KONTROLA DRI

ZIKS mimo propisa raspoređivao i plaćao službenike

ZIKS je angažovao izvršioce po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima na sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, jer zasnivanje radnog odnosa u državnim organima vrši na osnovu javnog oglašavanja
0 komentar(a)
ZIKS, Foto: Zoran Đurić
ZIKS, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 15.02.2019. 08:38h

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da su službenici i namještenici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) raspoređivani na radna mjesta za koja ne ispunjavaju uslove, a zarade su obračunavane primjenom koeficijenata iz platnih razreda za ta zvanja. DRI u izvještaju o kontrolnoj reviziji ZIKS-a piše da su uvidom u personalne dosijee i obračune zarada, utvrđene nepravilnosti kod 76 zaposlenih. Ističe se da je na isti način utvrđeno da kod 40 zaposlenih personalni dosijei ne sadrže potrebnu dokumentaciju - rješenja o rasporedu, rješenja o zaradi, dokaz o stepenu stručne spreme, dokaz o položenom stručnom ispitu, rješenje o godišnjim odmoru, a u pojedinačnim slučajevima je nedostajala i radna knjižica.

DRI je 2010. godine radio reviziju ZIKS-a, kada je Zavodu zadato da ispuni sedam ključnih preporuka. U izvještaju o kontroli revizije tokom 2013. navodi se da je ZIKS realizovao preporuke koje se odnose na donošenje internih akata i na uplatu sopstvenih prihoda državnom trezoru, djelimično realizovao obaveze u vezi sa nenamjenskom potrošnjom sredstava, a nije realizovao zadatke koji se odnose na korekciju avansnog plaćanja, usaglašavanje glavne evidencije sa glavnom knjigom trezora, zapošljavanje i obračun zarada i javne nabavke.

Kad je u pitanju zapošljavanje, još stoji i da je ZIKS angažovao izvršioce po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima na sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, jer zasnivanje radnog odnosa u državnim organima vrši na osnovu javnog oglašavanja.

“Shodno izjašnjenju subjekta revizije na preliminarni izvještaj, nedostatak dokumentacije u personalnim dosijeima je posljedica izdavanja dokumentacije radi učešća na oglasima za zapošljavanje. Takođe, istaknuto je da je zbog nedovoljnog broja službenika, posebno na radnim mjestima u okviru kategorije ekspertski kadar, vršeno privremeno raspoređivanje službenika koji ne ispunjavaju uslove za ta radna mjesta do okončanja raspisanih oglasa, što je uslovilo utvrđene nedostatke u obračunu zarada”, navodi DRI.

Upoznaće ministre pravde i finansija

Primijetili su i da je ZIKS, na čijem je čelu Miljan Perović, sačinio obrazac IOPPD, ali da ih za period februar - decembar 2013. godine nije, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, dostavio poreskom organu.

“Obim utvrđenih nepravilnosti i broj nerealizovanih i djelimično realizovanih preporuka nalaže da se sa Konačnim izvještajem kontrolne revizije ZIKS-a upozna Ministarstvo finansija kao nadležni organ za poslove budžeta i Ministarstvo pravde jer se radi o organu koji posluje u sastavu istog”, konstatuje se u izvještaju.

Robu od 250.000 eura uzimali bez postupka javne nabavke

Revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo pravde u 2013. godini sprovodilo postupke javnih nabavki za svoje potrebe i potrebe organa u sastavu (ZIKS i Uprava za antikorupcijsku inicijativu).

“Jedan broj ugovora nije zaključen u dijelu plaćanja u skladu sa Zakonom, ponuđači sa kojima su potpisani ugovori nijesu dostavili garancije banke. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo izvršilo nabavku roba za potrebe ZIKS-a bez sprovođenja propisanog postupka javne nabavke u iznosu od 254.598 eura. Takođe, utvrđene su nepravilnosti u sprovođenju dijela otvorenih postupaka javnih nabavki zbog nedosljedne primjene Zakona pri nabavci roba i usluga u ukupnoj vrijednosti od 434.047 eura”, stoji u kontrolnom izvještaju.