno rješenje u redu - i da su se “stekli uslovi za davanje saglasnosti” pomenutoj kompaniji. Ni pomena, naravno, o pitanjima koja muče stanare - a ni o ostalim, da je sreće, važnim aspektima pozicioniranja nove zgrade u prostoru.

Ne rekoh vam da je 21. marta davne 2014. godine dr Miomir Mugoša donio Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici (SL CG - Opštinski propisi - 10/14). U programskom zadatku lijepo piše, pod II - “Cilj izrade Izmjena i dopuna plana je da se stvore planske pretpostavke za bolju organizaciju i uređenje ovog prostora u smislu zadovoljavanja korisnika ovog prostora” - kako se, dodao bih, ne bi narušavao njihov mir - i pod III - Polazna opredjeljenja - “Osnov za definisanje polaznih opredjeljenja za izradu Izmjena i dopuna plana, čine opredjeljenja data” - pazite sad - “PUP-om za ovaj prostor (SL CG - Opštinski propisi - 06/14) kojim je ova zona definisana sa namjenom “površine za školstvo i socijalnu zaštitu i centralne djelatnosti” i druge” - ili, u prevodu, na prostoru sa istočne strane neasfaltiranog dijela Ulice Baku, PUP baš predviđa “stanovanje srednje gustine 120-250 stanovnika po hektaru” (PUP - Plan namjene površina detaljne kategorije) - a DUP “Univerzitetski centar”, Izmjene i dopune, kaže da (bi trebalo da) gustina stanovanja za stambene objekte iznosi 198 st/ha. Što se tiče idejnog rješenja - stoji da površina UP 40 iznosi 6 696.08 m2, te da ostvarena BRGP iznosi 20.383,22 m2 - što će reći da indeks izgrađenosti iznosi vrlo solidnih 3,04.

A imali smo i Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici - koju je 14. septembra 2017. godine donio Slavoljub Stijepović, tadašnji Gradonačelnik Podgorice - i u kojoj imamo Član 1, koji kaže: “U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar... mijenja se naziv Odluke i glasi: Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar”” - što će reći da se - Član 2 - briše ono “Izmjene i dopune”.

Što i nije toliko bitno, naravno, jer je Ivan Vuković, aktuelni Gradonačelnik Podgorice, 14. februara ove godine donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” (SL CG - Opštinski propisi - 10/14 i 40/17). Da li da zaključimo da je u međuvremenu sazrela svijest da je planski dokument naslovljen Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar” u Podgorici i usvojen koncem davne 2009. godine - upravo savršen? Ili je pak nešto drugo posrijedi?

Preporučujemo za Vas