Miloviću u Srbiji sude u odsustvu, tužilaštvo tvrdi da je organizator grupe koja je švercovala kokain iz Ekvadora u EU

Okri­vlje­ni se op­tu­žni­com te­re­te da su od 2019. go­di­ne do 2. av­gu­sta 2022. go­di­ne uče­stvo­va­li u tran­spor­tu ko­ka­i­na pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma iz Ekva­do­ra u lu­ku Ro­ter­dam, ta­mo ga pre­u­zi­ma­li i pre­no­si­li na skri­ve­ne lo­ka­ci­je u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je

25560 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Odbjeglom crnogorskom policajcu Ljubu Miloviću sudiće se u odsustvu pred Vi­šim su­dom u Be­o­gra­du za šverc ko­ka­i­na iz Ekva­do­ra u ze­mlje Evrop­ske uni­je.

Osim Miloviću u odsustvu će se suditi i Stra­hi­nji Ku­tle­ši­ću i Alek­san­dru Mi­lo­jeviću jer su ne­do­stup­ni pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma Srbije.

Da­ni­el Jo­va­no­vić, Mi­li­voj Ki­šić, Du­ši­ca Jo­va­no­vić, Mi­o­drag Pa­mu­či­na, Mi­lan Kr­sto­vić i Ži­vo­jin Fi­li­po­vić, koji su takođe osumnjičeni da su članovi kri­mi­nal­ne gru­pe op­tu­že­ne za šverc ko­ka­i­na iz Ekva­do­ra u ze­mlje Evrop­ske uni­je, ne­gi­ra­li su ju­če na pri­prem­nom ro­či­štu pred Vi­šim su­dom u Be­o­gra­du kri­vi­cu.

Prema saznanjima "Poliitke", na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu, ko­je je za­tvo­re­no za jav­nost, tu­ži­la­štvo je iz­nije­lo do­ka­ze za ko­je sma­tra da tre­ba da bu­du iz­ve­de­ni to­kom po­stup­ka.

Me­đu­tim, bra­ni­o­ci okri­vlje­nih tvr­di­li su da nji­ma ni­su do­sta­vlje­ni pred­lo­že­ni do­ka­zi i za­tra­ži­li da se pri­prem­no ro­či­šte zbog to­ga od­lo­ži. Pred­sjed­nik sud­skog vije­ća su­di­ja Dan­ko La­u­še­vić pri­hva­tio je zah­tjev od­bra­ne i na­sta­vak pri­prem­nog ro­či­šta od­lo­žio za 7. jul.

Okri­vlje­ni se op­tu­žni­com te­re­te da su od ne­u­tvr­đe­nog da­na 2019. go­di­ne do 2. av­gu­sta 2022. go­di­ne uče­stvo­va­li u tran­spor­tu ko­ka­i­na pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma iz Ekva­do­ra u lu­ku Ro­ter­dam, ta­mo ga pre­u­zi­ma­li i pre­no­si­li na skri­ve­ne lo­ka­ci­je u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je.

Po­tom su, na­vo­di tu­ži­la­štvo, dro­gu pro­da­va­li u Ho­lan­di­ji, a no­vac ko­ji su za­ra­di­li na ovaj na­čin su u go­to­vi­ni pre­vo­zi­li u Sr­bi­ju, Cr­nu Go­ru i Hr­vat­sku ka­ko bi pri­kri­li nje­no stvar­no po­rije­klo. Pre­ko okri­vlje­ne Du­ši­ce Jo­va­no­vić, za­po­sle­ne u BIA, pri­pad­ni­ci gru­pe su do­bi­ja­li po­vjer­lji­ve po­dat­ke o is­tra­zi ko­ja je vo­đe­na zbog me­đu­na­rod­nog šver­ca nar­ko­ti­ka. Ona je po­dat­ke pre­no­si­la su­pru­gu Da­ni­e­lu Jo­va­no­vi­ću, a on Mi­lo­vi­ću.

Glav­ni or­ga­ni­za­tor bio je Mi­lo­vić, ko­ji je, ka­ko se sum­nja, pri­pad­ni­ci­ma gru­pe iz­da­vao na­lo­ge pre­ko krip­to­va­nih te­le­fo­na ko­ji su ima­li in­sta­li­ra­nu „Skaj” apli­ka­ci­ju.

Bonus video: