OMBUDSMAN

Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca "Vijesti"

Način rada Zaštitnika prava čitalaca Vijesti u postupcima pokrenutim po uloženim žalbama na sadržaj objavljen u štampanom izdanju Vijesti i njihovim izdanjima na svim platformama
523 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 12.12.2013. 15:18h

Član 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Zaštitnika prava čitalaca Vijesti (u daljem tekstu Ombudsman) u postupcima pokrenutim po uloženim žalbama na sadržaj objavljen u štampanom izdanju Vijesti i njihovim izdanjima na svim platformama, kada smatraju da nisu u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Crne Gore.

Član 2.

Ombudsman je nadležan da odlučuje o žalbama koje se podnose povodom konkretnog sadržaja objavljenog u Vijestima.

II ŽALBA

Član 3.

Žalbe moraju da ispune sljedeće kriterijume da bi se po njima moglo postupati:

 • da budu u pisanom obliku ili poslate elektronskom poštom
 • da se odnose na konkretne sadržaje objavljene u Vijestima za koje se smatra da su u suprotnosti sa Kodeksom novinara Crne Gore
 • ako su žalbe podnijete u pisanom obliku da sadrže odštampani sadržaj koji je objavljen u Vijestima i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa, a ako se podnosi u elektronskom obliku, da se dostavi internet link ka sadržaju koji je objavljen i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa ili skenirani sadržaj ili na drugi način da je u prilogu elektronske pošte

da je podnijeta blagovremeno, i to:

- ako je sadržaj objavljen u štampanom izdanju – u roku od 30 dana od dana objavljivanja,

- ako je sadržaj objavljen putem interneta ili na drugoj platformi putem koje je stalno dostupan javnosti, sve dok takav sadržaj ne bude uklonjen

 • da se odnose lično na podnosioca žalbe, ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem
 • da se navede adresa elektronske pošte ili adrese za prijem pošte
 • ako se objavljeni sadržaj odnosi na maloljetnu osobu, da je žalbu podnio roditelj ili drugi staralac kao zakonski zastupnik maloljetnika, ili da su roditelji dali pisanu saglasnost trećem licu da podnese žalbu u ime maloljetnika
 • da se naznači podnosilac žalbe imenom i prezimenom, ako je fizičko lice, ili punim nazivom i matičnim brojem ako je pravno lice

U žalbi na sadržaj za koji podnosilac žalbe smatra da krši Kodeks novinara Crne Gore može postaviti zahtjev u kome će navesti prijedlog poravnanja radi bržeg otklanjanja povreda Kodeksa novinara Crne Gore i otklanjanja posljedica takve povrede. Prijedlog mora da sadrži preciziranu obavezu Vijesti, način i rokove za izvršavanje te obaveze.

Obaveza Vijesti iz prethodnog stava ovog člana može biti uklanjanje spornog sadržaja, objavljivanje odgovora na informaciju ili objavljivanje ispravke informacije, javno izvinjenje i druge obaveze kojima bi se otklonile posljedice povrede Kodeksa.

Član 4.

Po prijemu žalbe, Ombudsman utvrđuje formalnu ispravnost žalbe, i to:

 • da li je žalba blagovremena;
 • da li sadrži sve elemente obavezne po članu tri ovog poslovnika;
 • da li je odlučivanje po uloženoj žalbi u njegovoj nadležnosti

Član 5.

Ukoliko neki od uslova iz člana 4. nisu ispunjeni, Ombudsman odbacuje žalbu sa obrazloženjem koji od uslova nije ispunjen da bi se po žalbi moglo postupati.

Član 6.

U slučaju da je žalba nejasna u pogledu neke od okolnosti opisanih u članu 3. i 4. ovog poslovnika, podnosiocu žalbe se Ombudsman obraća uputstvom kako da ispravi ili dopuni žalbu i u kom dijelu.

Ako se ni naknadno blagovremeno ne uredi žalba, Ombudsman odbacuje žalbu.

Rok za davanje odgovora na žalbu i davanje izjašnjenja je sedam dana od prijema dopisa Ombudsmana.

Dopisom Ombudsman smatra se i elektronski dopis ili sadržina elektronske pošte.

Član 7.

Ako je žalba formalno uredna, Ombudsman dostavlja žalbu glavnom uredniku Vijesti, ili njegovim zamjenicima, (u daljem tekstu uredništvo) koji su dužni da u roku od sedam dana od prijema dopisa odgovore na žalbu i da se izjasne o predlogu poravnanja podnosioca žalbe, ako je takav predlog postavljen.

Ako ni nakon primljenog odgovora uredništva, činjenice koje su bitne za odlučivanje po podnijetoj žalbi nisu dovoljno, potpuno ili tačno utvrđene, radi njihovog potpunog i tačnog utvrđenja, Ombudsman odgovor uredništva šalje podnosiocu žalbe, koji može da se u roku od tri dana naknadno izjasni i upotpuni ili pojasni činjenične navode žalbe i odgovora na žalbu. Izjašnjenje podnosioca žalbe na odgovor uredništva se dopisom dostavlja uredništvu sa pozivom na dodatno izjašnjenje i upotpunjavanje ili razjašnjenje činjenica bitnih za odlučivanje po žalbi u roku od tri dana.

