Nastavljaju se arheološka istraživanja u Zagoriču

Novi slučajni nalazi u okviru druge katastarske parcele nedaleko od Duklje. Centru za konzervaciju i arheologiju potrebno 4.000 eura od Ministarstva kulture

21488 pregleda 30 reakcija 10 komentar(a)
Slučajno pronađeni arheološki nalazi u dvorištu CGES-a, Foto: Boris Pejović
Slučajno pronađeni arheološki nalazi u dvorištu CGES-a, Foto: Boris Pejović

Nova arheološka istraživanja u podgoričkom naselju Zagorič, nedaleko od lokaliteta Duklja, na parceli van dvorišta trafo-stanice Crnogorskog elektroprenosnog sistema, počeće sjutra, saopšteno je “Vijestima” nezvanično iz Centra za konzervaciju i arheologiju, što su potvrdili i iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara (UZKD).

Povod za to su novi slučajni nalazi djelova arheoloških objekata - grobnih konstrukcija u okviru katastarske parcele br. 4611/3, KO Podgorica II gdje je, nezvanično, pronađen veliki dio spaljenih i skeletnih ukopa. Novčani iznos neophodan za dalja istraživanja iznosi 4.000 eura, a upit za ta sredstva Centar za konzervaciju i arheologiju proslijedio je Ministarstvu kulture 23. novembra. “Vijesti” nezvanično saznaju da su iz Ministarstva prije nekoliko dana potvrdili finansiranje ovih istraživanja. Iz zvaničnog dopisa Ministarstva kulture “Vijestima” može se zaključiti da će izdvojiti određena novčana sredstva, ali ne i koliko konkretno.

“Ova oblast se kao djelatnost od javnog interesa finansira iz budžeta države, a na osnovu zakonskih propisa. To znači da Zakon o zaštiti kulturnih dobara, između ostalog, uređuje ne samo nosioce poslova iz ove oblasti, već i izvore i način finansiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Shodno tome, napominjemo da je i JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore posebna potrošačka jedinica u državnom Budžetu koja obavlja poslove konzervatorske djelatnosti gdje spadaju i arheološka istraživanja. U tom kontekstu, Ministarstvo kulture, u domenu svojih nadležnosti u obavezi je da prati i vrši upravni nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada nad primjenom ovog Zakona. Međutim, radi informisanja javnosti, podsjećamo da Ministarstvo kulture shodno raspoloživim sredstvima u kontinuitetu pruža i finansijsku podršku kada je riječ o zaštiti i očuvanju crnogorske kulturne baštine. Ta podrška nije izostala, kao što ste ranije upoznati, ni i u slučaju arheoloških istraživanja u Zagoriču od samog početka, pa ni sada”, navodi se u njihovom odgovoru.

Arheološki nalazi vidljivi van dvorišta CGES-a
Arheološki nalazi vidljivi van dvorišta CGES-afoto: Boris Pejović

Prethodno su na katastarskoj parceli 4542, KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica (Zagorič) izvedena zaštitna arheološka istraživanja usljed pronađenih nalaza prilikom izvođenja radova na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, investitora Monteput d.o.o. Ta istraživanja je finansiralo Ministarstvo kulture sa 1.000 eura, nakon inicijative Centra za konzervaciju i arheologiju.

Centar za konzervaciju i arheologiju je 13. novembra, prilikom obilaska nastavka infrastrukturnih radova van ograde trafo-stanice konstatovao tragove arheološkog karaktera koji su ih podstakli na nova istraživanja, o čemu su obavijestili i UZKD od kojih su na odgovor čekali 10 dana.

S obzirom na to da pronalazač, odnosno investitor Monteput, nije obavijestio Upravu o predmetnim nalazima, UZKD je konsultovala Upravu za inspekcijske poslove čiju reakciju, ni nakon ponovljenih urgencija, nijesu dobili već 20 dana.

“Uprava za zaštitu kulturnih dobara je istog dana uputila urgenciju Upravi za inspekcijske poslove u cilju postupanja u skladu sa njihovim nadležnostima, imajući u vidu da pronalazač, odnosno investitor nije obavijestio Upravu o predmetnim nalazima. S obzirom na odsustvo reakcije Uprave za inspekcijske poslove, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je ponovila urgenciju 17. 11. 2020. godine, a shodno usmenim informacijama dobijenim od JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore o daljem nastavku zemljanih radova na predmetnoj lokaciji. Uprava za zaštitu kulturnih dobara obaviještena je 18.11. od strane ‘Monteput’ d.o.o. Podgorica o slučajnom nalazu djelova arheoloških objekata - grobnih konstrukcija u okviru katastarske parcele br. 4611/3, KO Podgorica II, pronađenih prilikom izvođenja radova na polaganju kabla za potrebe povezivanja autoputa na mrežu. Narednog dana, Uprava je na lice mjesta uputila komisiju, koja je nakon uvida u stranje na terenu izvještajem dala preporuku da se radovi obustave i na predmetnoj parceli sprovedu zaštitna arheološka istraživanja, u cilju adekvatnog dokumentovanja nađenih grobnih konstrukcija. Po ovoj preporuci, Uprava istog dana donosi Rješenje o obustavi radova i sprovođenju zaštitnih arheološki istraživanja”, saopšteno je iz Uprave.

Novo Rješenje o obustavi radova, a koje se odnosi na parcelu na kojoj su planirana nova arheološka istraživanja, traje do 19. decembra. Arheološka istraživanja u dvorištu trafo-stanice su završena. Iz Centra za arheologiju “Vijestima” su kazali i da bi prostor unutar trafo-stanice trebalo dodatno istražiti, jer se u prvobitnom zahtjevu radilo samo o dijelu zahvaćenim kopom, prilikom izvođenja radova vezanim za auto-put.

“Nakon završetka istraživanja predmetnog prostora, s obzirom na to da je u pitanju nekropola, prostor će se smatrati slobodnim od arheologije. Ovo se odnosi na katastarske parcele, odnosno obuhvate gdje su sprovedena arheološka istraživanja. Preostali prostor za koji se pretpostavlja da može da sadrži tragove sahranjivanja biće tretiran Elaboratom o revalorizaciji kulturnih vrijednosti lokaliteta Duklje, i obuhvaćen u okviru istog, obzirom da čine istorijski i arheološki vezanu cijelinu”, kazali su iz UZKD.

S obzirom na to da ovaj dio teritorije, u neposrednoj blizini Duklje, nije kulturno dobro, iako je integralni dio Duklje koja je upisana u registar zakonom zaštićenih dobara, iz Centra za konzervaciju i arheologiju se nadaju da će revalorizacijom ovaj prostor biti u obuhvatu kulturnog dobra.

“U tom smislu, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je, cijeneći značaj lokaliteta Duklja, kao spomenika I (prve) kategorije, i novootkrivenih nalaza, kandidovao lokalitet Zagorič za reviziona istraživanja kod Ministarstva kulture Crne Gore, sa nadom da će biti podržan kroz Program istraživanja i zaštite kulturnih dobara za 2021”, rečeno je ranije “Vijestima” iz Centra za konzervaciju i arheologiju.

Nije poznato da li je Ministarstvo kulture razmotrilo njihove aplikacije.

Zakon o zaštiti kulturnih dobara rasterećuje investitore

Upitan je i tok događaja kada su u pitanju građevinski radovi, odnosno arheološka istraživanja, a koje reguliše Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Sagovornici “Vijesti” koji su željeli da ostanu anonimni kažu da sadašnji Zakon, sa svojim izmjenama i dopunama od 2019. godine, ne štiti kulturnu baštinu i kulturna dobra, već se stiče utisak da rasterećuje investitore.

Na pitanje “Vijesti” upućeno Upravi za kulturna dobra, o tome da li je realno/moguće da izdaju predlog da se svi građevinski radovi mogu izvršiti tek nakon arheoloških istraživanja, odnosno da arheolozi prednjače u odnosu na investitore i izvođače, odgovorili su da UZKD može reagovati tek nakon prijave nalaza”.

“Zakonom o zaštiti kulturnih dobara nije predviđena ovakva mogućnost. Uprava za zaštitu kulturnih dobara u mogućnosti je da reaguje tek nakon prijave nalaza od strane investitora/izvođača ili trećeg lica, i postupi u skladu sa svojim nadležnostima”, kazali su iz Uprave.

Zaštitna arheološka istraživanja podrazumijevaju angažovanje arheologa, odnosno Centra za konzervaciju i arheologiju tek nakon što investitor dostavi zahtjev za zaštitna istraživanja.

“Što znači da iz Centra za konzervaciju i arheologiju mogu istraživati i pratiti samo već devastirane nalaze, pronađene nakon građevinskih radova”, kaže sagovornik “Vijesti”.

Bonus video: