DOBIO DOZVOLU

Burić gradi hotel pored RTCG

Na atraktivnoj lokaciji, gdje je odavno planiran hotel, a iskopana je samo rupa, dozvoljena je izgradnja pet spratova
15556 pregleda 17 komentar(a)
Rupa iskopana prije više od deset godina, Foto: Boris Pejović
Rupa iskopana prije više od deset godina, Foto: Boris Pejović

Preduzeće “Socijeta Italo Montenegrina Investimenti”, čiji je predsjednik Odbora direktora Žarko Burić, dobilo je Urbanističko tehničke uslove (UTU) da gradi na mjestu gdje je još 2006. godine postavljen kamen temeljac za hotelski kompleks iza zgrade Radiotelevizije Crne Gore (RTCG).

Kako je navedeno u UTU, na parceli od gotovo 14.500 metara kvadratnih na atraktivnoj lokaciji koja je u vlasništvu Glavnog grada, predviđena je izgradnja hotela do pet spratova sa 400 ležajeva, a čija visina ne smije da pređe krovni vijenac zgrade Javnog servisa.

Iz Glavnog grada i od Burića “Vijesti” nijesu mogle da saznaju kada će započeti izgradnja hotela, odnosno kako će biti zaštićeni državni interesi.

Izgradnja hotela, što je započela italijanska kompanija “Bolići investment”, trebalo je da bude gotova 2012. godine, ali za luksuzni kompleks su samo iskopani temelji.

Glavni grad, na čijem čelu je tada bio gradonačelnik Miomir Mugoša, sklopio je posao sa italijanskom firmom o izgradnji luksuznog hotela. Dogovor je bio da grad kupi zemljište za skoro pet miliona eura, plati milion za eksproprijaciju i oslobodi firmu komunalija, što je i urađeno. Italijanski partneri, po ugovoru, trebali su za uzvrat da sagrade luksuzni hotel površine oko 70.000 metara kvadratnih.

Glavni grad i italijanska kompanija “Bolići” formirali su tada radi izgradnje zajedničku kompaniju “Socijeta Italo Montenegrina Investimenti”.

“Socijeta Italo Montenegrina Investimenti”, prema centralnom registru Privrednog suda osnovana je 2006. godine, a sjedište je sada u biznis centru u hotelu “Hilton”, čiji je vlasnik Burić.

Burić je ranije potvrdio da je sa Glav­nim gra­dom pre­u­zeo pred­u­ze­će „So­si­je­ta Ita­lo Mon­te­ne­gri­na In­vest­menti” te da će se na ze­mlji­štu iza RTCG si­gur­no gra­di­ti.

Izvršni direktor preduzeća sada je Tatjana Stanišić, a članovi Odbora direktora osim Burića su Danilo Rakočević i Dragan Mihailović.

U ime Glav­nog gra­da ranije je predstavnik u firmi bio Zo­ran Er­ceg, a Italijane su zastupali Pa­o­lo i Ma­rio Bo­li­ći.

Kao potencijalni investitor izgradnje hotela kod RTCG ranije se pominjao konzorcijum firmi sa kojima je bio povezan počasni generalni konzul Crne Gore u Libanu, dr Marvan Pol Kebe.

 Ugovor sa ranijim investitorom sklopljen još 2005. godine

Ugo­vor o iz­grad­nji ho­te­la iza RTCG sklo­pljen je još 2005. go­di­ne, a potpisali su su ga tadašnji di­rek­tor Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce Go­ran Vu­le­tić i predstavnik italijanske firme Pa­o­lo Bo­li­ći.

Nekadašnji gra­do­na­čel­ni­k Mi­o­mi­r Mu­go­ša više puta je istakao da je nezadovoljan odnosom Italijana prema toj investiciji i najavljivao da će zbog toga raskinuti ugovor.

Pred­vi­đe­no je bilo da Glav­ni grad i stra­ni part­ner do­bi­ju sta­tus ak­ci­o­na­ra.

Nakon toga, kao potencijalni investitor pominjan je počasni generalni konzul Crne Gore Pol Kebe, koji je sa predstavnicima Glavnog grada razgovarao prije nekoliko godina o tom projektu, ali prema informacijama firmi koje je zastupao su ipak odustale od toga posla.