Odabranima i šakom i kapom

Hrapović nezakonito dijelio stotine hiljade eura nekim NVO

Komisija Ministarstva zdravlja utvrdila da je bivša administracija tog resora napravila krupne propuste tokom raspodjele novca NVO za borbu protiv side, tuberkoloze, malarije. Kenan Hrapović nije odgovorio na pitanja “Vijesti”

52522 pregleda 1095 reakcija 159 komentar(a)
Nije odgovorio na pitanja: Hrapović, Foto: Savo Prelević
Nije odgovorio na pitanja: Hrapović, Foto: Savo Prelević

Pojedine organizacije civilnog sektora dobile su od bivše administracije Ministarstva zdravlja i do 100.000 eura više nego što je trebalo za projekte za borbu protiv side, tuberkoloze, malarije, u odnosu na sredstva koja su mogle dobiti shodno odredbama Zakona o nevladinim organizacijama.

To je utvrdila komisija koju je formirala ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Komisija je još utvrdila i da je bivši ministar zdravlja Kenan Hrapović nezakonito pojedinim NVO dodijelio više stotina hiljada eura dobijenih od Global Fonda i upravo on je, a ne Komisija za raspodjelu, zaključivao te ugovore.

Iako je najavio da će odgovoriti na pitanja tokom dana, Hrapović to juče nije učinio.

Upravni sud ranije je utvrdio da je Hrapović lično, kroz šest raspodjela, kao nenadležni organ podijelio nevladinim organizacijama 910.025 od ukupno 1.055.000 eura iz tog projekta.

Ministarka Borovinić Bojović početkom februara angažovala je stručna lica sa licencama i sertifikatima, koji provjeravaju dokumentaciju iz prethodnog perioda.

Tokom obrađivanja dokumentacije povodom raspisivanja javnog konkursa za projekte/Programa “Održavanja niske prevencije HIV-a u Crnoj Gori” uočili su značajna kršenja Zakona o nevladinim organizacijama, kao i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs.

“Rješenje o formiranju komisije broj 7-501/20-1170/7 - sva tri člana komisije su zaposleni Ministarstva zdravlja što krši član 32b Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da jedan od članova bude ‘predstavnik nevladinih organizacija koje djeluje u određenoj prioritetnoj oblasti od javnog interesa’. Prije raspisivanja javnog konkursa shodno čl. 32a ZNVO bilo je neophodno formirati komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i to na način da jedan od tri člana komisije bude predstavnik koga nevladine organizacije izaberu. S tim u vezi, bilo je neophodno uputiti poziv nevladinim organizacijama da izaberu svog predstavnika što u konkretnom slučaju nije urađeno”, konstatovali su nezavisni stručnjaci.

Oni su utvrdili i nepravilnosti u sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava sa uslovima i kriterijumima, koji je propisan Pravilnikom za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs:

“Realizacija projekta u oblasti HIV/AIDS u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanje javnog konkursa nije smio biti eliminacioni uslov na način na koji je utvrđen javnim konkursom već se jedino mogao uzeti u obzir prilikom bodovanja projekata. Prednje je utvrđeno i presudama Upravnog suda U br. 2353/19; U br.4675/19. Nadalje, Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava br. 7-500/20-1178/45 od 22.06.2020. godine donijeta je u suprotnosti sa ZNVO, tj. čl. 32ž st. 3 i 4 kojima je imperativno propisano da se jednoj nevladinoj organizaciji koja se prijavila za više projekata na javnom konkursu mogu dodijeliti sredstva samo za finansiranje jednog projekta, dok ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekta ne može preći 20 odsto od ukupno opredijeljenih sredstava za raspodjelu na osnovu tog konkursa”, piše u izvještaju.

Tim koji je kontrolisao dokumentaciju ističe da je ta norma jasna i da ne dozvoljava drugačije tumačenje, no uprkos tome NVO Juventas dodijeljena su tri projekta sa ukupno opredijeljenim sredstvima u iznosu od 156.114,04 eura iako je shodno zakonu mogao dobiti najviše 59.075,20 eura, dok je NVO Cazas dobio jedan projekat u iznosu od 117.080,00 eura.

“U oba slučaja prekršena je imperativna zakonska norma koja propisuje broj odobrenih projekata i maksimum opredijeljenih sredstava... Ono što predstavlja dodatnu indiciju u pravcu postojanja zloupotreba u postupanju je činjenica da je Upravni sud usvajao tužbe i poništio više rešenja Ministarstva zdravlja u 2018. i 2019. godini pri čemu su nova donesena rešenja takođe poništavana od strane suda i svaki put je tuženom naloženo da izvrši novu raspodjelu. Za ukazati je i da su u konkursima koji su sprovođeni u 2018. i 2019. godini, takođe kršene citirane odredbe ZNVO u pogledu broja odobrenih projekata i dozvoljenih limita. Sve prednje navedeno predstavlja skup indicija koje ukazuju na zloupotrebe u procesu formiranja komisije, sprovođenja postupka i sadržine donijetih odluka i teško se mogu opravdati kroz slobodno pravno tumačenje pravnih normi jer su iste jasne i ne dozvoljavaju drugačije tumačenje”, piše u izvještaju.