Ministarstvo pravde: Kurtijeva prijava će biti predmet ocjene nadležnog tužilaštva, a ne ovog organa

Reagovanje ministarstva na današnji tekst "Vijesti"

7277 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo pravde reagovalo je na današnji tekst "Vijesti", objavljen i na Portalu Vijesti pod naslovom: "Kurti optužuje ministra pravde i njegovu saradnicu za falsifikovanje isprave: Na silu me gura u kaznenu evidenciju".

"Uvažavajući Vaše interesovanje za postupak u predmetu Artana Kurtija, obavještavamo Vas da je Ministarstvo pravde, po službenoj dužnosti, u granicama svojih nadležnosti, pokrenulo postupak za obavezan poništaj rješenja kojim je usvojen zahtjev Artana Kurtija za zakonsku rehabilitaciju.

"Kako je predmetni postupak u toku, obavještavamo Vas da će ovaj organ nakon sprovedenog postupka, upravnim aktom cijeniti utvrđene činjenice i dati ocjenu njihove pravne kvalifikacije. Svaki upravni akt ovog organa, po pravnom lijeku stranke može biti predmet ocjene Upravnog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Crne Gore i Ustavnog suda Crne Gore.

"U odnosu na činjenicu da je gospodin Artan Kurti podnio krivične prijave jer cijeni da su tokom postupka počinjena krivična djela koja navodite u Vašem dopisu, ista će biti predmet ocjene nadležnog tužilaštva, a ne ovog organa.

"Obaveza je javnopravnog organa da sprovede zakonit postupak, potpuno i pravilno utvrdi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno odlučivanje o upravnoj stvari. U postupku donošenja rješenja javnopravni organ je dužan da ispravi sve povrede pravila postupka, kako bi odluka o upravnoj stvari bila zakonita. Navedeno proizilazi iz Zakona o upravnom postupku, kako načela upravnog postupka tako i odredbi koje se odnose na prava stranke na izjašnjenje, utvrđivanje činjeničnog stanja, ovlašćenja za donošenje rješenja, oblika i sadržaja rješenja kao i drugih odredbi.

"Činjenica da je ovaj organ, tokom postupka, ispravio očiglednu omašku u potpisu akta kojim se pokreće postupka, nakon čega je imenovanom ostavljen dodatni rok za izjašnjenje, ne može biti na štetu stranke, već naprotiv u interesu stranke i zakonitom vođenju postupka", navodi se u reagovanju.

Bonus video: