POSLIJE NAPUŠTANJA SJEDNICE

Radonjić: Ćalović nije ispunjavala uslove za izbor

"Umjesto da Radonjiću prvi potez bude provjera načina na koji se obogatio Veselin Veljović, on se obrušio na mene. Očigledno je da Duško Marković kontroliše direktora, kao i sve članove Savjeta, izuzev mene," navela je
80 pregleda 0 komentar(a)
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.01.2016. 20:20h

Prva sjednica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, koja je počela sa radom od 1. januara, održana je iza zatvorenih vrata, zbog čega je Vanja Ćalović (MANS) napustila sjednicu.

"Prva sjednica Agencije, koja je počela sa radom 1. januara u punom kapacitetu, je tajna i zatvorena za medije sa jednim nevjerovatnim obrazloženjem da je u našem poslovniku navedeno da mi kao Savjet moramo usvojiti pravila o akreditaciji medija, što mi nijesmo učinili jer ni u jednom trenutku ni predsjednica ni drugi članovi Savjeta nijesu nas upozorili da će to biti prepreka da mediji prate sjednicu. 13 sjednica smo održali u Skupštini, oni tvrde da su mediji tamo mogli da prisustvuju shodno pravilima o akreditaciji Skupštine, a nije trebalo mi da donesemo pravila o akreditaciji", rekla je Čalović novinarima.

Ona je ocijenila da je stav njenih kolega "najprozirniji i najočigledniji izgovor da bi se onemogućilo prisustvo javnosti diskusiji o pravilima o radu koja je direktor uputio na raspravu".

"Taj predlog pravila je suprotan Ustavu, zakonu u nizu članova jer se smanjuju ovlašćenja Agencije, tako da direktor sjutra neće moći da se bavi, jer to ne želi, utvrđivanjem prihoda i imovine javnih funkcionera posebno lica koja su povezana sa njima u slučaju da oni ne prijave u potpunosti svoje prihode i imovinu. Ja ću sačekati da ta pravila izađu u Službenom listu i  dalje uputiti nadležnim instancama", rekla je Ćalović.

Ona je objasnila da je napustila sjednicu jer neće da daje legitimitet takvom radu.

Novinarima nije dozvoljeno da prate sjednicu, kako je objašnjeno, jer nijesu utvrđena pravila u vezi načina izvještavanja medija.

Sjednica je održana u prostorijama nekadašnje Komisije za sprečavanje konflikta interesa, jer prostor u kome treba da bude Agencija još nije završen.

Najavljeno je da će sa sjednice, na kojoj je trebalo da budu utvrđeni pravilnici o njenom radu, biti izdato zvanično saopštenje.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Sreten Radonjić, zatražio je od Savjeta da preduzme mjere prema nadležom skupštinskom odboru o načinu izbora Vanje Ćalović za člana Savjeta, navodeći da nije ispunjavala zakonske uslove da bude izabrana.

„Današnjoj sjednici nijesu prisustvovali predstavnici medija, iz razloga što ne postoje pravila o akreditaciji. Zaključeno je da će se ista izraditi u doglednom periodu, u skladu sa obavezama i nadležnostima Savjeta”, saopšteno je nakon sjednice Agencije.

Ćalović je, nakon odluke Savjeta da današnjoj sjednici ne prisustvuju predstavnici medija, napustila sjednicu, što su ostali članovi Savjeta, kako je saopšteno, ocijenili neprimjerenim, nekonstruktivnim i nekolegijalnim doprinosom u radu Savjeta.

„Kada je u pitanju prisustvo predstavnika NVO-a sjednicama Savjeta, zaključeno je da će se takvi zahtjevi ubuduće podnositi na arhivu Agencije ili elekrtronskim putem (email: aleksandra.vojinovic@daci.gov.me), kako bi se članovi Savjeta blagovoremeno izjasnili o tom zahtjevu“, kaže se u saopštenju Agencije.

 Savjet je, dodaje se, konstatovao da autorski tekst Ćalović, objavljen 4. januara na portalu Prelitaj.me, „nije argumentovan, da sadrži neistinite podatke, koji su između ostalog, i uvredljivog saržaja“.

„Takođe je ocijenjeno da takvi istupi imaju za cilj diskreditaciju rada Savjeta i Agencije, a ne unapređenje i punu implementaciji Zakona o sprječavanjeu korupcije“, kaže se u saopštenju.

 Direktor Agencije je, dodaje se, upoznao članove Savjeta sa tim da je „u saznanju da članica Savjeta Ćalović nije ispunjavala zakonske uslove za izbor za člana Savjeta (deset godina radnog iskustva sa visokom stručnom spremom)“.

„Da je Ćalović u sukobu interesa, s obzirom na to da, kao član Savjeta i javni funkcioner, zloupotrebljava informacije i materijale sa sjednica, radi promocije njene privatne nevladine organizacije, što je potvrđeno i nezakonitim objavljivanjem informacija sa sjednice koja je bila zatvorena za javnost, na internet stranici te organizacije“, dodaje se u saopštenju.

 Direktor Agencije je, dodaje se, zatražio od Savjeta da preduzme mjere iz svoje nadležnosti prema nadležom skupštinskom odboru o načinu izbora Ćalović za člana Savjeta, i da se na nekoj o narednih sjednica Savjet upozna sa odgovorom tog tijela.

Vanja Ćalović je rekla za "Vijesti" da Radonjić netačno tumači ili ne poznaje zakon o antikorupciji, koji propisuje način izbora članova Savjeta.

U zakonu piše da za člana Savjeta može biti "izabrano lice koje pored opštih uslova za rad u državnim organima ima visoko obrazovanje, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan, deset godina radnog iskustva od čega najmanje pet godina radnog iskustva u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava".

Navodi Radonjića da “mi treba deset godina radnog iskustva sa visokom stručnom spremom“ su potpuno neistiniti, rekla je ona.

Čalović kaže da je takav odnos prema njoj proizvod javno iznijetog mišljenja, i da očekuje još agresivniji stav članova Savjeta kada Agencija počne da radi na konkretnim slučajevima.

"Umjesto da Radonjiću prvi potez bude provjera načina na koji se obogatio Veselin Veljović, on se obrušio na mene. Očigledno je da Duško Marković kontroliše direktora, kao i sve članove Savjeta, izuzev mene," navela je ona.

„Predsjednica Savjeta je upoznala prisutne članove Savjeta sa pozivom sekretara Radne grupe parlamentarnog dijaloga o zahtjevu te Radne grupe da posjete prostorije Agencije, nakon čega je dogovoreno da se posjeta održi u prostorijama koje koristi Agencija“, navodi se u saopštenju.

 Savjet Agencije je, nakon višesatne rasprave i usvojenih sugestija i komentara, usvojio Pravilo o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprečavanja sukoba interesa javnih funkcionera.

 Pravilom se, kako se navodi, bliže uređuju postupak davanja mišljenja u slučaju sumnje na postojanje sukoba interesa na zahtjev javnog funkcionera, lica kome je prestala javna funkcija i organa nadležnog za izbor, imenovanje ili postavljenje, kao i postupak u vezi sa dostavljanjem izvještaja o prihodima i imovini,u skladu sa zakonom propisanim rokovima.

 Pravilom se uređuju i postupci u vezi provjere tačnosti i potpunosti prijavljenih podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva, kao i u vezi provjere osnova sticanja imovine javnog funkcionera i člana zajedničkog domaćinstva.

„Postupak u vezi sprječavanja sukoba interesa koji uključuje i primjenu drugih propisa (kao i postupci zbog nepoštovanja odredbi zakona o davanju izjave o postojanju privatnog interesa), postupak zbog ostvarivanja naknade u više radnih tijela u istom mjesecu, postupak usljed neprenošenja upravljačkih prava javnog funkcionera, koji je vlasnik/osnivač“, kaže se u saopštenju.

 Uređuju se bliže i postupak u vezi članstva javnog funkcionera u organima upravljanja i nadzornim organima u kojima opština/država ima vlasničkog udjela, postupak u vezi ostvarivanja naknade javnog funkcionera po osnovu članstva u organima upravljanja i nadzornim organima javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja.

 Uređeni su i postupci zbog obavljanja nespojivih funkcija, zbog zaključenja Ugovora o uslugama u skladu sa odredbama zakona, ograničenja za javne funkcionere ukoliko u periodu od dvije godine od dana prestanka javne funkcije uspostavi poslovnu saradnju sa organom vlasti u skladu sa članom 15 Zakona.

 Uređuje se i postupak u vezi neprijavljivanja poklona na zakonom propisanom obrascu, nezakonitog primanja poklona, nedostavljanja izvještaja organu vlasti o nezakonitoj ponudi i načina raspolaganja poklonom, kao i postupak u vezi neprijavljivanja sponzorstava i donacija na zakonom propisanom obrascu, nezakonitog primanja sponzorstava i donacija.

 Pravilo uređuje i izricanje prekršajnih naloga, postupak po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, kao i postupak po zahtjevu stranke za uvid/kopiranje spisa predmeta.

 Takođe, Pravilom se reguliše učestvovanje u drugim postupcima koje sprovode drugi nadležni organi.

 Direktor Agencije je upoznao članove Savjeta sa pravilnicima koje je donijelo Ministarstvo pravde, u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.

 On je informisao Savjet da se intenzivno radi na konačnom usaglašavanju seta podzakonskih akata iz oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koja će biti finalizovana nakon posjete ekspertice Lize Klein, bivše direktorice DIK-a Velike Britanije.

 Ona će boraviti u Agenciji od 20. do 22. januara, nakon čega će Radonjić ta akta predložiti Savjetu na usvajanje, u Zakonom predviđenom roku.

„Prisutni članovi Savjeta su jednoglasno zauzeli stav da je današnja sjednica Savjeta, kao i sve prethodne održana u skladu sa članom 3 stav 2 Poslovnika o radu Savjeta Agencije, kojim je propisan način ostvarivanja javnosti rada Savjeta”, kaže se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas