DOSTAVILI DOKUMENTACIJU VDT-U

Demokrate: Glavni grad nelegalno prodavao zemljište na Starom aerodromu

"Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije, koja ukazuje da je djelovanjem odgovornih lica u lokalnoj samoupravi Glavnog grada i nadležnim državnim organima došlo do prodaje zemljišta površine 15.184 m² na Starom aerodromu na kome se može izgraditi 72.238 m² stambeno-poslovnog prostora na način koji je suprotan javnom interesu, a direktno u korist privatnog partnera “Carine”"
161 pregleda 4 komentar(a)
Zdenka Popović, Foto: Demokratska Crna Gora
Zdenka Popović, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 27.09.2015. 11:34h

Potpredsjednica Demokratske Crne Gore i odbornik u Skupštini Glavnog grada Zdenka Popović obratila se Vrhovnom državnom tužilaštvu, optužujući lokalnu samoupravu Glavnog grada, nadležne organe da su prije nekoliko godina prodali zemljište površine 15.184 metara kvadratnih na Starom aerodromu u Podgorici na način suprotan javnom interesu, a u korist privatnog partnera Carine doo.

"Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije, koja ukazuje da je djelovanjem odgovornih lica u lokalnoj samoupravi Glavnog grada i nadležnim državnim organima došlo do prodaje zemljišta površine 15.184 m² na Starom aerodromu na kome se može izgraditi 72.238 m² stambeno-poslovnog prostora na način koji je suprotan javnom interesu, a direktno u korist privatnog partnera “Carine” d.o.o. Obimna dokumentacija koju posjedujemo pokazuje da je ovaj proces trajao od 2002. do 2012. godine, pod veoma sumnjivim okolnostima koji ukazuju na osnovanu sumnju za postojanje brojnih elemenata korupcije", navodi se u saopštenju Demokrata.

Dodaje se da su ih "nezakonitosti i nelogičnosti na uštrb javnog interesa u konkretnom slučaju" obavezivale da VDT-u dostave detaljnu informaciju sa pratećim aktima.

"Kako biste odmah sproveli potrebne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog ogromne štete nanesene Glavnom gradu", navodi se u saopštenju.

Slučaj "Carine" i raspolaganje predmetnim zemljištem, kako se dodaje, imaju dug istorijat koji počinje još 2002. godine.

"Naime, 21.11.2002. godine predsjednik opštine Podgorica Miomir Mugoša Odlukom br. 01-031/02-13067 je prenio pravo svojine na građevinskom zemljištu površine 3.339 m² fizičkom licu Čedomiru Popoviću iz Podgorice. Na taj način prema riječima Popovića, direktora "Carina", od 11.05.2012. godine, gradonačelnik Podgorice "zatvara", odnosno ostavlja bez puta 15.205 m² koji su u vlasništvu Glavnog grada. Dana 7.6.2007. Glavni grad je realizovao postupak javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta, i to katastarskih parcela broj 2082/17 i 2082/22 KO Podgorica III površine 8.047 m² i katastarskih parcela broj 2082/14, 2082/25, 2082/26 i 5471/31, sve KO Podgorica III, površine 7.158 m². Na pomenutom javnom nadmetanju najpovoljniju ponudu za naznačeno građevinsko zemljište površine 15.205 m² dalo je preduzeće „Carine“d.o.o., a ponuda je iznosila 13.461.330,00 eura", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje 21.6.2007. godine gradonačelnik Glavnog grada potvrđuje prihvatanje ponude i donosi odluke br.01-031/07-3929 i br. 01-031/07-3930 o prenosu prava na predmetnom građevinskom zamljištu predužeću „Carine“ d.o.o.

"Dana 5.7.2007. "Carine" d.o.o. obavještavaju Glavni grad da odustaju od kupovine naznačenog zemljišta. Dana 25.7.2007. "Carine" d.o.o. podnose zahtjev Glavnom gradu za kupovinu navedenog zemljišta neposrednom pogodbom, navodeći da žele da kompletiraju već postojeće parcele. 3.339 m² se dokompletraju sa 15.205 m²? (veza - prodaja iz 2002. godine). Dana 30.08.2007. godine, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša donosi Odluku br. 01-031/07-5315 i Odluku br. 01-031/07-5316 o prenosu prava na predmetnom zemljištu neposrednom pogodbom. Na osnovu navedenih odluka Gradonačelnika, Glavni grad Podgorica zaključuje 04.09.2007. godine dva ugovora o prenosu prava na građevinskom zemljištu koje je prethodno bilo predmet javnog nadmetanja, neposrednom pogodbom za ukupnu cijenu od 2.508.825,00 eura ili 165,00 eura po m², odnosno za 10.952.505,00 eura manje nego što je isti kupac „Carine“d.o.o. ponudio na javnom nadmetanju 07.06.2007. godine".

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, prema Detaljnom urbanističkom planu "Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu-Stari aerodrom", koji je važio u vrijeme zaključenja ugovora o prenosu prava, na predmetnom zemljištu bila je predviđena izgradnja objekata namjene servisi i skladišta.

"Kada zemljište prelazi u vlasništvo preduzeća „Carine“d.o.o. pristupa se izmjeni planske dokumentacije. Odlukom broj 01-030/09-1089 od 23.10.2009. godine usvajaju se izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu - Stari aerodrom“. Navedenim izmjenama na predmetnom zemljištu omogućava se izgradnja stambeno-poslovnih objekata, bruto razvijene površine 72.238 m² bez podzemnih prostorija. Drugorangirani na javnom tenderu Veselin Šofranac podnio je tužbu Osnovnom sudu čiji je krajnji epilog presuda Vrhovnog suda Rev.br. 1685/10 od 29.12.2010. godine kojom je potvrđena presuda Osovnog suda u Podgorici br. 363/09 od 01.04.2010. godine, kojom su utvrđeni ništavnim ugovori o prenosu prava na građevinskom zemljištu od 04.09.2007. godine".

"Nakon toga, i pored navedene pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici, Gradonačelnik Podgorice mimo znanja Skupštine Glavnog grada, 27.10.2011. godine donosi Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu preduzeću „Carine“d.o.o. (broj 01-031/11-6090), a 09.11.2011. godine sklapa Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa(broj 01-031/11-6363) sa „Carine“d.o.o. koga zastupa izvršni direktor Čedomir Popović. Navedenim „Carine“ d.o.o. ponovo postaju vlasnik zemljišta površine 15.184 m² za cijenu od 165 eura po m², odnosno ukupno 2.505.360,00 eura. Procijenjena vrijednost zemljišta je utvrđena na osnovu Izvještaja Komisije Uprave za nekretnine-PJ Podgorica broj 958-101-841/2011 od 27.10.2011", dodaje se u saopštenju.

Kako početkom 2012. godine navedeno postupanje gradonačelnika dospijeva u javnost, a 17.04.2012. godine dio opozicionih odbornika Skupštine Glavnog grada podnosi Tužbu Upravnom sudu radi poništavanja Odluke Gradonačelnika bro 01-031/11-6090 od 27.10.2011. godine, kako navode Demokrate, Mugoša 8.5.2012. godine dostavlja Skupštini Glavnog grada Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu.

"Navedenim se predlaže da Skupština Glavnog grada donese Odluku kojim će se privrednom drušvu „Carine“ d.o.o. prenijeti pravo svojine na građevinskom zemljištu ukupne površine 15.184 m² za cijenu od 165 eura po m², odnosno ukupno 2.505.360,00 eura. Navedeno se predlaže kako bi „Carine“d.o.o. uspjele da kupovinom 15.184 m² dokompletiraju urbanističke parcele gdje imaju vlasništvo na 3.153 m², koje je 2002. godine od opštine Podgorica koju je zastupao Miomir Mugoša kupio Čedomir Popović, kao fizičko lice. Procijenjena vrijednost zemljišta je utvrđena na osnovu Izvještaja Komisije Uprave za nekretnine-PJ Podgorica broj 958-101-841/2011 od 27.10.2011".

Iz te partije podsjećaju da je Skupština Glavnog grada glasovima odbornika Momčila Vujoševića, Slobodana Stojanovića, Nebojše Kavarića, Daliborke Pejović, Bobana Mugoše, Štjefana Ujkića, Srđana Miljanića, Verice Maraš, Nermina Abdića, Fadila Ljaljevića, Andrije Čađenovića, Ranka Jovanovića, Cvetka Vukčevića, Igora Šćepovića, Blaža Šaranovića, Dušana Perovića, Aleksandra Odalovića, Milenka Mugoše, Ane Brnović, Ivane Radulović Gatolin, Dragane Dmitrović, Slobodanke Marković, Momčila Vujovića, Tijane Turković, Miodraga Đukanovića, Marka Bulatovića, Esada Šainovića, Nedžada Dreševića, Slaviše Guberinića i Bobana Vujačića usvojila pomenutu Odluku na dvadeset prvoj sjednici održanoj 15.05., 24.05. i 28.05.2012. godine.

"Kako je mogla biti utvrđena ista cijena od 165,00 eura po m² za predmetno zemljište i 2007. godine kada su na njemu saglasno detaljnom urbanističkom planu bila predviđena izgradnja servisa i skladišta, kao i 2011. godine, ako je u međuvremenu promijenjen DUP i predviđena izgradnja 72.238 m² stambeno poslovnog prostora bez podzemnih prostorija, kao i izgrađena miniobilaznica koja prolazi pored predmetnog zemljišta. Pomenuta dva parametra su morala drastično uticati na promijenu vrijednosti zemljišta i neshavtljivo je kako je učinjena istovjetna procjena. Pri tom podsjećamo da je za navedeno zemljište 07.06.2007. godine sadašnji vlasnik na javnom nadmetanju ponudio u prosjeku oko 900 eura po m²".

"Koliko je procijenjena vrijednost zemljišta i donešena Odluka Skupštine Glavnog grada na predlog Gradonačelnika u suprotnosti sa javnim interesom, najplastičnije pokazuje sledeći primjer na nivou tržišnih principa. Poznato je da poslovna praksa potvrđuje da vlasnik zemljišta koji uđe u partnerstvo sa investitorom sa ciljem izgradnje stambeno-poslovnih objekata predviđenih planom, dobija 25-40% izgrađene površine. Navedeno jasno ukazuje da bi glavni grad od izgradnje 72.238 m² stambeno-poslovnog prostora bez podzemnih prostorija na Starom aerodromu dobio najmanje 20 000 m² izgrađene površine, ili ako uzememo u obzir da je minimum prosječna vrijednost novoizgrađenog stambeno-poslovnog prostora u Podgorici 1000 eura po m², oko 20 miliona eura", zaključuje se u saopštenju Demokrata.