ESLJP: Bigovića premjestiti u ćeliju sa odgovarajućim uslovima, Vlada da mu plati 1.800 eura

Iz ESLjP objašnjeno je da je odluka donijeta nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajemčenih Konvencijom i Protokolima

40376 pregleda 11 komentar(a)
Bigović, Foto: Savo Prelević
Bigović, Foto: Savo Prelević

Država Crna Gora se poravnala sa pritvorenikom Ljubom Bigovićem, koji ih je tužio Evropskom sud za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu, zbog čega je taj sud donio jednoglasnu odluku da njegovu predstavku izbriše sa liste predmeta i obavezao je Crnu Goru da Bigovića premjesti u ćeliiju u kojoj su odgovarajući uslovi.

Iz ESLjP objašnjeno je da je takva odluka donijeta nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajemčenih Konvencijom i Protokolima.

"Analizirajući okolnosti predmetnog slučaja, a po dostavljanju deklaracija o prijateljskom poravnanju, koje su potpisale strane u postupku, na osnovu koje se podnosilac predstavke saglasio da se odriče bilo kakvih daljih pritužbi protiv Crne Gore, u vezi sa činjenicama i žalbenim navodima koje je naveo u predmetnoj predstavci, pod uslovom da se Vlada Crne Gore obaveže da će mu na ime nematerijalne štete isplatiti iznos od 1.800 eura i troškova postupka u iznosu od 500 eura",objašnjeno je.

Dodaje se da je Vlada u obavezi da isplati Bigoviću taj iznos u roku od tri mjeseca od dana objave predmetne odluke:

"U slučaju da navedeni iznosi ne budu isplaćeni u navedenom roku, Vlada Crne Gore je u obavezi da isplati zateznu kamatu koja je zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena. Osim toga, državi Crnoj Gori je predočena i obaveza obezbjeđivanja hitnog premještaja podnosioca predstavke, iz ćelije u kojoj trenutno boravi, u ćeliju u kojoj uslovi odgovaraju onima u kojoj je boravio nakon avgusta 2009. godine, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objave ove odluke".

Obrazlažući odluku, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, objasnila je da je Bigović u predstavci iznio žalbene navode u pogledu dužine trajanja pritvora i loših materijalnih uslova u pritvoru, suđenja u razumnom roku i hitnog ispitivanja zakonitosti pritvora, prava na pravično suđenje, prava na poštovanje porodičnog života i prava na djelotvorni pravni lijek.

"Međutim Evropski sud je odlučio da istu komunicira državi Crnoj Gori po osnovu žalbenih navoda iz člana 3 Konvencije, odnosno materijalnih uslova u pritvoru. Kako je Evropski sud u svojoj prvoj presudi Bigović protiv Crne Gore (br. 48343/16) od 19. marta 2019.godine, već jednom utvrdio povredu člana 3 Konvencije, u pogledu uslova u pritvoru i člana 5 stav 1 i 3 Konvencije, u pogledu dužine trajanja pritvora i koja presuda, od strane pravosudnih organa – sudova Crne Gore, kada je u pitanju individualna mjera, još uvijek nije izvršena (podnosilac predstavke se još uvijek nalazi u pritvoru, a krivični postupak i dalje nije pravosnažno okončan), to se navedeni predmet nalazi pod standardnim nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji sa naročitom pažnjom prati dalje postupanje svih nadležnih državnih organa u predmetnom postupku", piše u saopštenju.

Pavličić je naglasila da se radi o krivičnom predmetu u kojem je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina još 2006.godine podiglo optužnicu protiv više lica i zbog više krivičnih djela, uključujući i krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja izvršenog na štetu visokog policijskog funkcionera, a crnogorski sudovi su, do sada, po osnovu predmetne optužnice donosili presude na različitim nivoima nadležnosti, više od deset puta.

"Koristim priliku da istaknem da je navedeni predmet 2019.godine od strane Ustavnog suda Crne Gore vraćen na ponovno odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje u odnosu na lica obuhvaćena optužnicom iz 2006.godine. Vrhovni sud Crne Gore je rješenjem od septembra 2020.godine usvojio kontrolni zahtjev branilaca podnosioca predstavke i drugih okrivljenih i naložio prioritetno rješavanje predmeta. Predmet se i dalje nalazi u radu pred Apelacionim sudom Crne Gore i postupak još uvijek nije okončan. Imajući u vidu prethodno navedeno, to je konkretan predmet od strane Evropskog suda dobio oznaku hitnog predmeta, s obzirom na to da se naznačene pritužbe odnose na uslove u pritvoru i dužinu trajanja pritvora. Predstavka je stoga Kancelariji zastupnika komunicirana uz postavljena pitanja od strane Evropskog suda, a koja su se isključivo odnosila na uslove u pritvoru", piše u saopštenju.

"Polazeći od obavezne primjene odredaba Konvencije u unutrašnjem nacionalnom pravnom sistemu i bogate sudske prakse Evropskog suda u vezi sa uslovima u pritvoru, stanja u spisima predmeta, kao i izuzetno značajnog predmeta i pravnih pitanja o kojima se odlučuje pred Evropskim sudom, Kancelariji zastupnika je Evropski sud uz pojedinačnu predstavku komunicirao i prijedlog deklaracije o prijateljskom poravnanju, a što je u skladu sa novom procedurom rada koja je u primjeni pred Evropskim sudom", piše u saopštenju.

Bonus video: