Odluka senata UCG

Novo zvanje - počasni profesor

Izmijenjen Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na UCG

3207 pregleda 2 komentar(a)
Foto: ucg.ac.me
Foto: ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore ubuduće će dodjeljivati i zvanje počasnog profesora (professor honoris causa).

To je odlučio Senat UCG.

„Univerzitet može dodijeliti zvanje počasni profesor (professor honoris causa) istaknutom profesoru ili naučnom radniku iz inostranstva za poseban doprinos razvoju visokoškolske djelatnosti ako svojim nastavno-obrazovnim, naučno-istraživačkim i aplikativno-profesionalnim aktivnostima ima potvrđenu međunarodnu afirmaciju i reputaciju, ako svojim djelovanjem radi na opštem podizanju naučno-istraživačkih kapaciteta, ako je bio ili još uvijek jeste na čelu međunarodnih naučno-istraživačkih institucija koje su prepoznate u sveukupnoj javnosti, ako je bio ili još uvijek jeste na čelu velikih naučno-istraživačkih projekata, ukoliko je učestvovao ili učestvuje na objedinjavanju naučno-istraživačkih kapaciteta na međunarodnom nivou i ako je doprinio ili doprinosi uključivanju domaće naučne zajednice u istraživačke infrastrukture prepoznate u međunarodnoj javnost“, nedavno su usvojene izmjene Pravilnika o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na UCG.

Precizirano je predlog za dodjelu zvanja počasni profesor utvrđuje vijeće univerzitetske jedinice ili rektor.

„Predlog za dodjelu zvanja počasni profesor (professor honoris causa), pored izreke odluke kojom se utvrđuje, mora sadržati biografske i bibliografske podatke kandidata i pojašnjenje jednog ili više razloga zbog kojih se predlaže dodjela tog zvanja, uz odgovarajuće dokaze“, stoji u inoviranom Pravilniku, koji potpisuje vršilac funkcije rektora Vladimir Božović.

Procedura dalje nalaže da posebna komisija da mišljenje na predlog. Uz to mišljenje, predlog se dostavlja Senatu, koji odlučuje o dodjeli zvanja počasni profesor.

„Mišljenje komisije objavljuje se u Biltenu UCG najmanje 15 dana prije dana održavanja sjednice Senata na kojoj se odlučuje o predlogu. Senat donosi odluku o dodjeli zvanja počasni profesor većinom glasova ukupnog broja članova Senata. U slučaju više kandidata, kada nijedan ne dobije potrebnu većinu, glasanje se ponavlja za kandidata sa najvećim brojem glasova“, stoji u Pravilniku.

Preporučujemo za Vas