IZVJEŠTAJ ĆE DOSTAVITI ODBORU ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU

DRI dala negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Sudstva

Iz DRI su saopštili da su finansijsku i reviziju pravilnosti poslovanja te potrošačke jedinice izvršili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić

8279 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Iz DRI su saopštili da su finansijsku i reviziju pravilnosti poslovanja te potrošačke jedinice izvršili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Oni ističu da godišnji finansijski izvještaj Sudstva nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način, u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

"Potrošačka jedinica Sudstvo u Izvještaju o neizmirenim obavezama (obrazac 5) sa stanjem na dan 31.12.2019.godine nije iskazala obaveze po osnovu neplaćenih doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom iz 2017. godine u iznosu od 177.848,73 eura. Takođe, ista nije shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, isplatila izdatke u iznosu od 183.932,27 eura sa odgovarajućih pozicija, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu", objašnjeno je.

Senatori su revizijom pravilnosti utvrdili da ta potrošačka jedinica finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Objašnjeno je da njihovo poslovanje nije usklađeno sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, tada važećom Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, tada važećim Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Poslovnikom Sudskog savjeta i internim Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa.

"Pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu", objasnili su u Izvještaju.

"Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, na upoznavanje", saopštili su iz DRI.

Preporučujemo za Vas