Podignuta optužnica protiv Zvicera zbog podstrekavanja na ubistvo Šakovića

Optužnica protiv Zvicera i više osoba dostavljena je Višem sudu u Podgorici

25497 pregleda 120 reakcija 3 komentar(a)
Uviđaj na mjestu ubistva, Foto: Vuk Lajović
Uviđaj na mjestu ubistva, Foto: Vuk Lajović

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Radoja P. Zvicera iz Kotora, nastanjenog u naselju Škaljari, koji se nalazi u bjekstvu, ranije osuđivanog zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave, kao i prodaje droge i osuđenog na dvije godine zatvora.

Optužnica je podignuta i protiv Radoja M. Živkovića iz Nikšića, ranije osuđivanog zbog krivičnog djela razbojništvo, na kaznu zatvora u trajanju od godinu i šest mjeseci, Aleksandra D. Paunovića, osuđivanog zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju, na dvije godine zatvora, Aleksandra D. Ljumovića iz Podgorice, Dragana S. Kneževića iz Budve, Milana D. Kneževića, Stevana N. Kraljevića iz Podgorice i Budimira S. Rašovića iz Podgorice, ranije osuđivanog.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici.

U cilju realizacije kriminalnog plana okrivljeni Radoje Zvicer, od druge polovine 2020.godine do marta 2021. godine, zajedno sa organizatorom Igorom Božovićem, sa umišljajem podstrekavao druge na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, na način što je, u cilju lišenja života oštećenog sada pokojnog Milića Šakovića iz bezobzirne osvete, kako bi suprostavljenu kriminalnu organizaciju oslabili i lišili života više lica - njihovih pripadnika radi prevlasti, u periodu od oktobra 2020. godine do marta 2021. godine, navodio i uticao na okrivljenog Milana Vujotića i druge za sada neidentifikovane članove kriminalne organizacije da oštećenog, sada pokojnog Milića Šakovića liše života.

Okrivljeni Radoje Zvicer je u toku oktobra i novembra 2020. godine i januara 2021. godine, putem aplikacije za zaštićenu komunikaciju SKY Ecc, koristeći PIN, u više navrata članu kriminalne organizacije okrivljenom Milanu Vujotiću, koji je na zaštićenoj komunikaciji koristio, poslao pisane poruke da je neophodno lišiti života više pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, između kojih i oštećenog sad pokojnog Milića Šakovića, dok je organizator Igor Božović koji je na zaštićenoj aplikaciji SKY Ecc koristio PIN, podstrekavao na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu oštećenog sada pokojnog Milića Šakovića, člana kriminalne organizacije, okrivljenog Dragana Kneževića.

U januaru 2021. godine, poslao mju je više pisanih poruka, u kojima je navodio da su ubili glavne iz suprostavljenog kriminalnog klana, ali da ih ne smiju podcijeniti i da trebaju najjače udariti, te da se oštećeni sada pok. Milić Šaković, nacrtao i da ga je šteta ispustiti. Okrivljeni Milan Vujotić, nakon što je prihvatio naloge organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Radoja Zvicera, dana 23.02.2021. godine, izvjestio organizatora kriminalne organizacije Igora Božovića o preuzetim aktivnostima u cilju izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu oštećenog sada pok. Milica Sakovića, obavještavajući ga, da član kriminalne organizacije, koji je zadužen za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, vrši uvježbavanje upotrebe vatrenog oružja.

Zatim je okrivljeni Milan Vujotić u više navrata obavještavao okrivljenog Radoja Zvicera o preduzetim radnjama od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije, povodom lišenja života iz bezobzirne osvete oštećenog. Okrivljeni Radoje Zvicer mu davajući naloge podstekavao na izvršenje krivičnog djela, pa mu je tako dana 06.02.2021 godine, u 10:22:53 časova, poslao poruku „To je dobro ali treba sve to nositi i čauru, obavezno zatvoriti prozor posle", pri čemu su okrivljeni Aleksandar Paunović i Stevan Kraljević, prihvatili da postupaju po uputstvima prenešenim od pripadnika kriminalne organizacije okrivljenog Milana Vujotića, da u cilju lišenja života oštećenog prate kretanje i prikupljaju informacije o njegovim životnim navikama.

Članovi kriminalne organizacije, okrivljeni Jovan Trkulja i Nikola Mirić, dana 09.03.2021. godine iz iznajmljenog stana u naselju Zlatica krenuli u izvršenje krivičnog djela tako što su sa kombi vozilom bijele boje UL: AL557 u koji su smjestili motocikl marke „Honda" na kome su bile prikačene lažne oznake PG AG37, došli do vozila marke „BMW" na kome su takođe bile prikačene lažne reg oznake PG EJ481 i u kome su se već nalazila sredstva za izazivanje požara i to više kanistera benzina, 13 pakovanja hepo kocki, sporogoreći štapin sa kesicom baruta na vrhu štapina kako bi nakon izvršenog krivičnog djela zapalili stan iz koga bi pucali u oštećenog., a kasnije i vozila koja su koristili, te na taj način uklonili sve tragove i dokaze o izvršenom krivičnom djelu, a sa kojim vozilom su trebali da dođu u stan odakle su trebali da líše života oštećenog, sada pok. Šaković Milića. U daljim radnjama spriječeni su od strane službenika Uprave policije koji su ih lišili slobode, čime je okrivljeni Radoje Zvicer, kao saizvršilac, izvršio krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja, navodi se u optužnici.

U optužnici se navodi da su u toku 2020. godine, na teritoriji Crne Gore i drugih zemalja Evrope, okrivljeni Radoje Zvicer, zajedno sa Igorom Božovićem, organizovao kriminalnu organizaciju koja ima za cilj vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

U ovu kriminalnu organizaciju je lično ili preko drugih pripadnika vrbovao članove kriminalne organizacije, a koji su prihvatili članistvo, pa su pripadnici kriminalne organizacije pored drugih, za sada neidentifikovanih lica, postali okrivljeni, Radoje Živković, Aleksandar Paunović, Aleksandar Ljumović, Dragan Knežević, Milan Knežević, Stevan Kraljević, Budimir Rašović, Jovan Trkulja, Nikola Mirić, Jovan Miranović, Aleksandar Veljović, Saša Stanišić, Zoran Lekić, Boban Milić, te Milan Vujotić, svi svjesni svojih djela čija izvršenja su htjeli i znajući da su njihova djela zabranjena.

Pri čemu je svaki pripadnik kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu. Djelovanje kriminalne organizacije je planirano na neograničeni vremenski period i u međunarodnim razmjenama, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja radi realizacije kriminalnog plana i vršenja neodređenog broja krivičnih djela ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, teško ubistvo iz člana 144 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kao organizatori kriminalne organizacije okrivljeni Radoje Zvicer kao i Igor Božović radi realizacije kriminalnog plana i to okrivljeni Zvicer, za sebe odredio da planira izvršenje pojednih krivičnih djela, da sam i preko drugih lica, vrbuje osobe za pripadnike kriminalne organizacije, da obezbjeđuje novac za izvršenje krivičnih djela, da odredjuje koji će pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije biti ubijeni, te da u tom cilju sam ili da preko drugih pripadnika kriminalne organizacije nabavlja vatreno oružje, da određuje na koji način će se ukloniti tragovi o izvršenom krivičnom djelu, da vrši nadzor i kontrolu pripadnika kriminalne organizacije, navodi se u optužnici. Dok je organizator kriminalne organizacije Igor Božović za sebe odredio da planira izvršenje pojedinih krivičnih djela zbog kojih je kriminalna organizacija i stvorena, da sam i preko drugih pripadnika kriminalne organizacije vrbuje lica za pripadnike kriminalne organizacije, da vrši koordinaciju praćenja lica koja treba lišiti života i njihovih navika, da prikuplja podatke o preduzetim aktivnostima članova kriminalne organizacije. Okrivljeni Milan Vujotić je bio određen da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije, koja su mu data direktno od strane organizatora. da ostalim članovima kriminalne organizacije daje uputstva u cilju uništenja predmeta, i tragova krivičnog djela kako bi se spriječila identifikacija članova ove kriminalne organizacije, da po naređenju organizatora, prati kretanje pripadnika suprotsavljene kriminalne organizacije-sada pokojnog Milića Šakovića. Okrivljeni Aleksandar Paunović je imao zadatak da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije koja su mu prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da vrši praćenje i nadzor lica koja treba lišiti života, da javlja drugim članovima kriminalne organizacije njihovo kretanje i navike, da vrši fotografisanje lica koja treba lišiti života, te da fotografije, kao i poruke prosleđuje ostalim članovima kriminalne organizacije. U optužnici se dalje navodi da je okrivljeni Milan Knežević imao zadatak da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije koja su mu prenešena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da obezbjeđuje vatreno oružje snajpersku pušku koju će koristiti pripadnici kriminalne organizacije za izvršenje krivičnih djela teško ubistvo, kao i municiju, da obezbjeđuje molerska odjela, maske i rukavice, kao i sredstva namijenjena za uništenje predmeta i tragova krivičnog djela nakon njihovog izvršenja, da u cilju izazivanja požara obezbjeđuje benzin, hepo kocke, najlon i tepih.

Okrivljeni Budimir Rašović da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije, daje sugestije o potrebi vježbanja upotrebe vatrenog oružja, sprovodi članove kriminalne organizacije čija je uloga određena da liše života sad pokojnog Milića Šakovića.

Okrivljeni Jovan Trkulja i Nikola Mirić, protiv kojih se pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, da izvršavaju naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su im data preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, okrivljeni Veljović Aleksandar protiv kojeg se pred Višim sudom u Podgorici, vodi krivični postupak zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, da vrši praćenje kretanja lica, kao i policijskih službenika na terenu, te saznanja o njihovom kretanju da javlja drugim pripadnicima kriminalne organizacije.

U optužnici se navodi čime su okrivljeni Radoje Živković, Aleksandar Paunović, Aleksandar Ljumović, Dragan Knežević, Milan Knežević, Stevan Kraljević i Budimir Rašović, izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 2 u vezi stave 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Bonus video: