NEOPREDJELJENI ZA MODEL TRANSFORMACIJE

Vlada još vaga ko će da gazduje JPNP

Zakon o nacionalnim parkovima, kojim je predviđeno da se JPNP transformišu u privredno društvo, stupio je na snagu 2014.
2 komentar(a)
Biogradska gora, Foto: Biogradska gora
Biogradska gora, Foto: Biogradska gora
08.02.2019. 22:40h

Transformacija Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore (JPNP) u privredno društvo biće završena do kraja godine, a Vlada se  još  nije opredijelila za model transformacije, iako se sa tim procesom kasni dvije godine.

Novi Zakon o nacionalnim parkovima, kojim je predviđeno da se JPNP transformišu u privredno društvo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, stupio je na snagu 2014. godine. Taj rok je istekao 12. januara 2015, a to nije samo samo obaveza po Zakonu o nacionalnim parkovima, već je ona istekla i po Zakonu o unapređenju poslovnog ambijenta, kojim je predviđeno da javna preduzeća u sistemu ne mogu da postoje.

JPNP obavlja djelatnost u skladu sa Odlukom o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove iz 2010. godine shodno kojoj je isto osnovano za obavljanje djelatnosti zaštite, unapređivanja i racionalnog korišćenja dobara nacionalnih parkova, kao javno preduzeće. Kako su donošenjem Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta prestali da važe Zakon o javnim preduzećima i Zakon o društvenim djelatnostima na osnovu kojih su do tada osnivana javna preduzeća i javne ustanove kao dva osnovna oblika javnih službi u Crnoj Gori, nastala je obaveza da se sve institucije ovog tipa, ukuljučujući i JPNP reorganizuju.

Raspoloživi modaliteti za transformaciju JPNP u privredno društvo su, kako su pojasnili iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ali i drugi modeli i to u državnom vlasništvu.

„Transformacija Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore u privredno društvo, je u toku. Pripremljeni su predlozi Statuta o osnivanju privrednog društva „Nacionalni parkovi Crne Gore“, kao i Odluka o osnivanju privrednog društva „Nacionalni parkovi Crne Gore“. Paralelno, pripremljeni su nacrti i tri podzakonska akta kojima će se detaljnije urediti pitanja obilježavanja granica nacionalnih parkova, davanja na korišćenje dobara parkova, kao i pitanje unutrašnjeg reda u parkovima“, kazali su iz Ministarstva.

Na pitanje zašto je došlo do kašnjenja, iz Ministarstva su pojasnili da je to „složen i specifičan proces“.

„Ispostavilo se da je bilo potrebno više vremena da se dođe do kvalitetnog modela transformacije, i to iz više razloga. JPNP ima veoma složenu organizacionu strukturu koju, između ostalog, čini pet organizacionih jedinica u vidu pet nacionalnih parkova. Kako i Zakon o nacionalnim parkovima nalaže, zaštita, unapređivanje i razvoj nacionalnih parkova je djelatnost od javnog interesa. To uslovljava dodatnu odgovornost koju imamo u odnosu na definisanje modela buduće strukture upravljanja najvrednijim dijelom 7,3 odsto teritorije Crne Gore. Konačno, Zakonom o nacionalnim parkovima utvrđeno je da buduće privredno društvo treba da ispunjava uslove za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima koji su propisani Zakonom o zaštiti prirode“, saopštili su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, taj aspekt je posebno bitan radi finansijske samoodrživosti.

Ministarstvo: Sve će biti gotovo do kraja ove godine

„Transformisano privredno društvo osnovaće Vlada nakon kompletiranja potrebne dokumentacije. Zaposlene, opremu, sredstva, imovinu i dokumentaciju Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore preuzeće privredno društvo danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata. Uvažavajući sadašnju dinamiku, do transformacije će doći do kraja 2016. Do osnivanja privrednog društva nacionalnim parkovima upravljaće Javno preduzeće za nacionalne parkove.

Suština je da je u finalnoj fazi usaglašavanje modela transformacije JPNP, s obzirom na to da neka od mogućih rješenja zahtijevaju i izmjenu određenih zakona, bilo potrebno dodatno vrijeme. U svakom slučaju, transformacija Javnog preduzeća se može očekivati do kraja tekuće godine, a ubrzo će biti izabran jedan od mogućih modela transformacije”, naveli su iz Ministarstva.