Pranje dosijea za napredak u službi: Šef barskog katastra je pravosnažno osuđen za pokušaj ubistva

Zakon o državnim službenicima ne prepoznaje institut rehabilitacije - osoba osuđivana za krivično djelo koje je čini nedostojnim za rad u državnom organu ne može dobiti službeničku poziciju

45666 pregleda 31 komentar(a)
Provjeriće personalne dosijee zaposlenih u doba Dragana Kovačevića, Foto: BORIS PEJOVIC
Provjeriće personalne dosijee zaposlenih u doba Dragana Kovačevića, Foto: BORIS PEJOVIC

Podgorički Viši sud, uprkos protivljenju Višeg državnog tužilaštva, “oprao” je biografiju Mrđana Kovačevića i omogućio mu zaposlenje i napredovanje do pozicije šefa barskog katastra.

Kovačević je pravosnažno osuđen za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja - uprkos tome vijeće Višeg suda na čelu sa Borisom Savićem dozvolilo mu je sudsku rehabilitaciju, odnosno ukinuli su pravne posljedice pravosnažne presude, na njegov zahtjev.

Nakon toga, on je konkurisao na poziciju savjetnika u tivatskom katastru, a od ove godine je i vršilac dužnosti načelnika Područne jedinice Uprave za nekretnine u Baru.

Zakon o državnim službenicima i namještenicima ne poznaje institut rehabilitacije. Naprotiv, ovaj zakon je jasan: u državnoj administraciji radni odnos može zasnovati osoba koja nije osuđivana za krivično djelo koje je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Iz Uprave za katastar i državnu imovinu kazali su da su uvidom u dokumentaciju konstatovali da je Kovačević rješenjem bivšeg rukovodstva, privremeno raspoređen na radno mjesto v.d. načelnika PJ Bar. Raspoređen je dok je na čelu tadašnje uprave bio Dragan Kovačević, kasnije optužen za zloupotrebu službenog položaja. On je u bjekstvu.

”Uvidom u personalnu dokumentaciju bivše Uprave za nekretnine, Mrđan Kovačević je radni odnos zasnovao putem javnog oglasa Uprave za kadrove, na osnovu koje rang liste je bivša Uprava za nekretnine donijela rješenja o zasnivanju radnog odnosa u PJ Tivat na mjesto Samostalnog savjetnika II. Takođe uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da je Mrđan Kovačević rješenjem bivše Uprave za nekretnine privremeno raspoređen na radno mjesto v.d. načelnika PJ Bar”, odgovorili su iz te Uprave.

Najavili su i da će provjeriti personalne dosije svih zaposlenih u ranijem periodu. Dragan Kovačević je na čelu Uprave za nekretnine bio skoro 10 godina.

Iz Uprave za kadrove objasnili su da je Mrđan Kovačević uvršten na listu kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa jer je dostavio rješenje Višeg suda, kojim su mu ukinute pravne posljedice osude.

”I nakon sprovedenog postupka provjere, gdje je ostvario zadovoljavajući rezultat, izabran je od strane starješine Uprave za nekretnine”.

Mrđan Kovačević nije odgovarao na poziv novinara “Vijesti”.

Taj nekadašnji policijski inspektor, 2013. je osuđen za pokušaj ubistva kuma Aleksandra Spičanovića i nedozvoljeno držanje oružja, u oktobru 2012. u centru Podgorice.

Uviđaj nakon pokušaja ubistva Spičanovića
Uviđaj nakon pokušaja ubistva Spičanovićafoto: Arhiva Vijesti

Iz Višeg suda nijesu htjeli da saopšte ko je sudija pojedinac, ili koje sudijsko vijeće je donijelo odluku o rehabilitaciji, kao ni koliko je do sada bilo takvih slučajeva.

”Praksa suda nije da se saopštavaju imena članova vijeća koji donose odluke, kao i to da sud ne vodi posebnu evidenciju o broju predmeta formiranih povodom zahtjeva za prestanak pravnih posljedica osude”, objašnjeno je iz tog suda.

U dosijeu Kovačevića u koji su “Vijesti” imale uvid, međutim, piše da je odluku donijelo vijeće kojim je predsjedavao predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić, a u kom su bile sutkinje Vesna Pean i Suzana Mugoša.

U obrazloženju piše da je Kovačević u januaru 2019. godine tom sudu podnio molbu da se izbrišu pravne posljedice presude izrečene 22. aprila 2013, kojom je osuđen na dvije godine i mjesec dana zatvora.

”Navodeći da mu je to potrebno radi učešća na javnim konkursima za rad u državnim organima u struci”.

Pojašnjeno je da iz dopisa Uprave policije - Centra bezbjednosti Podgorica, proizlazi da je Kovačević 2003. godine evidentiran zbog krivičnog djela zloupotreba službenoj položaja i nedozvoljena trgovina, a 2012. zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

”Članom 122. Krivičnog zakonika Crne Gore propisano je da kada proteknu tri godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, sud može odlučiti da prestane pravna posljedica osude koja se odnosi na zabranu sticanja nekog prava, ukoliko već nije prestala usljed rehabilitacije. Stavom drugim istog člana propisano je da pri odlučivanju pravnih posljedica osude, sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog poslije osude, da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim djelom i vratio imovinsku korist stečenu krivičnim djelom, kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka pravne posljedice”, piše u odluci.

Obrazložili su i da su takvo rješenje donijeli imajući u vidu da Kovačević od dana kada mu je istekla kazna na koju je osuđen nije počinio novo krivično djelo.

Više pravnika kazalo je “Vijestima” da su Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Krivični zakonik u koliziji, i da bi u ovom i svakom sličnom slučaju Zakon o državnim službenicima i namještenicima trebalo da bude lex specialis, odnosno propis koji bi trebalo da najbliže određuje uslove na osnovu kojih se osoba može zaposliti u državnim organima. Pravnici ne spore mogućnost tzv. rehabilitacije bivših osuđenika, ali navode da taj institut nije previđen Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Ipak, nijesu bili spremni i zvanično to da izjave.

Prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u državnom organu radni odnos može zasnovati osoba koja nije osuđivana za krivično djelo koje je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Po sili zakona, radni odnos prestaje zaposlenom koji je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci - danom dostavljanja pravosnažne presude organu.

Kovačević je u Upravi za nekretnine, po ugovoru o djelu angažovan u aprilu 2012, odnosno, šest mjeseci prije nego je uhapšen zbog pokušaja ubistva kuma. Po ugovoru o djelu je nastavio da radi do 2019, o čemu su “Vijesti” ranije izvještavale.

Osuda mu ostala u kaznenoj evidenciji

Iz Uprave za kadrove objasnili su da osuđivanost shodno Zakonu o državnim službenicima i namještencima “predstavlja zapreku za zasnivanje radnog odnosa”, ali da je Kovačević dostavio rješenje Višeg suda u Podgorici Kv. br.39/19 od 19. februara 2019, kojim se ukidaju pravne posljedice osude koje se odnose na zabranu sticanja odredjenog prava.

”U rješenju Višeg suda se navodi da je Mrđan Kovačević podnio ovom sudu zahtjev za prestanak pravnih posljedica osude radi sticanja određenih prava, po presudi Višeg suda u Podgorici od 22. 04. 2013, navodeći da mu je isto potrebno radi učešća na javnim konkursima za rad u državnim organima u struci. U obrazloženju rješenja Višeg suda u Podgorici navodi se da osude na kaznu zatvora iz ovog domena ostaju u kaznenoj evidenciji i njih nije moguće obrisati, ali se pravne posljedice koje te presude proizvode u dijelu sticanja određenih prava mogu ukinuti ili suspendovati i omogućiti osuđenom licu da poslije određenog perioda i pored te presude obavlja određenu djelatnost. U predmetnom rješenju konstatuje se da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi da se Mrđanu Kovačeviću ukinu pravne posljedice osude koje se odnose na zabranu sticanja određenog prava po presudi ovog suda”, objašnjeno je iz Uprave za kadrove.

Obavještavamo vas da će Uprava za katastar i državnu imovinu izvršiti pojedinačni uvid u personalnu dokumentaciju bivše Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu za sva lica koja su primljena putem javnog oglasa", kazali su iz te Uprave

Izdržao dvije trećine kazne

U rješenju Višeg suda, u koje “Vijesti” imaju uvid, piše i da je Kovačević tokom izdržavanja zatvorske kazne dobio uslovni otpust, odnosno, da je iza rešetaka proveo dvije trećine kazne.

Nakon vremena provedenog u pritvoru, Kovačević je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija bio od 13. januara do 18. decembra 2014. godine.

”Kada je uslovno otpušten. Redovan istek kazne je bio 18. avgusta 2015. godine. Iz dopisa ZIKS-a proizlazi da je osuđeni tokom izdržavanja kazne u potpunosti ispoštovao pravila kućnog reda i nije disciplinski kažnjavan”, piše u Rješenju Višeg suda.

Bonus video: