GRADNJA BI MOGLA USKORO DA POČNE

Novoj zgradi CANU ne treba procjena uticaja

Izgradnja novog zdanja CANU pod Goricom trebalo bi da košta preko četiri i po miliona eura. Gotovo zaokružena papirološka procedura
1929 pregleda 1 komentar(a)
Zgrada CANU na Gorici, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević
Zgrada CANU na Gorici, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) mogla bi uskoro početi rekonstrukciju postojećeg zdanja na Gorici i izgradnju novog.

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Glavnog grada donio je rješenje kojim je odlučeno da za izgradnju objekta kulture - Akademije na parceli pod Goricom nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Izgradnja novog zdanja CANU pod Goricom trebalo bi da košta preko četiri i po miliona eura, a u tu cifru nije uračunato opremanje i namještaj.

Za akademike je prije skoro deset godina započeta nova zgrada na lijevoj obali Morače, na Bulevaru Ivana Crnojevića, u blizini Milenijum mosta, za čiju izgradnju je potrošeno preko šest miliona eura, ali još nije završena. Izvođač radova na toj zgradi je bila firma “Kroling”. U međuvremenu, na zahtjev Vlade, u tu zgradu treba da se preseli neki od sudova u Podgorici, a odlučeno je da se za potrebe CANU renovira postojeće zdanje na Gorici, gdje bi bile smještene naučno-istraživačke jedinice, legat i izgradi novo zdanje.

Nova zgrada, koja bi imala preko četiri hiljade kvadrata, treba da ima svečanu salu, biblioteku, kabinete, atelje za umjetnike i druge sadržaje.

Vlada je početkom prošle godine donijela Odluku o urbanističko-arhitektonskom rješenju nove zgrade CANU pod Goricom, a premijer Duško Marković je krajem 2017. poručio da će izgradnja biti jedan od prioriteta Direkcije javnih radova.

No­vo zda­nje CANU gra­di­će se po ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skom rje­še­nju ar­hi­te­ka­ta Đor­đa i Bra­ni­sla­va Gre­go­vi­ća, Mar­ka Be­šo­vi­ća i Velj­ka Ra­du­lo­vi­ća iz studija “Grad”, ko­ji su po­bi­je­di­li na kon­kur­su Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.

Po za­mi­sli auto­ra pr­vo­pla­si­ra­nog rje­še­nja na na­ci­o­nal­nom kon­kur­su sa­da­šnje zda­nje CA­NU ne­će bi­ti ru­še­no, već re­no­vi­ra­no i do­pu­nje­no no­vim objek­tom, ko­ji će bi­ti, ka­ko su ob­ja­sni­le ar­hi­tek­te u pro­jekt­nom tek­stu, pod­re­đen im­pe­ra­ti­vu oču­va­nja i una­pre­đe­nja pri­rod­nih ka­ra­te­ri­sti­ka lo­ka­ci­je.

„No­vo­pro­jek­to­va­ni obje­kat Aka­de­mi­je sto­ga ima jed­no­sta­van ob­lik pod­re­đen glav­nim funk­ci­o­nal­nim za­htje­vi­ma i za­htje­vu da se na po­sto­je­će pri­rod­no okru­že­nje što ma­nje uti­če”, na­vo­di se u obra­zlo­že­nju ar­hi­te­ka­ta.