"EPCG da sprovede mjere unapređenja stanja"

Najmanji broj vrsta prisutan u kanalisanom dijelu Zete, EPCG najveći korisnik gornjeg toka za potrebe HE Perućica

U cilju unapređenja stanja, dodaje Kandić, neophodno je da sa korisnicima (u prvom redu EPCG) utvrditi način korišćenja vodnog resursa, koji osim što je resurs za proizvodnju električne energije predstavlja dom mnogim vrstama koje su direktno zavisne od vode a koje itekako imaju svoju ulogu u prirodi

4694 pregleda 2 komentar(a)
Rijeka Zeta, Foto: Svetlana Mandić
Rijeka Zeta, Foto: Svetlana Mandić

NVO Green Home sprovela je istraživanje makrozoobentosa (fauna dna) u Gornjem toku rijeke Zete, a ovo je prvo šire istraživanje vodenih beskičmenjaka koje je imalo za cilj da se utvrdi na koji način različiti hidromorfološki uslovi utiču na ovu grupu organizama, saopštila je projektna koordinatorka Milica Kandić.

Kako je navedeno u saopštenju, istraživanje je sprovedeno u periodu jul-avgust na više lokaliteta duž gornjeg toka rijeke Zete, (izvor, gornji tok, srednji tok, kanal, Slivlje, Budoške bare – močvarno stanište), kada je vršeno uzorkovanje a nakon toga uslijedilo je određivanje vrsta i obrada podataka.

Kandić je kazala da je kvalitativno najbogatija fauna nađena na lokalitetu Budoške bare ukupno 46 vrsta, dok je najmanja brojnost vrsta (22 vrste) karakteristična za kanalisani dio rijeke Zete.

"Broj vrsta na istraženim lokalitetima je u korelaciji sa tipom staništa, te stalnošću i intezitetom antropogenog uticaja, pa, kako smo i očekivali, najmanji broj vrsta imamo upravo u kanalisanom dijelu rijeke Zete. Istraživanje je obuhvatilo i analizu fizičko-hemijskih parametara: temperaturu i pH vrijednost", saopštila je ona.

Kandić istile da dobijeni podaci ukazuju da temperatura raste dužinom toka, a da je najveći porast temperature, čak 4-6° zabilježen u kanalisanom dijelu gdje je nađen manji broj vrsta i manji broj jedinki u odnosu na lokalitete sa stabilnom temperaturom, te da pH vrijednost dužinom cijelog toka nije uticala na strukturu zajednica.

"Najveći korisnik voda gornjeg toka rijeke Zete je EPCG za potrebe HE Perućica. Rad HE Perućica, ustvari diktira vodni režim koji je direktno povezan za opstankom živog svijeta ovog područja. Istraživanja su pokazala da upravo kanalisanje rijeke, isušivanje kanala i rezervoara, prekid toka, ali i otpadne vode dovode do nestanka prirodnog staništa, promjene u sastavu i strukturi zajednice i u konačnom do nestanka vrsta", navodi se u saopštenju.

U cilju unapređenja stanja, dodaje Kandić, neophodno je da sa korisnicima (u prvom redu EPCG) utvrditi način korišćenja vodnog resursa, koji osim što je resurs za proizvodnju električne energije predstavlja dom mnogim vrstama koje su direktno zavisne od vode a koje itekako imaju svoju ulogu u prirodi.

"Takođe, s obzirom na značajno manji broj vrsta u kanalisanom dijelu rijeke, mišljenja smo da je potrebno da EPCG kao najveći korisnik vodnog resursa, sprovede mjere unapređenja stanja ovog područja na osnovu prethodno utvrđenih mjera koje treba da budu definisane od strane nadležne državne institucije", rekla je Kandić.

Preporučujemo za Vas