NA DANAŠNJOJ SJEDNICI VLADE

Usvojene izmjene odluke o utvrđivanju liste ljekova

Odlukom je, kako je objašnjeno, propisano ovlašćenje Ministarstva zdravlja da u izuzetnim slučajevima može da odobri primjenu lijeka za liječenje rijetkih bolesti na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje
56 pregleda 1 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 31.01.2019. 14:22h

Vlada je danas usvojila izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju liste ljekova od posebnog značaja za zdravlje osiguranih osoba, koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. „Lista, koja je stupila na snagu početkom godine, a čija je primjena počela 1. marta, otvorena je kako bi uz redovno ažuriranje bila upotpunjavana ljekovima u zavisnosti od potrebe pacijenata i prijedloga ljekara i farmakologa sa ciljem obezbijeđivanja građanima najadekvatnijeg liječenja, uvažavajući i ljekove za nove bolesti, koji su trend ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu“, navodi se u saopštenju Vlade. Odlukom je, kako je objašnjeno, propisano ovlašćenje Ministarstva zdravlja da u izuzetnim slučajevima može da odobri primjenu lijeka za liječenje rijetkih bolesti na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje. Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, je u diskusiji saopštio da je većina ljekova sa liste najjeftinija u Crnoj Gori, odnosno da je 89 odsto ljekova sa liste jeftinije u Crnoj Gori nego u Srbiji, u kojoj su inače cijene ljekova među najnižima u regionu. Vlada je usvojila i izvještaj o stanju uređenja prostora u prošloj godini koji predstavlja integralni prikaz stanja uređenja prostora u Crnoj Gori, na državnom i lokalnom nivou. „U diskusiji je ukazano na činjenicu da lokalne samouprave neadekvatno odgovaraju obavezama iz Zakona kad je riječ o stvaranju uslova za legalizaciju objekata koja je prvenstveno u interesu finansijske održivosti lokalnih zajednica i u interesu građna“, kazali su iz Vlade. Na sjednici je usvojen i Predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim se stvaraju realni osnovi za unapređenje pravnog okvira. „Predlogom se, između ostalog, definiše pravni osnov za donošenje nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i daje poseban akcenat na njenoj primjeni“, dodaje se u saopštenju. Vlada je donijela i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori, za ovu i narednu godinu i usvojila prošlogodišnji izvještaj. „Ukazano je da su težišne aktivnosti nadležnih organa u izvještajnom periodu bile usmjerene na stvaranje normativnih pretpostavki za nastavak reformi u oblasti migracija, odnosno harmonizacije unutrašnjeg zakonodavstva sa evropskim pravom“, kazali su iz Vlade. Novi Akcioni plan je značajan i specifičan po tome što su njime istovremeno obuhvaćena dva usko povezana, ali često odvojeno tretirana pitanja, migracija i azil. „Ocijenjeno je da će se realizacijom planiranih mjera na jedinstven, sveobuhvatan i usklađen način ostvariti dodatni iskorak u ovom vrlo važnom području evropskih integracija, a time povećati i međunarodni kredibilitet Crne Gore“, dodali su iz Vlade. Donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za ovu godinu. U okviru rasprave ukazano je na potrebu koordinacije aktivnosti Vlade sa ostalim granama vlasti na rješavanju problematike učestale pojave maloljetničkih brakova u romskoj populaciji. „Vlada je donijela radni zaključak da pokrene širu društvenu akciju sa ciljem boljeg razumijevanja tog pitanja, unaprjeđenja zaštite porodice i sprječavanja zloupotrebe prava da brak mogu zaključiti i maloljetne osobe“, navodi se u saopštenju. Vlada je prihvatila i ugovor o korišćenju sredstava za realizaciju projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, za remedijaciju lokacije Pljevlja, između ministarstava finansija i održivog razvoja i turizma i Elektroprivrede (EPCG) u iznosu od četiri miliona eura, koji je obezbijeđen iz kredita Međunarodne banka za obnovu i razvoj. Glavni projekat biće urađen shodno novom konceptu remedijacije, koji je pripremila EPCG vezano za nastavak eksploatacije deponije Maljevac tokom preostalog vijeka trajanja prvog bloka Termoelektrane (TE) Pljevlja. U cilju afirmacije domaće privrede i unaprjeđenja pozicioniranosti crnogorskih proizvoda na domaćem tržištu, Vlada je donijela Program promocije domaćih proizvoda i usluga - Dobro iz Crne Gore. „Program će doprinijeti razvoju domaće proizvodnje, novim investicijama, otvaranju novih radnih mjesta, smanjenju uvoza, ekonomskom i društvenom razvoju Crne Gore“, navodi se u saopštenju. Vlada je usvojila usmenu Informaciju o statusu projekta rekonstrukcije magistralnog puta Cetinje – Budva, kritična tačka 48, dionica Košljun – Zavala. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je saopštio da je raskinut ugovor sa izvođačem, zbog nepoštovanja rokova. „Vlada je zadužila nadležno ministarstvo da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, predloži rješenje radi završetka preostalih radova na toj dionici prije početka ljetnje turističke sezone“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas