Odbijena žalba: Kašćelan ostaje u pritvoru

Prvostepeni sud je pravilno utvrdio i da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva optuženog S.K. za slučaj da se nađe na slobodi. To je zaključak sudija Apelacionog suda.
5213 pregleda 0 komentar(a)
Dovođenje Kašćelana na suđenje, Foto: Savo Prelević
Dovođenje Kašćelana na suđenje, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.02.2019. 16:32h

Sudije Apelacionog suda odbile su kao neosnovanu žalbu na rješenje kojim je određen pritvor Kotoraninu Slobodanu Kašćelanu, koji slovi za vođu kavačkog klana. Žalbu na rješenje kojim mu se određuje pritvor Apelacionom sudu predao je njegov advokat Dragoljub Đukanović.

Ocjenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda, piše u obrazloženju, Kašćelan je osnovano sumnjiv da je na organizovan način počinio krivično djelo „zelenaštvo“.

On se, dodaju u obrazloženju, optužnicom Specijalnog tužilaštva tereti da je od 1. juna 2010. godine, pa nadalje u Kotoru, iskorišćavajući teško imovno stanje, teške prilike i nuždu, dao novac na zajam oštećenom M.D. i ugovarao za sebe nesrazmjernu imovinsku korist koja prelazi 30.000 eura. U tome mu je, dodaje se, pomogao okrivljeni Goran Ljubatović.

„Na način što je optuženi K.S., oštećenom M.D., koji se nalazio u teškom imovnom stanju i u stanju nužde zbog propasti više poslova i preijetnje da će izgubiti svoj stambeni objekat, kuću “V.L.” u P. zbog kredita podignutog kod “H.A.A.“ banci, pozajmio novac u iznosu od 50.000,00 € pri čemu je za sebe ugovorio nesrazmjernu imovinsku korist u vidu mjesečne kamate u iznosu od 10% vrijednosti pozajmljenog novca , navodi se u rješenju sudija Apelacionog suda.

Dodaje se da je nakon toga okrivljeni Ljubatović sa oštećenim M.D, a u cilju prikrivanja zelenaškog posla i stvaranja mogućnosti legalne prinudne naplate na cjelokupan iznos pozajmljenog novca i ugovorenu zelenašku kamatu, zaključio Ugovor sa oštećenim o zajmu 250.000 eura a, a nakon togai ugovor o hipoteci.

„U kome su navedeni neistiniti podaci da navedeni dug između G.Lj. i M.D. iznosi 250.000,00 € te da se na ime obezbjeđenja duga ustanovljava hipoteka na stambenom prostoru površine 136m2 PD broj 3 objekta, svojina oštećenog M.D, piše u obrazloženju.

Kašćelan je nakon toga, dodaje se , više puta zahtijevao od oštećenog da mu vrati novac i pripadajuće kamate što oštećeni zbog teškog imovnog stanja nije mogao da uradi.

„Zbog čega je optuženi S.K. angažovao više neidentifikovanih lica, članova kriminalne organizacije koji su u više navrata dolazili kod kuće oštećenog gdje su rastjerivali goste i prolaznike, u cilju stvaranja pritiska da oštećeni M.D. plati pozajmljeni novac i ugovorenu zelenašku kamatu, piše u obrazloženju.

Ljubatović je dodaje se konačno 18.6.2014. godine stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela iznude podnio predlog za izvršenje radi naplate novčanog potraživanja na nepokretnosti hipotekarnog dužnika u iznosu od 250.000,00€ sa zakonskom kamatom od 01.06.2010. godine.

„M.D. je prodajom naprijed naznačene nepkretnosti, nakon čega je u postupku prodaje pred javnim izvršiteljem prihvatio da označenu nepokretnost preuzme na ime glavnog duga u visini od 142.158 eura dok ostatak glavnog duga u iznosu od 170.841,92 eura, zakonska kamata i troškovi postupka će ostati nenamireni, na koji način su sebi i kriminalnoj organizaciji pribavili imovinsku korist u iznosu preko 200.000 eura piše u obrazloženju sudija Apelacionog suda.

Kašćelan bi mogao pobjeći

Pored postojanja osnovane sumnje, prvostepeni sud je pravilno utvrdio i da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva optuženog S.K. za slučaj da se nađe na slobodi. To je zaključak sudija Apelacionog suda.

„Naime, utvrđeno je da je optuženi S.K. osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo zelenaštvo na organizovan načinza koje djelo mu se u slučaju osude, može izreći relativno visoka kazna zatvora, koja činjenica ga objektivno posmatrano ne može ostaviti ravnodušnim u pogledu njegovog odnosa prema pravosudnim organima, a u smislu odazivanja na pozive od strane istih ili da se da u bjekstvo i skrivanje za slučaj da se nađe na slobodi, navodi se u obrazloženju rješenja.

Podsjećaju na „činjenicu da se optuženi nalazio u bjekstvu, zbog čega je za njim bila raspisana međunarodna potjernica.

„Po kojoj je i lišen slobode u Č.R. dana 13.12.2018. godine (poslije dvije godine od dana raspisivanja potjernice), što ukazuje da navedeni okrivljeni ima razvijene lične i društvene veze van teritorije Crne Gore - u inostranstvu, od kojih veza može zatražiti i dobiti pomoć u skrivanju i bjekstvu, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da navedene činjenice u svojoj ukupnosti jesu konkretne okolnosti, koje ukazuju da bi se navedeni okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, dao u bjekstvo i na taj način ometao dalje vođenje krivičnog postupka, navodi se u obrazloženju rješenja.

Pritvor jedina opcija

U odnosu na navode žalbe branioca optuženog Slobodna Kašćelana kojim se ukazuje da je sud nije uzeo u obzir mogućnost izricanja neke od mjera nadzora kao alterniativa pritvoru, sudije Apelacionog suda su utvrdile da se pritvor kao mjera obezbeđenja prisustva okrivljenog javlja kao nužna u konkretnoj situaciji.

„Imajući u vidu da je prvostepeni sud pobijanim rješenjem osnovano i zakonito odredio pritvor optuženom S.K. po navedenom pritvorskom osnovu, te za takvu svoju odluku pružio valjane razloge, to ovaj sud nalazi da imenovanom nije povrijeđeno ni jedno od Ustavom CG i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zajemčenih prava i sloboda.

Cijenio je ovaj sud i ostale navode izjavljene žalbe branioca optuženog S.K., ali je kod prethodno izloženog, našao da su isti bez uticaja na drugačiju odluku suda, zaključuje se u rješenju.