PROZIVKE ZBOG TRANSKRIPTA IZ BARIJA

Duško Marković: Nemam čega da se stidim

Lekić je ocijenio da je Marković "napravio jak napor da se distancira od društva i teme"
203 pregleda 16 komentar(a)
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 09.12.2014. 20:10h

Potpredsjednik Vlade Duško Marković potvrdio je autentičnost razgovora iz transkripta koji je objavio list "Dan", u kome se interesovao da li postoji mogućnost da se njegvo partijski kolega Svetozar Marović sretne sa Ratkom Kneževićem prije nekoliko godina.

"Niti se osjećam neprijatno, niti sam bio pod mjerama(tajnog nadzora). Ako ste pročitali šta se govori vidite da nema razloga da mi bude nereprijanto. Javio sam se, kao što biste se i vi javili da je neko tražio da razgovara sa vama. Potvrdjujem sve što piše u transkrpitu," rekao je Marković večeras u Skupštini.

On je to kazao odgovarajući Miodragu Lekiću (DF) koji je zamjerio što se u Crnoj Gori o nelegalnim poslovima saznaje uglavnom iz drugih država, iz Italije, SAD...

"10 godina se piše po novinama, knjigama, u jednoj je enliklopediji predsjednik vaše partije pomenut u ovom kontekstu. Crna Gora i njeni segmenit vlasti prepoznati su kao involvirani u mafijaške poslove," rekao je Lekić.

U okvi­ru su­đe­nja za me­đu­na­rod­no kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo do­sta­vi­lo je ta­mo­šnjem su­du tran­skrip­te sni­mlje­nih raz­go­vo­ra cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na, pre­ma ko­ji­ma je jed­na od glav­nih za­bri­nu­to­sti vr­ha vla­sti bi­la mo­guć­nost da pot­pred­sjed­nik DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić stu­pi u kon­takt sa biv­šim še­fom mi­si­je u SAD Rat­kom Kne­že­vi­ćem.

Pre­ma tim tran­skrip­ti­ma, Du­ška Mar­ko­vi­ća, sa­da­šnjeg pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i du­go­go­di­šnjeg še­fa cr­no­gor­ske SDB, po­seb­no je za­ni­ma­lo gdje je Kne­že­vić i da li po­sto­ji mo­guć­nost da se sret­ne sa Ma­ro­vi­ćem.

Miodrag Lekić

Na primjedbu Lekića da tema razgovora nije bila košarka i da se njemu neće desiti da ima veze sa osobama koje su pod istragama za medjunarodno kriminalno i mafijaško udruživanje, Marković je objasnio:

"Molim vas da sadržaj razgovora ne izvlačite iz konteksta.Ja se nisam našao u tom društvu, dobio sam telefon za razgovor koji je tražen sa mnom. To se moglo desiti bilo kome drugome. To je građanska komunikacija koja ne ukazuje ni našta,vreme će pokazati gdje je istina. Bio sam u svom gradu, uzeo poziv za koji je bilo interesovanje i stojim iza svega što tamo stoji. Nemam razloga da se osjetim neprijatno," rekao je potpredsjendik Vlade.

U transkriptima Markoviću je telefon dodao sadašnji premijerov savjetnik Milan Roćen, jer je Dušanka Jeknić, koja je tada bila šefica trgovinske misije u Milanu, tražila da razgovara sa njim.

Lekić je ocijenio da je Marković "napravio jak napor da se distancira od društva i teme".

"Nemam razloga da se ograđujem i stidim i potpuno sam samosvestan u svemu što radim u životu,"rekao je Duško Marković.

U raz­go­vo­ru ko­ji je ita­li­jan­ska po­li­ci­ja sni­ma­la 22. no­vem­bra 2011. go­di­ne uče­stvo­vao je i sa­da­šnji Đu­ka­no­vi­ćev po­li­tič­ki sa­vjet­nik Mi­lan Ro­ćen.

Jek­nić Pe­šić u raz­go­vo­ru na­vo­di da su sa njom u Mi­la­nu pot­pred­sjed­nik DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić i nje­go­va su­pru­ga Đi­na, i iz­ra­zi­la je bo­ja­zan jer Ma­ro­vić raz­mi­šlja da se sret­ne sa biv­šim še­fom cr­no­gor­ske mi­si­je u SAD Rat­kom Kne­že­vi­ćem,objasnio je "Dan".

Dok Jek­nić Pe­šić na­vo­di da „on (Kne­že­vić) ži­vi sa lo­šim pre­du­bje­đe­njem da će­mo se mi po­za­ba­va­ti sva­kim ko ne­što zna”, Mar­ko­vić pred­la­že da se Ma­ro­vi­ćev pra­ti­lac Raj­ko oba­vi­je­sti i pre­du­zme mje­re i spri­je­či even­tu­al­ni kon­takt Kne­že­vi­ća i pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a.

Mar­ko­vić je to­kom raz­go­vo­ra sa Jek­nić Pe­šić uka­zao ka­ko sum­nja da je Kne­že­vić do­šao u Mi­la­no da bi pro­vje­rio gdje je Kest­ner. Na­i­me, pre­ma zva­nič­nim po­li­cij­skim po­da­ci­ma, ita­li­jan­ski pra­vo­sud­ni or­ga­ni pri­ve­li su Kest­ne­ra dva da­na pri­je ovog raz­go­vo­ra Mar­ko­vi­ća i Jek­nić Pe­šić.

Pre­ma na­vo­di­ma tu­ži­la­štva, Kest­ner je uhap­šen 20. no­vem­bra 2001. go­di­ne i na sa­slu­ša­nju u Ko­mu 20. de­cem­bra iste go­di­ne po­tvr­dio je svo­ju ulo­gu, pre­ma tvrd­nji is­tra­žnih or­ga­na, u kri­mi­nal­nim ope­ra­ci­ja­ma ko­je su vo­di­li Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić, kao i umi­je­ša­nost pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća.

Tu­ži­lac ko­ji vo­di po­stu­pak Kar­me­lo Ri­ko pred­lo­žio je Kest­ne­ra, biv­šeg še­fa skup­štin­ske ko­mi­si­je za is­pi­ti­va­nje na­vo­da u li­stu „Na­ci­o­nal” Vuk­sa­na Si­mo­no­vi­ća, Rat­ka Kne­že­vi­ća i Go­ra­na Sta­nje­vi­ća za svje­do­ke na pred­sto­je­ćem su­đe­nju.

U sklo­pu do­ka­znog ma­te­ri­ja­la tu­ži­la­štvo je do­sta­vi­lo ne­ko­li­ko hi­lja­da stra­ni­ca do­ku­me­na­ta ko­ji se od­no­se na pri­slu­ški­va­ne raz­go­vo­re okri­vlje­nih cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na. Ope­ra­ci­je pri­slu­ški­va­nja vo­đe­ne su po na­lo­gu tu­ži­la­ca iz Na­pu­lja i Ba­ri­ja od 1995. do 2002. go­di­ne

Preporučujemo za Vas