TRETIRA SE PO EU STANDARDIMA

Na deponiji "Livade" dnevno i do 250 tona otpada

Pogon za reciklažu vozila nije u funkciji zbog “činjenice da u Crnoj Gori cvjeta nelegalna trgovina rezervnim djelovima sa otpadnih vozila”, kaže Arsenije Boljević
857 pregleda 0 komentar(a)
Deponija “Livade”, Foto: Deponija d.o.o.
Deponija “Livade”, Foto: Deponija d.o.o.

Arsenije Boljević, izvršni direktor Deponije kaže da se dnevno na sanitarnoj kadi tog preduzeća deponuje oko 230 tona komunalnog otpada koji se tretira po standardima koje propisuje EU.

“Nerijetko količina deponovanog komunalnog otpada dostiže i 250 tona, uz naglasak da se osim sa teritorije Glavnog grada Podgorica na našoj sanitarnoj kadi deponuje i komunalni otpad iz Danilovgrad i Cetinja. Često se pored navedenih opština komunalni otpad deponuje i iz drugih crnogorskih opština, sve u skladu sa važećim cjenovnikom za deponovanje komunalnog otpada. Vidljivo je da je unazad 5-6 godina prisutan konstantan trend uvećanja količina deponovanog otpada što u isto vrijeme potvrđuje argumentaciju o povećanju broja stanovnika na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Iz godine u godinu količina deponovanog otpada se uvećava u prosjeku za 10-ak tona dnevno, tako da je sa 170 tona 2015. godine po danu danas prosjek oko 230 tona. Tome doprinosi i činjenica o konstantnom razvoju Podgorice koja postaje dominantan ekonomski, privredni, kulturni i društveni centar Crne Gore. Kvalitetna razvojna filozofija dovela je do stalnog uvećanja broja privrednih društava koja na teritoriji Glavnog grada započinju ili šire svoje poslovanje. U prvom redu oblast trgovine, proizvodnje i turizma doprinosi značajno većoj količini komunalnog otpada koji se iz sektora privrede deponuje na području sanitarnih kada preduzeća Deponija d.o.o.”, kaže Boljević.

Boljević ističe da je u toku ove godine u planu izrada projekta za izgradnju četvrte sanitarne kade, a u 2020. godini planirano je raspisivanje tendera za izgradnju ove sanitarne kade.

“U trenutku kad je projektovana treća sanitarna kada koja je završena u novembru 2016. godine planirano je da njena eksploatacija traje desetak godina, međutim sa prisutnim trendom rasta količina deponovanog komunalnog otpada izvjesno je da će njena eksploatacija trajati oko 7 godina”, kaže Boljević.

Boljević ukazuje na to da su se nedavno obratili građanima da svoja stara vozila dopreme do Depoije. Pogon za reciklažu vozila van upotrebe izgrađen je u periodu 2009-2010. godine i koštao je 1.350.000 eura. U pogonu se tretiraju otpadna vozila koja spadaju u grupu posebnih vrsta otpada koji su u nadležnosti Vlade Crne Gore, koja svojim aktima propisuje njihov način rada.

“Projektom je predviđeno da se u pogonu dekontaminira 20 vozila u jednoj smjeni, a u potpunosti tretiraju 2 vozila. Međutim, od otvaranja pogona nije bilo moguće obezbijediti njegovu potpunu uposlenost, što znači ni uposlenost ljudi i opreme. U periodu od septembra 2010 do 31. 03. 2019. godine u pogonu za reciklažu vozila van upotrebe tretirano je ukupno 725 vozila i od njih selektirano 740 tona raznih vrsta otpada za koje je postojala mogućnost dalje ekonomske valorizacije. Iz navedenih podataka može se vidjeti da je u prosjeku godišnje tretirano 85 vozila i izdvojeno, odnosno selektirano 87 tona željeza”, kaže Boljević.

Boljević kaže da i ovakva vrsta otpada se može odlagati samo kod subjekata koji imaju dozvolu izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine, a to je u Crnoj Gori samo Deponija Podgorica.

1.300.000 eura košta izrada sanitarne kade, veoma zahtjevnog i važnog ekološkog projekta koji mora ispuniti sve standarde EU iz ekologije. Projekat podrazumijeva iskope na površini od 20.000 metara kvadratnih, ugradnju prirodne i sintetičke izolacije, vertikalnu i horizontalnu infrastrukturu za kaptaciju bio–gasa i ocjednih voda kao i izgrdanju upojnih bunara

“Osnovni razlog nedovoljne upošljneosti ovoga pogona leži u činjenici da u Crnoj Gori cvjeta nelegalna trgovina rezervnim djelovima sa otpadnih vozila. Takvi „trgovci“ ne ispunjavaju nijedan uslov koji država propisuje, počev od registracije subjekta, fiskalizacije pa sve do dozvola za rad opasnim otpadom. Oni prvu i najznačajniju fazu dekontaminacije vozila obavljaju tako što goriva, tečnosti za prskanje stakala, antifriz i dr. prosipaju u rijeke i na zemlju i tako uništavaju podzemne vode, a često i u blizini vodoizvorista, dok naše društvo sakuplja ove tečnosti selektuje ih i plaća specijalizovanim firmama za tretman. Zato postoji veliki broj nelegalnih sakupljača otpada koji se nalaze u neposrednoj blizini deponije „Livade“ u Podgorici, području Maslina, Zagoriča, Tološa, Zete i Tuzi koji nerijetko te školjke drže i na javnim površinama i, između ostaloga, ruže sliku grada”, kaže Boljević

“Deponija d.o.o. je u 100% vlasništu Glavnog grada Podgorica i nadamo se da će kao i do sada u budućnosti rad našeg privrednog društva biti kvaliteniji i da će u doglednom periodu dostići nivo koji imaju slična preduzeća u najrazvijenimim državama EU. Što se tiče razgraničenja sa Opštinom Tuzi napominjemo da je to u nadležnosti Glavnog grada, Opštine Tuzi i komisije koju je on formirao a koja se bavi razgraničenjem sa Opštinom Tuzi”, kaže Boljević

Izvršni direktor “Deponije” kaže da otvaranjem Poglavlja 27 stvara se obaveza za rješavan deponovanja svih vrsta otpada što i ovom privrednom društvu nameće značajnije obaveze u pripremi za prijem i obradu svih vrsta otpada.

“Razvojna filozofija Glavnog grada je da otpad tretira kao resurs, a ne kao problem tako da u narednom periodu postoji prostor za nove investicije koje se tiču rješavanja biljnog otpada, životinjskog otpada, guma i iskorišćavanja bio–gasa nastalog na sanitarnim kadama”, kaže Boljević

Deponiji duguju oko 3,7 miliona

Deponija d.o.o. u ovom trenutku od pravnih lica potražuje 1.703.311,63 eura, a od fizičkih lica oko dva miliona eura.

“Uz napomenu da naplatu potraživanja za Deponiju d.o.o. od fizičkih lica vrši Ćistoća d.o.o. Aktivno se vrši zakonom predviđena procedura naplate potraživanja preko javnih izvršitelja i u toku jula na naplatu će biti predat veći broj pravih lica koja nijesu u predviđenom roku platila svoje pristigle obaveze. U prvoj polovini 2019. godine privredno društvo Deponija d.o.o. ostvarilo je najveći prihod od osnivanja preduzeća. Svi pokazatelji govore da će ova godina i u nastavku biti rekordna po ostvarenim prihodima”, kaže Boljević.

On ističe da se deponovanje komunalnog otpada vrši prema važećem cjenovniku usvojenom u Skupštini Glavnog grada Podgorica kojim su definisane cijene i način deponovanja komunlnog otpada u zavisnosti od toga da li je riječ o pravnim ili fizičkim licima.

“Za Glavni grad se cijena deponovanja određuje na osnovu metra kvadratnog poslovnog ili stambenog prostora, a za sve ostale opštine cijena se formira po toni deponovanog komunalnog otpada. Napominjemo da je važeći cjenovnik dostupan javnosti na sajtu društva www.deponija.me”, kaže Boljević

Preporučujemo za Vas