INTERVJU: NAČELNIK SPECIJALNOG POLICIJSKOG ODJELJENJA

Radonjić: Postavili smo temelje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije

Specijalno policijsko odjeljenje za četiri i po godine podnijelo 43 krivične prijave za stvaranje kriminalne organizacije, a značajan broj osoba protiv kojih je vođen postupak je registrovan u policijskom dokumentu - SOCTA

18744 pregleda 41 reakcija 28 komentar(a)
Radonjić, Foto: Savo Prelević
Radonjić, Foto: Savo Prelević

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) po nalozima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) trenutno postupa u 21 kriminalističkom istraživanju na nacionalnom, ali i dva predmeta na međunarodnom nivou.

Načelnik SPO-a Dragan Radonjić u intervjuu „Vijestima” kazao je da se u okviru Grupe za istrage krivičnih djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina postupa u 15 predmeta, od kojih je jedno na međunarodnom nivou. SPO radi i šest istraga za krivična djela visoke korupcije i pranja novca, a jedan takav predmet se istražuje u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Tokom, gotovo, petogodišnjeg perioda otkako je u sklopu Uprave policije formirano Specijalno policijsko odjeljenje, procesuirane su 43 krivične prijave za stvaranje kriminalne organizacije - za krivična djela protiv života i tijela, krijumčarenja i distribucije narkotika, šverc cigareta, ilegalne migracije i trgovine ljudima, korupcije, pranja novca i terorizma...

Radonjić je saopštio da značajan broj osoba koje su prijavljene u tim istragama je već registrovano u dokumentu SOCTA, gdje se tretiraju pojavni oblici teškog i organizovanog kriminala, koji su i glavna prijetnja i izazov za nacionalnu bezbjednost.

Šef SPO nije otkrio koliko je organizovanih kriminalnih grupa registrovano u policijskom dokumentu - SOCTA, ali ni informacije šta sve to elitno policijsko odjeljenje radi na sprečavanju petogodišnjeg rata crnogorskih klanova...

Nedavno je glavni specijalni tužilac (GST) Milivoje Katnić dobio novi petogodišnji mandat. Da li ste imali razgovore sa njim o tome da li ćete Vi i dalje biti njegov najbliži saradnik u SPO, jer je on više puta isticao da je zadovoljan Vama?

Na isteku je peta godina od kada sam na insistiranje glavnog specijalnog tužioca, koje je imalo uporište u Zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu, imenovan za rukovodioca SPO-a, koje je tada postalo nova organizaciona jedinica UP čija je nadležnost otkrivanje i procesuiranje učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranje novca, terorizma i ratnih zločina. Smatram da se Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOK) i SPO, zajedno sa SDT-om, na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnom petogodišnjem periodu, imaju čime predstaviti domaćoj i međunarodnoj javnosti. Siguran sam da će naredni period samo potvrditi postavljene temelje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, a čiji krajnji cilj je postizanje sigurnog bezbjednosnog ambijenta u našoj državi za dobrobit svih građana. Kako ste i sami rekli, GST je dobio novi petogodišnji mandat za dalji rad, na njemu je da procijeni da li je saglasan da zajedno sa direktorom UP i dalje povjeri meni rukovođenje SPO, a ja ću u svakom slučaju ostati posvećen jačanju bezbjednosnog sektora naše države.

Tek nedavno ste napravili kompletan tim SPO. Da li smatrate da sada imate zaokruženu grupu saradnika, koji treba da odgovore na sve istrage i zahtjeve iz nadležnosti SDT-a - organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina?

-U petogodišnjem radu SPO je, pored izazova u otkrivanju i procesuiranju izvršilaca teških krivičnih djela, imali smo i izazov organizacionog i kadrovskog razvoja kako u broju službenika, tako i u usvajanju novih potrebnih znanja kroz specijalizovane obuke. Razvoj ovog odjeljenja i uspostavljanje Sektora za borbu protiv organizvanog kriminala i korupcije, koji je kadrovskim potencijalom i angažovanjem službenika sa dugogodišnjim iskustvom u bezbjednosnom sektoru, u velikoj mjeri osnažio rad odjeljenja, čemu u prilog govore rezultati koji se ostvaruju. Značajan doprinos u obukama i obezbjeđenju potrebne opreme za rad SPO doprinijele su ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, a za ovo odjeljenje operedijeljena su i značajna budžetska sredstva. Trenutno su u SPO raspoređena 32 policijska službenika koji obavljaju najsloženije istrage iz nadležnosti SDT. Imajući u vidu obim ovih poslova očekujemo dodatno povećanje službeničkih mjesta koji bi svojim ekspertskim znanjima iz ovih oblasti pomogli efikasnosti policijskom dijelu posla u tužilačkoj istrazi, što očekujemo realizacijom i usvajanjem Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UP.

U koliko istraga trenutno postupate po nalogu SDT-a?

Više od 300 uhapšenih
Više od 300 uhapšenihfoto: Vijesti

U ovom momentu u okviru svojih nadležnosti, SPO postupa po nalozima SDT u ukupno 21 kriminalističkom istraživanju na nacionalnom i dva na međunarodnom nivou. U okviru Grupe za istrage krivičnih djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina postupa se u 15 kriminalističkih istraživanja, od kojih je jedno na međunarodnom nivou, dok se u okviru Grupe za istrage krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca postupa u šest kriminalističkih istraživanja na nacionalnom i jednom na međunarodnom nivou. U dosadašnjem radu službenici SPO postupali su u 151 kriminalističkom istraživanju.

Na ovom mjestu ste više od četiri godine - koliko ste za taj period postupali u istragama SDT-a protiv organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori? Koliko je u policijskoj bazi ili dokumentu SOCTA dokumentovano kriminalnih grupa, kao i koji su im osnovni kriminalni poslovi?

SDT je sprovodio istrage na osnovu podnijetih krivičnih prijava ovog odjeljenja, koje u osnovi imaju krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, i to u ukupnom broju od 43 procesuirane krivične prijave u kojima su prijavljena lica sa prikupljenim dokazima iz oblasti teških krivičnih djela protiv života i tijela, krijumčarenja i distribucije narkotika, krijumčarenja akciznih roba (cigareta), ilegalne migracije i trgovine ljudima, korupcije, pranja novca i terorizma. Na osnovu krivičnih prijava specijalni državni tužioci su sprovodili izviđajne radnje, podizali optužnice do konačnih presuda, dok je značajan dio lica prijavljenih ovim krivičnim prijavama već registrovan u dokumentu SOCTA, koji tretira pojavne oblike teškog i organizovanog kriminala, koji su glavna prijetnja i izazov za bezbjednost.

Zbog boljeg razumijevanja u javnosti možete li precizno pojasniti nadležnosti SPO-a, posebno u smislu kome ste odgovorni - GST-u Milivoju Katniću ili direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću?

SPO je uspostavljeno na osnovu Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, gdje se jasno navodi da „policijske poslove u vezi sa krivičnim djelima iz čl. 3 ovog zakona vrše policijski službenici koji rade u posebnoj organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za poslove policije za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom (Policijsko odjeljenje)”. U tom smislu smo nadležni za policijsko postupanje iz nadležnosti SDT-a, i to za krivična djela organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne, visoke korupcije, pranje novca, terorizma i ratnih zločina. Takođe, u Zakonu se precizira da rukovodioca SPO-a postavlja direktor Uprave policije uz saglasnost GST-a. Rukovodilac i policijski službenici iz SPO-a postupaju po nalogu GST-a, odnosno specijalnog tužioca. Ako policijski službenik ne postupi po nalogu specijalnog tužioca u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, GST će protiv njega podnijeti predlog za pokretanje disciplinskog postupka, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi. Rukovodilac i policijski službenik ne mogu se rasporediti na drugo radno mjesto ili druge poslove u Upravi policije bez saglasnosti GST-a.

Shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije, od 1. juna 2019. godine, SPO je organizacijski postavljeno u novoformiranom SBPOK, pa smo u tom smislu odgovorni i pomoćniku direktora, te dajemo puni doprinos na otkrivanju i procesuiranju učinilaca teških krivičnih djela i da to radimo u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama UP.

Opozicioni političari, ali i brojne NVO, optužuju SDT da selektivno vodi istrage za krivična djela visoke korupcije i pranja novca. Imate li vi podatke o tome koliko je vođeno istraga za koruptivna krivična djela protiv opozicionih, a koliko protiv članova vladajućeg DPS-a?

Službenici SPO-a u svom radu postupaju isključivo po zakonu, kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje izvršilaca krivičnih djela, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Evidencije koje se vode u ovom odjeljenju takođe su usklađene sa zakonom, te u tom smislu nemamo evidencije koje bi mogle da daju odgovor na vaše pitanje, već samo odgovore koji se odnose na krivične prijave, strukturu i broj krivičnih djela, broj i kategorija lica koja su počinila određena krivična djela, modus izvršenja, materijalne štete i drugo. U dosadašnjem radu prijavljeni izvršioci krivičnih djela su bili iz različitih političkih struktura, i opozicionih i vladajućih, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, i prema svima se jednako postupalo kroz sprovođenje policijskih radnji u izviđaju.

Možete li zbog crnogorske javnosti pojasniti učešće SPO-a u nedavnim dešavanjima u Budvi?

Shodno podnijetim krivičnim prijavama dostavljenim SDT-u od strane različitih političkih entiteta, vezano za dešavanja u Budvi, a čija je struktura krivičnih djela iz nadležnosti SDT-a, službenici SPO-a postupali su u odnosu na 12 krivičnih prijava i preduzeli sve radnje i mjere iz svoje nadležnosti. U tom smislu su sačinili potrebne informacije i obavještenja prema postupajućim specijalnim tužiocima na dalju nadležnost i odlučivanje. U aktuelnim dešavanjima na lokalnom nivou u Budvi, službenici SPO-a podnijeli su krivičnu prijavu i dvije dopune protiv sedam fizičkih lica zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Da li SPO u ovom trenutku postupa u nekim tzv. „budvanskim predmetima”?

SPO je u prethodnom periodu postupalo po nalozima SDT-a, te prikupljalo odgovarajuće dokaze u svim predmetima u lokalnoj samoupravi Budve, gdje je jedan broj predmeta u fazi izviđaja, kod postupajućih specijalnih tužilaca čija se odluka očekuje, dok je za dio predmeta podignuta optužnica i očekuje se sudski epilog.

Odlazak na sirijsko ratište prijetnja za nacionalnu bezbjednost

U SPO-u radi i Grupa za istrage krivičnih djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina. Da li sada postupate u nekoj istrazi ratnog zločina?

Grupa za istrage krivičnih djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina je u u avgustu 2016. podnijela krivičnu prijavu protiv jednog lica za ratni zločin protiv civilnog stanovništava na teritoriji Kosova, koja je rezultirala pravosnažnom sudskom presudom. Takođe, značajan bezbjednosni rizik predstavljao je i odlazak naših građana na sirijsko ili druga ratišta, kao i povezanost pojedinaca sa radikalnim tumačenjem vjerske ideologije, koje mogu predstavljati prijetnju po bezbjednost Crne Gore. Značajno je naglasiti, da je putem međunarodne pravne pomoći i postupanja po zamolnicama, u 10 predmeta, Specijalnog tužilaštva iz Haga, tužilaštava Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a vezano za krivično djelo ratni zločin, ovo Odjeljenje sprovodilo radnje iz svoje nadležnosti kroz više identifikovanja lica, svjedoka, pribavljenih obavještenja, te prikupljanja i obezbjeđivanja dokaza za vođenje postupaka u predmetima iz oblasti ratnih zločina, a u nadležnosti navedenih tužilaštava.

Vode finansijske istrage protiv 39 osoba

SDT je tokom ove godine pokrenulo finansijske istrage u osam predmeta, protiv 39 osoba, zbog čega SPO postupa na osnovu Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Specijalno policijsko odjeljenje je od početka godine do jula 2020. procesuiralo 11 krivičnih prijava i 19 dopuna krivične prijave protiv 61 fizičkog i 47 pravnih lica, za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina, terorizma, visoke korupcije i pranja novca. Procijenjena materijalna šteta po budžet Crne Gore je oko 8.703.000 eura. Na osnovu izvršenog krivičnog djela - utaja poreza i doprinosa, više pravnih i fizičkih lica su izvršili i krivično djelo pranje novca u iznosu od oko 667.500 eura. Po nalogu GST i specijalnih tužilaca 84 lica su lišena slobode.