Član 8.

Ako se uredništvo u odgovoru na žalbu izjasni o predlogu poravnanja postavljenom u žalbi tako da prihvati predlog poravnanja, onda se medijacija smatra uspjelom i stranke se pozivaju da poravnanje izvrše, a postupak po žalbi se obustavlja.

Ako uredništvo ne da odgovor u roku, podnosilac žalbe se obavještava o tome dopisom, a Ombudsman donosi odluku po žalbi.

Ako se uredništvo izjasni tako da u odgovoru na žalbu iznese novi predlog poravnanja, takav odgovor se dostavlja podnosiocu žalbe na izjašnjenje. Takav predlog se može samo ili prihvatiti ili odbiti. U izjašnjenju podnosioca žalbe ne može se postavljati novi predlog poravnanja, o čemu će se poučiti podnosilac žalbe u dopisu kojim mu se dostavlja odgovor uredništva na žalbu.

III DOKUMENTACIJA U POSTUPKU REŠAVANJA PO ŽALBI

Član 9.

Svaku žalbu po prijemu, Ombudsman zavodi u poseban elektronski folder sa posebnim brojem koji predstavlja redni broj primljene žalbe u toj godini i pod brojem koji označava godinu u kojoj je primljena žalba.

Predmeti za odlučivanje moraju sadržavati skenirana sljedeća dokumenta:

 • žalbu
 • fotokopiju objavljenog sadržaja na koji je uložena žalba ili odštampani sadržaj internet prezentacije štampanog medija ili medija na drugim platformama koji je povod podnošenja žalbe
 • podneske suprotstavljenih strana sa prilozima (odgovor i izjašnjenja)
 • Odluku Ombudsmana

Ombudsmanu u administraciji pomaže sekretar redakcije.

IV ODLUČIVANJE

Član 10.

U slučaju da se medijacijom ne dođe do sporazuma podnosioca žalbe i uredništva, Ombudsman donosi odluku u skladu sa ovim poslovnikom, u roku od sedam dana od isteka rokova iz člana 7 ovog poslovnika.

Ombudsman donosi odluke i javne opomene.

Ombudsman donosi:

 • Odluku kojom se žalba odbacuje, ako žalba ne ispunjava uslove iz člana 3 i 4 ovog poslovnika
 • Odluku kojom se žalba usvaja – kada utvrdi da je žalba osnovana
 • Odluku kojom se žalba odbija - kada utvrdi da žalba nije osnovana

Član 11.

Odluka kojom se žalba usvaja mora da sadrže obrazloženje, sa posebnom naznakom radnje kojom se vrši povreda Kodeksa novinara Crne Gore i odredbe Kodeksa novinara Crne Gore koja je povrijeđena konkretnom radnjom.

Ombudsman u obrazloženju odluke može dati i određene preporuke.

Svaka odluka i javna opomena se dostavlja Vijestima.

Član 12.

Odluka kojom se žalba usvaja mora se objaviti u Vijestima, i to najkasnije u trećem izdatom broju od dana prijema odluke, odnosno u roku od sedam dana od dana prijema odluke u internet i izdanju na drugim platformama.

Za odluku kojom se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja.

Vijesti objavljuju izreku odluke kojom se žalba usvaja sa izvodom obrazloženja ne dužim od 2.000 slovnih znakova koje će mu dostaviti Ombudsman, sa poukom o obavezi objavljivanja i rokovima za objavljivanje.

Na internet prezentaciji Ombudsmana objavljuje se odluka ili javna opomena sa obrazloženjem u cjelini.

Ombudsman može donijeti odluku kojom se žalba usvaja bez obaveze Vijesti na objavljivanje odluke samo na izričit zahtev podnosioca žalbe.

V INICIJATIVA OMBUDSMANA

Član 13.

Ombudsman, osim rješavanja žalbi, može i samoinicijativno reagovati pismenim upozorenjem uredništvu na eventualna kršenja Kodeksa, a ako zatraži da se takvo upozorenje objavi u štampanom izdanju i na portalu vijesti.me. uredništvo je dužno da upozorenje objavi u roku iz člana 12. ovog Pravilnika.

Ombudsman može, kada smatra za potrebno, objaviti autorski članak u Vijestima o negativnim i pozitivnim trendovima u poštovanju kodeksa od strane novinara i urednika Vijesti.

VII INICIJATIVA ČITALACA

Član 14.

Primjedbe, sugestije i komentare čitalaca koje dobije, Ombudsman razmatra i po njima postupa po sopstvenom nahođenju.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Svaka odluka i mišljenje Ombudsmana upisuju se u:

 • elektronsku bazu podataka i
 • na stranici Ombudsmana u okviru portala vijesti.me sa podacima koji se odnose na: podnosioca žalbe, datum prijema žalbe, odluku Ombudsmana, datum dostavljanja odluke, datum objave i datum arhiviranja.

Ova baza ombudsmana je javna i trajno se čuva.

Preporučujemo za Vas