ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba "Džek pota"

Ombudsmanka "Vijesti" o žalbi na tekst "Brano i Džigi i dalje jači od države"

1807 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) podnijelo je žalbu na tekst ”Brano i Džigi i dalje jači od države”, objavljen u štampanom i online izdanju Vijesti 05. marta 2022. Podnosilac žalbe smatra da je došlo do povrde načela 1 i 2 Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), tačnije njihovih smjernica 1.2. Tačnost i 2.1. Komentar – u četiri navrata, kao i načela 3, smjernica 3.1. Ispravka i odgovor.

UPIS smatra da je smjernica 1.2. KNCG prekršena time što je objavljena netačna informacija sadržana u sintagmi ”Džek pot i njihovo Udruženje priređivača igara na sreću UPIS”. Kršenje iste smjernice prepoznaju i u navodu iz teksta da su vodili medijske kampanje protiv dvojice v. d. direktora Uprave za igre na sreću, kao i u tvrdnji da su oba direktora kasnije smijenjena. Dodatno, nalaze da je ista smjernica prekršena tvrdnjom o privilegovanom položaju njegovih članica – preduzeća Džek pot i Lutrije Crne Gore, koji im je omogućio sticanje višemilionskih iznosa, kako stoji u tekstu. Iako u žalbi navode da smatraju da su u više navrata prekršena načela 1 i 3 KNCG, očito je bilo da se prijavljeno kršenje načela 3 zapravo tiče načela 2 KNCG koje se odnosi na obavezu razdvajanja činjenica i komentara, odnosno obavezu stavljanja činjenica u pravilan kontekst, kako bi se onemogućila njihova zlouptreba. Načelo 3 KNCG se odnosi na obavezu medija da osigura primjenu prava na ispravku i prava na odgovor u skladu sa zakonom (Zakonom o medijima), koje (načelo) podnosilac žalbe takođe smatra prekršenim u zaključnom navodu njihove žalbe, budući da nalazi da Vijesti nisu ispunile svoju obavezu da objave odgovor podnosioca žalbe na predmetni tekst. U sva četiri slučaja u kojima je prijavio kršenje smjernice 1.2. podnosilac žalbe smatra da je objavljivanjem neistinitih informacija došlo i do povrede načela 2 KNCG koje se odnosi na neprikosnovenost činjenica, obavezu razdvajanja činjenica od komentara i njihovo stavljanje u pravilan kontekst.

Budući da procedura medijacije u kojoj su iscrpnim izjašnjenjima i odgovorima učestvovale obje strane, kako uredništvo tako i podnosilac žalbe, nije dovela do sporazumnog rješenja, donijela sam odluku da djelimično usvojim žalbu UPIS-a, zato što sam saglasna sa njima da je došlo do povrede smjernice 1.2. Tačnost u dva navrata – objavljivanjem nepotpune informacije da je UPIS Džek potovo udruženje i objavljivanjem netačne informacije da su dva direktora Uprave za igre na sreću smijenjeni. Ostale navode žalbe ne nalazim osnovanim.

Obrazloženje

Nakon što je podnosilac žalbe dostavio pojašnjenja u vezi sa predmetom žalbe, ona je kao formalno ispravna dostavljena uredništvu na izjašnjenje. Napominjem da one navode žalbe koji su se odnosili na članice UPIS-a nisam razmatrala, već samo one koji su se direktno odnosili na UPIS, kao što Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca Vijesti u čl. 3 propisuje.

Prva dva navoda žalbe vezana za povrede smjernice 1.2. i načela 2 KNCG odnosila su se na sledeći dio teksta:

”Upravo zbog ovog spora “Džek pot” i njihovo Udruženje priređivača igara na sreću UPIS tražili su smjene i vodili medijske kampanje protiv dvojice v. d. direktora Uprave za igre na sreću koji su tražili naplatu ove naknade - Aleksandra Moštrokola, sa kojim su potpisali ugovor o koncesiji, i njegovim nasljednikom Markom Ćulafićem. Oba su kasnije smijenjena.”

Podnosilac žalbe smatrao je da su smjernice 1.2. i 2.1. KNCG prekršene tvrdnjom da je UPIS označen kao ‘njihovo udruženje’ (Džek pota), zatim da su UPIS I Džek pot vodili medijske kampanje protiv dvojice v. d. direktora Uprave za igre na sreću, kao i u tvrdnji da su oba direktora kasnije smijenjena. U žalbi je istaknuto sledeće:

”Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) ne pripada kompaniji ”Džek pot”, kako je navedeno u programskom sadržaju, Već je UPIS nevladina organizacija koju je osnovalo više privrednih društava, pravnih i ekonomskih eksperata, fizičkih lica i drugih subjekata u cilju ostvarivanja javnih i nacionalnih interesa u djelatnosti igara na sreću.”

Uredništvo je u izjašnjenju navelo da je u osnivačkom aktu UPIS-a koji se može naći na njihovom sajtu ”(…) kao osnivač naveden Džek pot, što znači da je ovo i njihovo udruženje.” Međutim, u tekstu ne stoji ‘i njihovo’, već ‘njihovo’. U odgovoru na izjašnjenje uredništva podnosilac žalbe je istakao da to što je Džek pot jedan od sedam osnivača ove NVO ne čini da UPIS ‘njihovim’ ništa manje nego što bi bio slučaj ako bi se reklo ‘Sjedinjene Američke Države i njihova Organizacija Ujedinjenih nacija’ ili ‘Saudijska Arabija i njihova Organizacija Ujedinjenih nacija’. Nesumnjivo je da je Džek pot jedan od osnivača, ali ne i jedini, kao i da UPIS jeste i njihovo udruženje, ali ne samo njihovo. Pitanje koliko je to može biti jasno iz jednostavne i sažete sintagme ‘njihovo udruženje’. Bez obzira na status većine ostalih osnivača i posjedovanje ili neposjedovanje licence priređivača igara na sreću koje u izjašnjenju uredništvo problematizuje, činjenica je da je Džek pot jedan od sedam osnivača i da sintagma ‘njihovo udruženje’ može da navede na pogrešan zaključak – da je Džek pot osnivač i da UPIS pripada njemu. Stoga nalazim da je neadekvatnim i nepreciznim izražavanjem, odnosno objavljivanjem nepotpune informacije došlo do povrede smjernice 1.2. KNCG.

Podnosilac žalbe smatra da je smjernica 1.2. KNCG prekršena i objavljivanjem netačne informacije da je ‘UPIS vodio medijske kampanje’ protiv bivših direktora Uprave za igre na sreću. Naglašavaju da ”UPIS nije vodio nikakve kampanje ni protiv koga”. U izjašnjenju na ovaj navod žalbe uredništvo ističe sledeće:

”(…) možemo navesti desetine tekstova u njihovim podobnim medijima, priloga na televiziji 777, saopštenja i karikatura u kojima se na brutalan način vrijeđaju ovi funkcioneri, kolege i koleginice iz "Vijesti", novinarke i urednice iz tog perioda, aktivisti nevladinog sektora, kao i Goran Kapor, autor zbog nekoliko ranijih tekstova iz tog perioda kao i teksta na koji se Upis žalio.”

U prilog tome uredništvo je dostavilo deset saopštenja za javnost i javnih reagovanja UPIS-a. Uvidom u ova saopštenja i foto-karikature koje su ih pratile, a koji su se odnosili na v. d. direktore Uprave za igre na sreću, crnogorske medije, njihove urednike i novinare, kao i aktiviste nevladinog sektora, nikako ne mogu da se složim sa podnosiocem žalbe da UPIS nije vodio nikakve medijske kampanje ni protiv koga, uključujući bivše direktore Uprave za igre na sreću. Stoga nalazim da u ovom slučaju nije došlo do kršenja smjernice 1.2. KNCG.

Kada je riječ o trećem prijavljenom kršenju iste smjernice – navoda iz teksta da su oba direktora kasnije smijenjena, podnosilac žalbe ističe da je ”neistina (je) da je iko od direktora smijenjen, svaki je napredovao.” Na ovo je uredništvo ponudilo sledeće izjašnjenje: ”Nakon ovih besprizornih kampanja i javnih ponižavanja, ovoj trojici direktora nisu produžavani mandati, faktički smijenjeni su.” U tekstu ne stoji da su ‘faktički’ (ili ‘praktično’ ili ‘zapravo’) smijenjeni, već da su smijenjeni. Postoji jasna formalna razlika između isteka mandata i smjene, pa iako istek mandata kao i niz drugih postupaka – premještanja, unapređenja ili slično može faktički imati učinak smjene, to je ipak neophodno ili objasniti u tekstu ili koristiti preciznije i adekvatnije izraze. U protivnom, ova se tvrdnja razumije doslovno – kao činjenica navedena u izvještaju, a ne kao metafora ili termin korišten prenesenom značenju, čime se krši smjernica 1.2. KNCG, kao što je to i ovdje bio slučaj.

Podnosilac žalbe smatra da je ista smjernica povrijeđena i navodom iz teksta:

”I Vukčević je ubrzo utvrdio privilegovane položaje “Džek pota” i njihovog drugog priređivača, Lutrije Crne Gore u višemilionskim iznosima. Ubrzo je i protiv njega krenula medijska kampanja UPIS-a, a Vlada da ga nije izabrala za novi mandat.”

Odnosno, kako se u žalbi navodi, tvrdnjom da su:

”(...) članice UPIS-a, privredna društva Džek pot i Lutrija Crne Gore ”u privilegovanom položaju” iz čega su navodno, kako se tvrdi stekle ”višemilionske iznose”, što je sve, navodi se, ”utvrdio” jedan od nekadašnjih direktora Uprave za igre na sreću.”

Kao što sam ranije istakla – one navode žalbe koji su se odnosili na članice UPIS-a nisam razmatrala, već samo one koji su se direktno odnosili na UPIS. Napominjem da je u žalbenoj proceduri i žalba jedne od pomenutih članica UPIS-a tako da ovo prijavljeno kršenje neće ostati nerazmotreno.

Kada je u pitanju prijavljeno kršenje načela 2, nisam bila saglasna sa podnosiocem žalbe zato što je pitanje konteksta u KNCG regulisano putem dva različita načela – načela 1, smjernica 1.2.(b) i načelom 2 i njegovom smjernicom 2.1. KNCG. Ranije pomenutim ustanovljenim povredama smjernice 1.2. obuhvaćeno je i pitanje konteksta koji se formira na osnovu nepotpunih, neistinitih, jednostranih ili iskrivljenih činjenica, tako da ne nalazim da je u predmetnom tekstu došlo do i do povrede načela 2 KNCG koje se prije svega odnosi na obavezu razdvajanja činjenica i komentara.

Konačno, kada je riječ načelu 3, smjernici 3.1. Ispravka i odgovor, podnosilac žalbe ističe da je ona prekršena tako što Vijesti nisu ispunile svoju obavezu da objave odgovor podnosioca žalbe na predmetni tekst. U izjašnjenju na ovaj navod žalbe uredništvo navodi sledeće:

”Što se tiče neobjavljivanja “ispravke” koja je potom preformulisana u “odgovor” (iako uredništvo nije dužno da privrednim društvima detaljno objašnjava šta treba da usklade, već samo da navede razloge iz zakona, jer je iz žalbe očigledno da žalilac ima odlične pravne eksperte) “Vijesti” su pokazale dobru volju, što se vidi iz “prepiske”. Na posljednji zahtjev glavnog urednika, (nakon što je Žalilac više puta djelimično postupio po zahtjevima glavnog urednikau) da suštini da malo bolje pogledaju član 52, tačku 5 Zakona o medijima, (da nijesmo dužni da objavimo ispravku ili odgovor “ako je sadržina odgovora ili ispravke takva da bi njihovo objavljivanje izazvalo zabranu širenja medijskog sadržaja, krivičnu ili prekršajnu odgovornost ili građanskopravnu odgovornost prema trećim licima”, podvlačenje naše, što bi rekao uvaženi pravni ekspert) nije odgovoreno, nego je stigla žalba Ombudsmanu. Ako žalilac (…) smatra da su mu prekršena zakonska prava, on ta prava može ostvariti na sudu”

Saglasna sam sa stavom uredništva po ovom pitanju i smatram da nije došlo do povrede načela 3, smjernice 3.1. neobjavljivanjem odgovora podnosioca žalbe.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti