dio kompleksa koristi komunalno preduzeće tivat

Montepranzo u krizi, a dali vrijedno zemljište besplatno

Komunalno Tivat je u protekle četiri godine u više navrata bukvalno devastiralo besplatno mu ustupljeni dio poljoprivrednog dobra, praveći manje ili veće deponije svakakvog materijala koje se jasno mogu vidjeti sa obližnje magistrale i tivatskoig aerodroma

13877 pregleda 98 reakcija 5 komentar(a)
Divlja deponija na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković
Divlja deponija na bivšem poljoprivrednom dobru, Foto: Siniša Luković

Komunalno preduzeće Tivat koristilo je dio nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo-Bokaprodukt u Tivtu na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji koji su septembra 2017. godine potpisali Komunalno, Opština Tivat i menadžment kompanije Montepranzo-Bokaprodukt.

Dokument po kome državna poljoprivredna firma koja je već godinama u ogromnim problemima jer je prestala da vrši svoju osnovnu djelatnost - poljoprovrednu proizvodnju na oko milion kvadrata zemljišta u Tivatskom polju gdje se nekada uzgajalo povrće, voće, vinsko grožđe i cvijeće, po ovom je sporazumu praktično na neograničeno i besplatno korišćenje Komunalnom preduzeću Tivat ustupila dobar dio kompleksa nekadašnjeg poljoprivrednog dobra preko puta Aerodroma Tivat.

”Vijesti” su na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dobile primjerak tog dokumenta kojeg su potpisali tadašnji v. d. izvršni direktor Montepranzo-Bokaprodukta Miloš Dedejić, tadašnja predsjednica Optine Snežana Matijević (DPS) i tadašnji direktor tivatskog Komunalnog preduzeća Tonko Lukšić (DPS).

”Društvo (Montepranzo-Biokaprodukt) je privredni subjekat koji sjedište ima u opštini Tivat koje na teritoriji opštine Tivat posjeduje u svom vlasništvu veliki broj nepokretnosti, a koje zasada nemaju funkcionalnu upotrebu. Društvo zbog teške ekonomske situacije, između ostalog, promjene namjene nepokretnosti koje posjeduje iz poljoprivrednog u gradevinskog zemljište, ne obavlja više svoju primarnu poljoprivrednu privrednu djelatnost, zbog čega se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji”, piše u članu 2 Sporazuma, ali je uprkos dramatično lošoj finansijskoj situaciji, menadžment Montepranza tim dokumentom Komunalnom preduzeću Tivat u praktično besplatno i neograničeno korišćenje dao 12 katastarskih parcela na nekadašnjim povrtnjacima, vinogradima i voćnjacima, ukupne površine preko 130.000 kvadratnih metara.

Među ustupljenim nekretninama su one koje se vode kao zgrade u prirvredi, pomoćne zgrade, livade, šume, kanali, pašnjaci, ali i više hiljada kvadrata nečega što je klasifikovano kao “botanička bašta”, najvjerovatnije misleći na nekadašnje velike staklenike u kojima se uzgajalo rano povrće i cvijeće. Sve to Komunalnom je na korišćenje ustupljeno u zamjenu za samo jednokratno plaćanje Opštine Tivat prema Montenpranzu u visini od samo 4.500 eura.

”Nepokretnosti iz člana 4 ovog Sporazuma se ustupaju na privremenu upotrebu, odnosno do definisanja i opremanja trajne lokacije za izmještanje proizvodno-uslužnog sektora Komunalnog društva sa prostorom za primarnu selekciju, pretovar i razvrstavanje otpada. Ustupanje se odnosi na privremenu upotrebu predmetnih nepokretnosti Društva Opštini Tivat”, piše u Sporazumu uz napomenu da Opština ne može ostvariti nikakvo svojinsko pravo na ustupljenim joj nekretninama. Sva ova imovina, inače, podliježe restituciji jer joj je promijenjena namjena u odnosu na poljoprivrednu kada je zbog razvoja državnog agrarnog kompleks, polovinom pedesetih masovno oduzimana starosjedilačkim porodicama u Tivtu. Država nije realizovala ni aktuelnu planiranu valorizaciju bivšeg poljoprovrednog dobra kao turističkog lokaliteta namijenjenog za gradnju golf terena i sa njim povezanih stambenih i uslužnih objekata, pa manji dio nekada impozantnih a sada potpuno zapuštenih i zaraslih oranica, voćnjaka i vinograda, koriste tivaski komunalci za smještaj većeg dijela svoje mehanizacije, ali i za primarnu selekciju prikupljenog otpada kojeg ovdje dovoze iz grada, prije nego što iz njega izdvoje reciklabilne materije, a osatak odnesu na deponiju Možura kod Bara.

”Opština je dužna da se o zemljištu stara sa pažnjom brižnog domaćina i obezbijedi uslove zarad proizvodno-uslužnog sektora Komunalnog društa sa prostorom za primarnu, selekciju, pretovar i razvrstavanje otpada na način koji ne narušava ambijentalnu i teritorijalnu cjelinu”, piše Sporazumu.

Uprkos toj obavezi, Komunalno Tivat je u protekle četiri godine u više navrata bukvalno devastiralo besplatno mu ustupljeni dio poljoprivrednog dobra, praveći manje ili veće deponije svakakvog materijala koje se jasno mogu vidjeti sa obližnje magistrale i tivatskoig aerodroma. Još gore - za vrijeme mandata Lukšića kao direktora, Komunalno je u strogoj tajnosti donosilo i u veće kamione sa kojima je taj materijal dalje transportovan u Albaniju, prebacivalo velike količine kanalizacionog mulja, nusprodukta od rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opština Tivat i Kotor u Krtolima. To su u ranu jesen 2018. samoinicijativno otkrili radnici Službe bezbjednosti tivatskog aerodrome nakon višednevnih žalbi osoblja i putnika aerodroma na nesnosan smrad koji je dopirao sa obližnjeg poljoprivrednog dobra.

Najveća devastacija Komunalnom ustupljenog dijela nekadašnjih oranica, voćnjaka i vinograda, desila se pred lokalne izbore prošle godine, kada je tadašnja DPS-om predvođena vlast u Opštini Tivat naložila upravi Komunalnog da omogući preduzeću Regionalni vodovod Crnogorsko primorje iz Budve da poljoprivredno zemljište bukvalno zatrpa sa oko 15 hiljada kubika građevinskog šuta i otpada od iskopa skoro četiri kilometra dugog kanala za polaganje kraka Regionalnog vodovoda kroz teritoriju Opštine Tivat za Herceg Novi. Na čelu regionalnog vodovoda tada je bio visoki funkcioner DPS-a Goran Jevrić - koordinator ispred Izvršnog odbora DPS-a za Tivat, pa su njemu potčinjeni stranački kolege koji su tada vodili tivatsku Opštinu, svom šefu “napravili uslugu” dozvoljavajući mu da se za Regionalni vodovod oslobodi šuta kojeg je trebalo odvesti na propisnu zvaničnu deponiju za građevinski otpad. Zbog tog nevjerovatno ekološkog zločina i postupanja protivno Zakonu o upravljanju otpadnom, do sada još niko nije odgovarao, a Tužilaštvo uopšte na njega nije ni reagovalo.

Po odredbama Sporazuma iz 2017. menadžment Montepranzo-Bokaprodukta u svojim rukama ima instrument da otklanjanje svih posljedica ovog kriminalnog akta DPS funkcionera iz biše gradske uprave, natovari na leđa aktuelne gradske vlasti Tivta koju čini koalicija građanskih lista NP-BF-GB: “Opština se obavezuje da u slučaju sprovođenja postupka privatizacije kod Društva odnosno druge potrebe oslobađanja zemljišta koje je predmet ovog Sporazuma, na poziv Društva bezuslovno i u roku najviše od 6 mjeseci od dana dobijanja pisanog obavještenja, zemljište iz člana 4 ovog Sporazuma vrati u prvobitno stanje, oslobođeno od lica i opreme.