"RIZIK OD KORUPCJE"

CEMI o sektoru odbrane: Povjerljive nabavke ne karakteriše transparentnost

CEMI je predstavio rezultate izvještaja "Transparentnost i odbrana u Crnoj Gori", koji je jedan od ključnih rezultata projekta "Jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane", koji je realizovao CEMI od 1. decembra prošle do 28. februara ove godine
75 pregleda 2 komentar(a)
Ana Selić, Foto: Savo Prelević
Ana Selić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 20.02.2015. 12:20h

U sektoru odbrane u Crnoj Gori potrebno je unaprijediti finansijsku transparentnost u sprovođenju i izvršenju budžeta, kao i u procesu javnih nabavki, a neophodno je i poboljšati saradnju sa civilnim sektorom, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CEMI).

Ta organizacija je danas predstavila rezultate izvještaja "Transparentnost i odbrana u Crnoj Gori", koji je jedan od ključnih rezultata projekta "Jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane", koji je realizovao CEMI od 1. decembra prošle do 28. februara ove godine.

U zaključcima izvještaja navodi se da proces sprovođenja reformi sektora odbrane nije djelotvoran i efikasan ukoliko ne uključuje javni nadzor i kontrolu građana i organizacija civilnog društva.

Direktorica Odjeljenja za istraživanje javnih politika CEMI-ja, Ana Selić, ocijenila je da je učinjen značajan napredak u ukljičivanju civilnog sektora u procese nadzora javne uprave i u saradnji sa sektorom odbrane, ali da ona još nije na zadovoljavajućem nivou.

"I ne možemo reći da postoji politička volja za potpuno uključivanjem civilnog sektora i akademske zajednice u procese reformi", rekla je ona.

Selić je kazala da je najznačajnije unaprijediti finansijsku transparentnost u sprovođenju i izvršenju budžeta i izvješavanja o tome, kao i transparentnost u procesu javnih nabavki.

"Neophodno je da se oblast zaštite tajnih podataka uskladi sa preporukama Venecijanske komisije i OEBS-a, kako bi se omogućilo otkrivanje slučajeva korupcije koji se potencijalno nalaze u tajnim podacima", rekla je ona.

U izvještaju se kaže da se stiče utisak da, nalik na ključne karakteristike reformi koji se sprovode u svim segmentima društvenog života u Crnoj Gori, u kontekstu ispunjavanja neophodnih kriterijuma za punopravno članstvo u NATO i EU, i napredak u jačanju transparentnosti rada odbrambenog sektora zavisi od pritisaka međunarodne zajednice.

Kako bi se unaprijedila transparentnost sektora odbrane, u zakonski dozvoljenim granicama, prema izvještaju CEMI-ja potrebno je omogućiti veću transparentnost u finansijskom upravljanju Ministarstva odbrane, kroz objavljivanje detaljnog godišnjeg izvještaja o realizaciji budžetskog plana, i uvesti načelo hitnosti u Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

"Potrebno je objavljivanje rang liste kandidata za školovanje i zapošljavanje, kao i sastava Komisija koji učestvuju u izboru kandidata i nagrađivanju zaposlenih, kao da se ukine odredba koja omogućava zaštitu podataka 'u ekonomskom interesu države, kaže se u tom dokumentu.

U izvještaju se navodi da je potrebno da se donesu podzakonski akti koji predviđaju detaljne kategorije dokumenata za koje se donosi stepen tajnost, da se skrate rokovi trajanja tajnosti podataka i da se onemogući prikrivanje krivičnih djela i djela korupcije označavanjem podataka tajnim.

"Opšti je utisak da je Crna Gora posljednjih godina u značajnoj mjeri unaprijedila finansijsku transparentnost sektora odbrane, posebno imajući u vidu unaprjeđenje zakonskog okvira i mehanizama kontrole i nadzora. Ipak, planiranje, realizovanje i izvještavanje o budžetu odbrane i dalje je daleko od adekvatne kontorle i nadzora građana", ocijenili su iz CEMI-ja.

Oni su ukazali da je finansijska transparentnost sektora odbrane u velikoj mjeri ograničena samom činjenicom da su nabavke oružja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama.

"Zaključujemo da povjerljive nabavke ne karakteriše transparentnost, a nedostatak transparentnosti utiče na ograničavanje konkurentnosti. Kako je prilikom povjerljivih nabavki interes zaštite podataka izraženiji od prava javnosti da zna, postoje očigledni rizici od korupcije u ovoj oblasti", upozorili su iz CEMI-ja.

Zaključuje se da zakonske odbredbe, kada su u pitanju javne nabavke u sektoru odbrane, još nisu potpune, da javnost nema uvid u aktivnosti u sektoru odbrane, "zbog čega ne možemo govoriti o zadovoljavajućoj finansijskoj transparentnosti u toj oblasti".

Preporučeno je da je potrebno što prije usvojiti izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kojim se unapređuju normativna rješenja kada su u pitanju javne nabavke u sektoru odbrane, kao i da je potrebno ojačati nadležnosti Državne revizorske institucije i Komisije za javne nabavke u oblasti pokretanja istraga o mogućim zloupotrebama u procesu javnih nabavki

Redžepagić: Preventivno djelovati na korupciju

Načelnica Direkcije za NATO i EU Ministarstva odbrane Alma Redžepagić kazala je da princip transparentnosti nije baš princip koji je odlikovao taj resor, ali je kazala da su u međuvremenu prepoznati, kako princip transparentnosti, tako i izgradnja integriteta.

"Netransparentnost rada može stvoriti pogodno tlo za razvoj korupcije, što na kraju može dovesti do bezbjednosnih rizika jer narušava povjerenje građana u državne institucije, političke procese a može dovesti i do podrivanja funkcionisanja privrednog sektora", rekla je ona.

Zato bi, upozorila je Redžepagić, pojava korupcije predstavljala značajan izazov, jer bi dovela do opadanja povjerenja u odbrambene institucije i u Vojsku.

"Zato smo u okviru naših kapaciteta opredijeljeni da preventivno djelujemo na ovu pojavu i unaprijedimo transparentnost. Ministarstvo je usvojilo plan integriteta za period 2014-2016. godine, čime se podrazumijeva i jačanje transparentnosti", navela je ona.

Redžepagić je ukazala da je prepoznata potreba unaprjeđenja saradnje sa civilnim društvom, i da su u tom kontekstu već počele aktivnosti.

Novaković: Sektor odbrane tradicionalno posmatran kao tajni i građanima neuhvatljiv

Izvršna direktorica CRNVO, Ana Novaković, kazala je da se, tamo gdje transparentnost ne postoji, smanjuje povjerenje građana u institucije sistema, da se otvara mogućnost za neefikasno upravljanje sektorom, za zloupotrebe i korupciju.

"Sektor odbrane tradicionalno posmatran kao tajni i građanima neuhvatljiv i nedostupan nalazi se pred posebnim izazovima u pravcu postizanja transparentnosti. Zato su veća javnost i odgvornost rada svih državnih aktera iz sektora odbrane i bezbjednosti neophodni za sprovođenje reformi i povećanje društvenog legitimiteta ovih institucija", rekla je ona.

Prema riječima Novaković, transparentnost ne postoji dok postoje ograičenja u primjeni Zakona o slobodnom prostupu informacijama, ako nema efikasne kontrole nad javnim nabavkama, sprovođenju zaključenih ugovora, nad planiranjem i trošenjem budžeta namijenjenog odbrani, i da se tada opravdano sumnja u moguće zloupotrebe i neregularnosti.

Preporučujemo za Vas