Najviše krivičnih djela protiv zdravlja ljudi

Od ukupnog broja optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela (2.067), kako se navodi, njih 9,4 odsto ili 195 su ženskog pola, a 90,6 odsto ili 1.872 muškog pola

5873 pregleda 0 komentar(a)
Optuženih za krivična djela protiv života i tijela u 2021. bilo je 159 (ilustracija), Foto: Shutterstock
Optuženih za krivična djela protiv života i tijela u 2021. bilo je 159 (ilustracija), Foto: Shutterstock

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2021. godini iznosio je 6.110, podaci su koje je objavila Uprava za statistiku - Monstat.

Od tog broja, njih 4.912 su poznati, a 1.198 nepoznati učinioci krivičnih djela, navodi se u tekstu Monstata u kojem su prezentovani podaci koji se odnose na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2021. godine.

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela, piše, bilo je 2.067, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2.002.

”Od ukupnog broja prijavljenih (poznatih) punoljetnih učinilaca krivičnih djela (4.912), 11,3 odsto ili 553 su ženskog pola, a 88,7 odsto ili 4.359 muškog pola”, navodi se u podacima Uprave za statistiku - Monstata.

Od ukupnog broja optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela (2.067), kako se navodi, njih 9,4 odsto ili 195 su ženskog pola, a 90,6 odsto ili 1.872 muškog pola.

”Od ukupnog broja osuđenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela (2.002), 9,1 odsto ili 183 su ženskog pola, a 90,9 odsto ili 1.819 muškog pola”.

U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetne osobe (poznati učinioci), najbrojnija su krivična djela protiv zdravlja ljudi - njih je bilo 1.284, što predstavlja 26,1 odsto u odnosu na ukupan broj prijavljenih, poznatih punoljetnih lica...

”Optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv zdravlja ljudi bilo je 585, što predstavlja 28,3 odsto u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica. Osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv zdravlja ljudi bilo je 578, što predstavlja 28,9 odsto u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica”, navodi se u dokumentu.

Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima, prijavljenih (poznatih) punoljetnih osoba za krivična djela protiv života i tijela bilo je 248, što predstavlja 5,0 odsto u odnosu na ukupan broj prijavljenih (poznatih) punoljetnih lica...

”Optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela bilo je 159, što predstavlja 7,7 odsto u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica... Osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela bilo je 148, što predstavlja 7,4 odsto u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica”.

Na kraju saopštenja Uprave za statistiku, objašnjava se da su podaci o punoljetnim učiniocima krivičnih djela dobijeni redovnim godišnjim statističkim istraživanjima, na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležna državna tužilaštva (osnovna i viša) i nadležni sudovi (osnovni i viši).

Statističkim istraživanjima, piše, obuhvataju se punoljetni učinioci krivičnih djela - uključujući i krivična djela izvršena od nepoznatih učinilaca.

Kao prijavljeno lice - poznati učinilac, smatra se punoljetni učinilac krivičnog djela protiv koga su postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završeni odlukom kojom je odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnijeta optužnica...

Kao prijavljeno lice - nepoznati učinilac smatra se nepoznato lice protiv koga je zbog učinjenog krivičnog djela podnesena krivična prijava državnom tužilaštvu, a koje nije otkriveno i po isteku godine dana od dana podnošenja krivične prijave.

”Pod pojmom optuženo lice podrazumijeva se lice protiv koga su sudu podneseni optužnica, optužni predlog ili privatna tužba, protiv koga je krivični postupak pravosnažno završen odlukom suda kojom je odbačena privatna tužba, obustavljen postupak ili optužba odbačena, učinilac oslobođen optužbe, optužba odbijena, izrečena mjera bezbjednosti bez izvršenja kazne ili je učinilac proglašen krivim”, dodaju iz Monstata.

Lice koje je proglašeno krivim i prema kome su izrečene krivične sankcije: kazna, uslovna osuda, sudska opomena, mjera bezbjednosti, smatra se osuđenim licem.

Kao punoljetni učinioci krivičnih djela smatraju se osobe koje su u vrijeme izvršenja krivičnog djela imale navršenih 18 godina života.

Bonus video: