O SITUACIJI U NACIONALNIM PARKOVIMA

Vuković: Solana je naša još najmanje godinu

Odmah po zakupu Solane, obezbijedili smo fizičku zaštitu na tom prostoru koja je spriječila nelegalne aktivnosti, uspostavili monitoring biodiverziteta i najznačajnijih vrsta, čime smo obezbijedili kontinuriano praćenje biodiverziteta na tom području
71 pregleda 1 komentar(a)
Solana, Foto: Savo Prelević
Solana, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Više je nego izvjesno da će Nacionalni parkovi Crne Gore još godinu dana upravljati Ulcinjskom solanom, u koju je to javno preduzeće do sada uložilo oko 200.000 eura, kazala je nova direktorica JPNPCG Azra Vuković.

On je u intervjuu “Vijestima” navela da je JPNPCG primijenilo 42 od ukupno 53 preporuke Državne revizorske institucije (DRI) i da će u narednom periodu biti rađeno na utvrđivanju odgovornosti zaposlenih za nedostajuća sredstva.

Jedan od prvih koraka koji ste preuzeli nakon dolaska na mjesto direktora je uspostavljanje održivog poslovanja i racionalizacija troškova. Koje su to konkretne mjere na tom planu?

Nakon uvida u cjelokupni sistem upravljanja prostorom zaštićenih prirodnih područja, očuvanja i zaštite biodiverziteta, te finansijskog i pravnog poslovanja, jedan od mojih ključnih i osnovnih ciljeva, nakon stupanja na dužnost, između ostalog, predstavljalo je stvaranje svih neophodnih uslova u cilju stabilnog i održivog finansijskog poslovanja JPNPCG. S obzirom na činjenicu da je u momentu stupanja na funkciju postojao rok za dostavljanje izvještaja o sprovođenju preporuka i mjera DRI koje su se ticale poslovanja JPNPCG, aktivnosti su prije svega bile usmjerene ka tome. Od DRI je zatražen dodatni rok u okviru kojeg je obavljena i revizija izvještaja, kao i dodatna dopuna materijala.

Na sjednici UO 5. avgusta usvojena su još dva pravilnika, čime su implementirane 42 od ukupno 53 preporuke, odnosno procenat realizacije mjera i preporuka DRI je 79,25 odsto. Cilj mi je da u narednom periodu sve mjere budu sprovedene i poslovanje u potpunosti bude usklađeno sa zakonima, što zahtijeva dodatno vrijeme. Takođe, jedan broj mjera i preporuka se odnosi na utvrđivanje odgovornosti zaposlenih vezano za nedostajuća sredstva.

Ono na čemu je, takođe, rađeno, je rješavanje kadrovskih pitanja pri čemu je u naš tim došlo nekoliko osoba spremnih da daju svoj puni doprinos u obavljanju aktivnosti čiji je cilj održivo funkcionisanje Preduzeća. Pristupilo se i racionalizaciji troškova koje podrazumijeva smanjenje troškova po onim linijama koje ne utiču na obavljanje primarne funkcije preduzeća, a koje su opterećivali budžet. Nakon pripreme polugodišnjeg izvještaja o poslovanju koje su u toku, imaćemo i precizne podatke koje ćemo prezentovati javnosti.

Kakva je ovogodišnja ponuda nacionalnih parkova i kolika je dosadašanja posjeta?

Kada je riječ o turističkoj ponudi, splavarenje i rafting rijekom Tarom, krstarenje Skadarskim jezerom, šetnja edukativnom stazom oko Biogradskog ili Crnog jezera, boravak u bungalovima Biogradske prašume, avanturistički parkovi, vožnja biciklima, te čunovima i kajacima, osvajanje planinskih vrhova, predstavljaju dio raznovrsne i specifične turističke ponude na ukupnom nivou.

Bilježimo dobru posjećenost. Od početka godine do 25. jula, Parkove je posjetilo 130.154 posjetioca. Najveći broj turista, kao i tokom posljednjih deset godina, bilježi Uneskovo zaštićeno prirodno područje NP “Durmitor” sa 49.766 posjetilaca, potom slijedi “Lovćen” sa 36.694 posjetilaca, te “Skadarsko jezero” sa 30.795 posjetilaca. U narednom periodu, u saradnji sa NTO CG i lokalnim turističkim organizacijama, nastojaćemo da unaprijedimo aktivnosti na efikasnijoj promociji parkova na domaćem i međunarodnom nivou sa aspekta biodiverziteta, prirodnog pejzaža, gastronomije i kulturnog nasljeđa. Takođe je u pripremi novi web sajt koji će biti interaktivan i kroz koji ćemo prezentovati turističke ponude i sadržaja u Parkovima.

JPNPCG je preuzelo upravljanje Solanom. Kakva je trenutna situacija i kakvi su planovi za budućnost tog, sa ekološkog, ali i ekonomskog, vrijednog prostora?

Više je nego izvjesno da će JP još godinu upravljati Ulcinjskom solanom u stečaju. JP je jedino dostavilo ponudu na javni poziv za zakup imovine, a dosadašnje upravljanje pokazalo se kao dobar model za očuvanje biodiverziteta, odnosno najznačajnijih prirodnih resursa koji se nalaze na tom prostoru.

Odmah po zakupu Solane, obezbijedili smo fizičku zaštitu na tom prostoru koja je spriječila nelegalne aktivnosti, uspostavili monitoring biodiverziteta i najznačajnijih vrsta, čime smo obezbijedili kontinuriano praćenje biodiverziteta na tom području. Isto tako, obezbijedili smo, u skladu sa finansijskim mogućnostima, popravljanje pumpi i upravljanje pumpnim postrojenjima, gdje je zaposlen određen broj ljudi koji upravlja sistemom voda kojim se obezbjeđuju adekvatni uslovi za život za različite vrste koje borave na Solani. U zavisnosti od finansijskih sredstava koja nam budu na raspolaganju, očekujem da ćemo obezbijediti dodatnu popravku pumpi, koja je neophodna u procesu proizvodnje soli, kako bi u momentu kada budu ispunjeni uslovi za ponovni početak proizvodnje, infrastruktura Solane bila u boljoj funkciji u odnosu na prethodni period. Do sada je JP uložilo oko 200.000 eura za Solanu od čega se najveći iznosi odnose na troškove električne energije za rad pumpnih postrojenja i fizičko obezbjeđenje prostora.

Kakvi su planovi za očuvanje prirodnih vrijednosti?

Zaštita prirode je moj prioritet. S tim u vezi, implementiraju se u kontinuitetu aktivnosti iz Programa upravljanja, kao što su uspostavljanje monitoringa mrkog medvjeda i utvđivanje prisutnosti najznačajnijih staništa vidre, očuvanje florističkog diverziteta, kontrola ubiranja ljekovite flore i šumskih plodova u komercijalne svrhe u NP “Biogradska gora”, prikupljanje podataka o prisutnosti najznačajnijih vrsta sisara u cilju uspostavljanja dugoročnog monitoringa u NP “Lovćen”, upravljanje staništem karakterističnih vrsta ptica u NP “Skadarsko jezero”, odnosno zaštita i unapređivanje zaštite šumskih ekosistema u Parkovima.

U ovom trenutku vrijedno je pomenuti da je upravo završena međunarodna speleološka ekspedicija u NP “Durmitor”, te da je u toku međunarodna speleoška ekspedicija u NP “Lovćen”, čije rezultate očekujemo nakon pripreme kompletnih izvještaja.

Nelegalne  aktivnosti su stalna prijetnja

Nelegalne  aktivnosti su stalna prijetnja nacionalnim parkovima. U tom smislu, osnovni cilj službe zaštite jeste kontrola prostora, održavanje unutrašnjeg reda i sprečavanje svih vidova protivpravnih radnji. Imajući u vidu razuđenost prostora koji se štiti, stepen stručne spreme i nivo njihove tehničke opremljenosti, kao i činjenicu da Skadarsko jezero, Durmitor i Prokletije predstavljaju granična područja, djelatnost službi zaštite se pokazuje kao složena, kako sa aspekta očuvanja i kontrole prostora, tako i sa njegovog bezbjedonosnog aspekta.

Međutim, neophodna su dodatna ulaganja u uslove za unaprijeđenje njihovog rada. S tim u vezi, planiran je niz mjera kojima ćemo postepeno da pospiješimo njihov rad. Željela bih da istaknem i dobre primjere saradnje sa Granično-pomorskom policijom posebno u NP “Skadarsko jezero”, kao i dobre primjere društveno-odgovornog poslovanja i potvrde svijesti o značaju zaštite zaštićenih prirodnih područja, kao što je aktivnost NVO “Green Home”, kojom je ova NVO donirala sredstva za nabavku uniformi za NP “Skadarsko jezero” i nedavnu donaciju Societe General Banke za nabavku uniformi u NP “Biogradska gora”. Za očekivati je da će sličnih primjera biti i u narednom periodu.