SUDIJE I TUŽIOCI MISLE SUPROTNO

GA: Većina građana smatra da je rad sudstva i tužilaštva neefikasan

Po mišljenju ispitanika, tri su ključna razloga- politika/politički pritisci na sudije, korišćenje veza i poznanstava kao načina pritiska na sudije i korupcija, mito ili neki drugi vid lične koristi za sudiju
3 komentar(a)
sudija, presuda, Foto: Shutterstock.com
sudija, presuda, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 25.12.2015. 11:29h

Većina građana smatra da je rad sudstva i tužilaštva neefikasan, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse, dok anketirane sudije i tužioci smatraju da je stanje u toj grani vlasti dobro.

Istraživanje Stavovi sudija i tužilaca o pravosudskom sistemu i Stavovi građana o povjerenju u pravosudni sistem, realizovala je Građanska alijansa u saradnji sa udruženjima sudija i tužilaca Crne Gore.

Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje javnog mnjenja i stavova stavova sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu. U anonimnoj anketi je ove godine učestvovalo 208 sudija svih sudova i 95 tuzilaca iz tuzilaštava koja su bila obuhvaćena istraživanjem.

Istraživanje je realizovao monitoring tim na uzorku od 640 punoljetnih ispitanika.

Kada je u pitanju generalni stav građana prema sudstvu, odgovori su podijeljeni.

„Relativno je veliki broj građana koji kumulativno ima manje ili više negativan stav o sudstvu (45,3 odsto), dok uglavnom pozitivan ili veoma pozitivan stav ima 36,6 odsto. Ono što je zanimljivo u odnosu na prethodno istraživanje je porast procenta građana koji imaju uglavnom negativan stav sa 29 na 32,5 odsto. Istovremeno, procenat građana koji su imali veoma negativan stav je opao sa 18,8 na 12,8 odsto“, pokazalo je istraživanje.

U odnosu na prošlu godinu, neznatno je porastao procenat onih koji smatraju da sudije uvijek ili uglavnom sude po zakonu sa 39,5 na 41,6 odsto.

Međutim, kod značajnog broja građana i dalje postoji uvjerenje da sudije ne sude po zakonu, već po drugim kriterijumima (40,7 odsto).

Skoro svaki drugi građanin smatra da administrativno osoblje uvijek ili uglavnom radi po zakonu 49,4 odsto.

Stav građana je podijeljen i kada je u pitanju efikasnost rada sudstva.

„Da je rad sudstva uglavnom neefikasan, odnosno veoma neefikasan smatra 55 odsto građana, dok da je uglavnom efikasan ili veoma efikasan smatra 42,2 odsto. Upoređujući rezultate istraživanja iz prethodne dvije godine, primjetno je da se procenat građana koji smatraju da je sudstvo uglavnom neefikasno povećao sa 34,9 u 2013. godini na 42,2 odsto u ovoj“, pokazali su rezultati istraživanja.

Kumulativno, građani koji su izjavili da su oni ili članovi njihove bliže porodice imali iskustva sa sudom, većina nije bila zadovoljna efikasnošću rada suda u konkretnom slučaju, 65 odsto.

Po mišljenju ispitanika, tri su ključna razloga- politika/politički pritisci na sudije, korišćenje veza i poznanstava kao načina pritiska na sudije i korupcija, mito ili neki drugi vid lične koristi za sudiju.

U Izvještaju je pojašnjeno da se analitički posmatrano, građani žale na „ljudski faktor“.

Kumulativno posmatrano, procenat onih koji smatraju da mito i korupcija imaju ili donekle imaju uticaja na rad sudstva je i dalje visok 52,2 odsto.

Generalno, stav građana prema radu tužilaštva je podijeljen.

„Uglavnom negativan, odnosno veoma negativan stav ima 45,7 dok uglavnom pozitivan ili veoma pozitivan stav ima 40,7 odsto.Većina građana smatra da rad tužilaštva nije dovoljno efikasan 52,2 odsto“, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse.

Ključne stvari koje utiču na rad tužilaca, prema mišljenju građana, su korupcija/nepotizam (26,9 odsto) i politička nepodobnost (28,8 odsto).

Primjetan je par percepcije o sporosti rada tužilaštva kao ključnog problema, sa prošlogodišnjih 31,9 na 18,1 odsto.

Prema mišljenju većine sudija, stanje u sudstvu je uglavnom dobro (73,6 odsto).

Kumulativno, procenat sudija koje su izrazile nezadovoljstvo postojećom infrastrukturom i objektom u kojem se nalazi sud iznosi 53,4 odsto.

„Sudije su uglavnom zadovoljne sredstvima komunikacije unutar suda i u komunikaciji izvan suda 65,4 odsto. Gotovo svaki deseti sudija smatra i da postojeća procesna pravila nemaju odgovarajući pozitivan uticaj na efikasnost postupka. Kumulativno, 64,4 odsto sudija smatra da je postojeća administrativna i stručna podrška nedovoljna“, kaže se u Izvještaju.

Sudije su i dalje nezadovoljne postojećim kapacitetima sudskih vještaka.

Sudije u 56,7 odsto slučajeva smatraju da javnost uglavnom ima povjerenja, odnosno da ima povjerenja u velikoj mjeri u rad sudova.

Kao glavne razloge nepovjerenja javnosti u rad sudstva, sudije vide nedovoljnu informisanost građana, dužinu trajanja postupka i izvještavanje medija i njihov uticaj na percepciju stanja u sudstvu.

Najveći procenat, 51,4 odsto, smatra da je izvještavanje medija uglavnom zadovoljavajuće, sa povremenim neobjektivnim izvještajima.

Kada je u pitanju ispitivanje stavova tužilaca, veoma visok procenat anketiranih tužilaca, 90,5 odsto smatra da je stanje u tužilaštvu uglavnom dobro, odnosno veoma dobro. Sa druge strane, većina tužilaca 65,2 odsto nije zadovoljna infrastrukturom i objektom u kojem se nalazi tužilaštvo.

Većina tužilaca 57,9 odsto smatra da javnost uglavnom ima povjerenja, odnosno da ima povjerenja u velikoj mjeri u rad tužilaštva.

Kao ključne razloge za nedostatak povjerenja javnosti, tužioci navode neinformisanost građana, neuspjeh u postupku i dezinformisanost o radu tužilaštva. Tužioci su u najvećem procentu odgovorili da se tužilaštvo kao institucija uglavnom poštuje, 72,6 odsto.

Na osnovu sprovedenog istraživanja Građanska alijansa definisala je preporuke koje treba da doprinesu kreiranju većeg povjerenja u sudstvo i tužilaštvo, u kojima se navodi da treba nastaviti sa realizacijom aktivnosti unapređenja infrastrukture i uslova za rad u objektima u kojima se nalaze sudovi i tužilaštva.

Kaže se da je potrebno proširiti mogućnost korišćenja, odnosno prilagođavanja posebnih prostorija u sudovima za veći pristup sudu od zainteresovane javnosti i da postoji prostor za unapređenje sredstava komunikacije unutar sudova i u komunikaciji izvan suda, uključujući i unapređenje komunikacione opreme.

Dodaje se da je neophodno ojačati stručnu podršku za rad sudija i tužilaca, zbog velikog broja predmeta u radu.

Prema ocjeni sudija i tužilaca, kao prioritetne i hitne mjere za jačanje povjerenja gradjana u pravosuđe treba izraditi i striktno poštovati kodeks i načela profesionalnog i nezavisnog postupanja i ponašanja medija, obezbijediti više informacija o radu sudova i tužilaštava u javnosti i sprovesti znatno agresivniju PR kampanju od strane sudova i tužilaštava.

Iz Građanske alijanse navode da treba omogućiti više „živih“ kontakata predstavnika medija i pravosudnih institucija, što se može postići, između ostalog, kroz imenovanje portparola u svim većim sudovima i tužilaštvima, održavanje češćih pres konferencija i organizovanje javnih rasprava o izvještajima o radu sudova.

Preporučujemo za Vas