Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Nedonošenje odluka će koštati državu

Snežana Armenko donijela mišljenje da nije bilo okolnosti koje bi opravdale trajanje postupka preko 15 godina

4035 pregleda 0 komentar(a)
Snežana Armenko, Foto: ombudsman.co.me
Snežana Armenko, Foto: ombudsman.co.me

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je podgoričku Komisiju za povraćaj i obeštećenje da bi zbog njenog nepostupanja mogla ispaštati država Crna Gora.

“Nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se azmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”, navodi se u upozorenju Armenkove.

Instituciji zaštitnika u decembru je podnijeta pritužba na rad Komisije za povraćaj i obeštećenje Podgorica. Podnosilac pritužbe je, između ostalog, naveo da se pred Komisijom vodi postupak za povraćaj i obeštećenje oduzete imovine koja je bila vlasništvo njegovog đeda, da je postupak započet 2005. godine i da ni nakon skoro 15 godina nije okončan.

Zamjenica zaštitnika je navela da razumije da se zahtjevi za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje ne mogu okončati istovremeno ili u kratkom vremenskom roku, imajući u vidu broj podnijetih zahtjeva, složenost predmeta, samih radnji koje se moraju preduzeti u postupku i broja stručnih saradnika Komisije. Međutim, ističe da postupci ne mogu trajati neograničeno i nerazumno dugo.

Podnosiocu pritužbe, neblagovremenim odlučivanjem u ovom predmetu, prema mišljenju zamjenice zaštitnika, povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje, zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

“Na osnovu svega naprijed navedenog, imajući u vidu relevantnu sudsku praksu, naročito u predmetima koji pokreću pitanja slična onima u ovom predmetu, Zaštitnik je mišljenja da je, budući da nije bilo okolnosti koje bi opravdale trajanje ovog postupka preko 15 godina od pokretanja ovog upravnog postupka, u ovom postupku došlo je do povrede prava na suđenje u razumnom roku iz člana 32 Ustava Crne Gore i člana 6 Evropske konvencije”, navodi se u zaključcima Armenko.

U mišljenju su se kao relevantne uzele mnoge presude Evropskog suda za ljudska prava, među kojima i “KIPS protiv Crne Gore”.

Zaštitnik ocjenjuje da nadležna Komisija nije djelotvorno i efikasno postupala u konkretnoj pravnoj stvari, te da je nedopustivo i neopravdano bilo kakvo dalje prolongiranje odlučivanja o predmetnoj upravnoj stvari, a time i uskraćivanje prava građana.

Ona je dala više preporuka, medju kojima i Komisiji da se u budućem radu rukovodi načelima djelotvornosti i ekonomičnosti postupka, poštujući prava i na zakonu zasnovane interese stranaka.