Savjet jednoglasno usvojio odluku

Bijelo Polje: Smanjuju budžet opštine zbog korone

Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru u Bijelom Polju biće smanjeni za 857.900 eura
 

4880 pregleda 0 komentar(a)
Znatne uštede: Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković
Znatne uštede: Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje jednoglasno je usvojio Nacrt odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine za 2020. godinu i predložio njegovo usvajanje na sjednici Skupštini opštine u ponedjeljak. Predloženi rebalans budžeta planiran je u iznosu za 17, 41 odsto manje u odnosu na planirani, od 15.650.

Sekretarka sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić objasnila je da je predloženi rebalans nužan zbog situacije koju je prouzrokovala pandemija Covid-19, te da je nakon niza konsultacija i sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija predsjednik Opštine Petar Smolović utvrdio Nacrt Odluke o izmjeni budžeta.

“Predloženim rebalansom budžet je planiran u iznosu od 12.925.000 eura, što je za 2.725.000 eura manje od planiranog.

Prema rebalansu, planirani prihodi iznose 11.291.162 eura, ili 12,44 odsto manje od planiranog. Sopstveni prihodi rebalansom su za 20,07 odsto manji od plana i iznose 2.046.162 eura, a manja procjena sopstvenih prihoda uslovljena je pojavom koronavirusa i nakon preporuka Vlade koja je od marta mjeseca predložila niz mjera podrške građanima, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima sa ciljem umanjenja negativnih posljedica od epidemije koronavirusa, a shodno tome Opština je donijela Odluku o ekonomskim, koje se odnose na obaveze po osnovu prireza poreza na dohodak fizičkih lica, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, oslobađanje komunalnih taksi po osnovu zauzimanja javnim površina i drugo”, kazala je Nuhodžić.

Sve to je, objašnjava Nuhodžić, uslovilo da se porez na nepokretnosti planira u iznosu od 720.000 eura, ili za 80.000 eura manje u odnosu na plan.

“Prirez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 570.000 eura ili za 130.000 eura manje u odnosu na plan, lokalne komunalne takse u iznosu 100.000 eura ili za 50.000 manje u odnosu na plan, lokalne administrstivne takse u iznosu od 30.000 ili 20.000 manje u dnosu na plan, naknade za komunalno opremanje u iznosu od 300.000 eura ili za 200.000 manje, naknade za korišćenje putnog zemljišta u iznosu od 150.000 eura ili za 50.000 manje u odnosu na plan, kazala je ona.

Nuhodžić ističe da su Zakonom ustupljeni prihodi planirani u iznosu od 4.050.000 eura.

“Manje u odnosu na plan su planirani porez na promet u iznosu od 150.000 (manje planiran za iznos od 100.000eura), prihod od koncesionih naknada je planiran u iznosu od 400.000 eura ili za 100.000 manje u odnosu na plan dok smo porez na dohodak fizičkih lica planirali u iznosu od 3.400.000 eura ili 400.000 više u odnosu na plan”, kazala je Nuhodžić, dodajući da je veći plan po rebalansu uslijedio na osnovu ostvarenja za prvih osam mjeseci i očekivane realizacije od kraja godine, imajući u vidu ostvarenje po završnom računa za 2019. godinu koje je bilo u iznosu od 3.715.000 eura.

Donacije su po rebalansu planirane u iznosu od 400.000 eura, dok su po planu bile 1.640.000 eura.

“Prihodi po osnovu kapitalnih donacija su manje planirani za 1.000.000 eura jer je došlo do odlaganja nastavka izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Sredstva iz Egalizacionog fonda se planiraju u iznosu od 5.500.000 eura, ili 1.500.000 eura manje u odnosu na plan, što je uslijedilo prateći smjernice MInistarstva finansija”, kazala je Nuhodžić.

Kada su u pitanju rashodi, ukupno planirani primici u iznosu od 12.925.000 eura raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 6.400.073 eura, otplatu duga 3.639.516 eura i kapitalni budžet u iznosu od 2.885.410 eura.

Ona napominje da su sredstva za razade planirane u iznosu 1.484.000 eura, te da Opština redovno izmiruje zarade zaposlenih u Opštini i javnim ustanovama čiji je osnivač.

“Rashodi za materijal se planiraju u iznosu od 371.500 ili 28 odsto manje od plana, a za četvrtinu su smanjeni i rashodi za gorivo (47. 500 eura), rashodi za usluge za 41,81 odsto manje u odnosu na plan, za 33 odsto je manje troškova za tekuće održavanje a značajna su i smanjenja troškova službenog putovanja”. Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru su smanjeni za 857.900 eura, i planirani su u iznosu od 3.159.400 eura. Transfer institucijama kulture i sporta je smanjen je za 14,53 odsto, ostali transferi institucijama su po planu smanjeni skoro za petinu, dok je transfer javnim preduzećima planiran za 58,8 odsto manje u odnosu na plan”, ističe Nuhodžić. Jedina povećanja odnose se na izdvajanja za OO Crvenog krsta sa planiranih 50.000 na 70.000 eura.

“Otplata duga po rebalansu je planirana u iznosu od 3.639,516 eura i za 2,07 odsto više u odnosu na plan, a kapitalne izdatke planiramo u iznosu od 2.885.410 eura, ili za 32,48 odsto manje od plana, a tekuća budžetska rezerva je smanjena upola (sada iznosi 50. 000 eura), kazala je Nuhodžić.

Preporučujemo za Vas