"ZNAČAJNA PODRŠKA OD NATO"

Ministarstvo odbrane: Cilj Plana integriteta spriječiti korupciju na svim nivoima

68 pregleda 1 komentar(a)
Korupcija, 100 eura, Foto: Shutterstock
Korupcija, 100 eura, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 17.02.2019. 00:13h

Osnovni cilj izrade Plana integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore (VCG) je stvaranje preduslova za sprječavanje pojave koruptivnog ponašanja na svim nivoima ministarstva i vojske i sankcionisanje takvih pojava, saopšteno je iz tog resora. 

Šefica Kabineta ministra odbrane, Sanela Đozgić, rekla je da će se, primjenom mjera iz tog akta, ojačati preventivno djelovanje i podići nivo svijesti ljudi o značaju integriteta, kako pojedinaca koji čine sistem odbrane, tako i samih institucija - Ministarstva i VCG. 

"Ovdje je bitno ukazati na činjenicu da smo značajnu podršku imali od NATO-a, odnosno od njihovih eksperata iz NATO Building Integrity programa", kazala je Đozgić gostujući u emisiji NATO info na Radiju Crne Gore. 

Đozgić, koja je član Radne grupe za izradu plana, rekla je da su, države članice NATO-a i organizacije Transparency International, izradile dokument pod nazivom Postupak za samostalnu procjenu integriteta u oblasti odbrane i bezbjednosti. 

"Ovaj mehanizam je dostupan svim zemljama koje žele da ga koriste i već je primijenjen u više zemalja članica NATO i država partnera. Krajem 2012. godine, Ministarstvo se priključilo ovoj inicijativi NATO za izgradnju integriteta u sektoru odbrane i bezbjednosti i samim tim ušlo u proces samoevaluacije", objasnila je Đozgić. 

Prema njenim riječima, postupak samoevaluacije podrazumijeva davanje odgovora na NATO Upitnik samoevaluacije o izgradnji integriteta i smanjenju rizika od korupcije. 

"Ministartsvo je obezbijedilo odgovore na ukupno 58 pitanja koja su se odnosila na oblasti demokratska kontrola i angažovanje javnosti, antikorupcioni zakoni i politika na nacionalnom nivou i antikorupciona politika u sistemu odbrane i bezbjednosti", navela je Đozgić. 

Kako je dodala, pitanja su se odnosila i na oblasti politika upravljanja ljudskim resursima, obuka, disciplina, planiranje i budžetiranje, vojne operacije, nabavke u sistemu odbrane i saradnju Ministarstva odbrane i VCG sa privrednim subjektima. 

"Znači, riječ je o jednom vrlo detaljnom upitniku. Te odgovore potom razmatra vanjski tim za stručnu reviziju. Stručni tim NATO-a je u dva navrata organizovao i posjetu našem sistemu odbrane", rekao je Đozgić. 

Ona je kazala da je nakon te detaljne analize, u februaru, NATO dostavio Izvještaj sa preporukama za smanjenje izloženosti riziku od korupcije u Ministarstvu odbrane i VCG. 

"Upravo taj izvještaj je radna grupa iskoristila kao cjelovitu platformu, odnosno smjernice za dalji rad na izradi Plana integriteta u Ministarstvu odbrane i VCG", navela je Đozgić. 

Ona je objasnila da Plan integriteta sadrži oblasti rizika u okviru kojih može doći do pojave koruptivnog ponašanja, navodeći da tu spada rukovođenje i upravljanje institucijom, kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje i planiranje i upravljanje finansijama. 

„U oblasti rizika spadaju i čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata, raspolaganje državnom imovinom, vojne operacije, saradnja MO i VCG sa privatnim sektorom, radna sredina i afiramcija rada MO i VCG“, rekla je Đozgić. 

Ona je kazala da je, za navedene oblasti, vršena procjena i mjerenje rizika, navodeći da su identifikovana radna mjesta koja nose rizik od pojave koruptivnog ponašanja. 

"Definisan je rizik i postojeće mjere kontrole. Na osnovu identifikovanih rizika utvrđene su 63 mjere za smanjenje rizika od korupcije. Takođe, za implementaciju ovih mjera utvrđeni su rokovi i organizacione jedinice odnosno odgovorna lica koja treba da ih realizuju", dodala je Đozgić. 

Kako je navela, ocjena utvrđenih rizika izvršena je mjerenjem na skali od jedan do 100, gdje se procjenom vjerovatnoće pojave rizika i uticaja koji bi taj rizik imao na određene procese utvrdio stepen rizika. 

"Ocjene na skali od jedan do 15 predstavljaju rizike niskog inteziteta, ocjene od 15 do 49 predstavljaju rizike srednjeg inteziteta, dok ocjene 49-100 predstavljaju rizike visokog inteziteta", rekla je Đozgić. 

Ona je objasnila da je, nakon što je Plan integriteta predložen ministarki, kao starješini organa na usvajanje, ona je i formalno donijela Odluku o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta u Ministarstva i VCG, "kojim je zadužila menadžera integriteta da, najmanje dva puta godišnje, podnosi izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta za period 2014-2016". 

"Takođe, svi zaposleni u Ministarstvu i pripadnici VCG zaduženi su da na zahtjev Menadžera integriteta dostave sva dokumenta i informacije koja se pokažu neophodnim za sprovođenje Plana integriteta", kazala je Đozgić. 

Riječ je o, kako je dodala, prvom Planu integriteta MOiVCG, koji je zamišljen kao „živi“ dokument, podložan mijenjanju ukoliko se za to ukaže potreba. 

„Svakako da je najzahtjevnija faza, faza implementacije. Ono što nas raduje jeste da imamo značajnu podršku rukovodstva u Ministarstvu odbrane, kao i naših partnera u sprovođenju reformi u sistemu odbrane“, rekla je Đozgić. 

Ona je najavila da, nakon upoznavanja pripadnika u VCG, Ministarstvo planira uspostaviti i saradnju sa civilnim sektorom, „naročito u dijelu ekspertize koju pojedine nevladine organizacije imaju kada je riječ o edukaciji i obukama na ove teme“. 

„Takođe, pored reformi samog sistema odbrane, smatramo da izrada i implementacija ovog dokumenta predstavlja doprinos realizaciji strateških prioriteta naše vanjske politike – članstvo u NATO i EU, prije svega iz razloga što je vladavina prava u vrhu prioriteta ova dva integraciona procesa“, zaključila je Đozgić.