Pravosnažno opet moberi: Trpjela zlostavljanje na radu od Čađenovića

Viši sud u Podgorici potvrdio presudu Osnovnog suda da je zaposlena u Službi zaštite Glavnog grada trpjela zlostavljanje na radu od tadašnjeg komandira Andrije Čađenovića. Ta presuda nije prva u kojoj se zbog mobinga pominje ime tadašnjeg komandira Službe zaštite, aktuelnog izvršnog direktora podgoričke Čistoće

27156 pregleda 1 komentar(a)
Čađenović, Foto: SAVO PRELEVIC
Čađenović, Foto: SAVO PRELEVIC

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda da je zaposlena u Službi zaštite Glavnog grada trpjela mobing - zlostavljanje na radu “u periodu od 02. 06. 2015. do 18. 02. 2019... na način što je radnjama komandira Službe Andrije Čađenovića došlo do povrede njenog dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta”.

Prema presudi u koju su “Vijesti” imale uvid, a koju potpisuje predsjednik Vijeća sudija Milorad Marotić, Glavni grad, odnosno Služba zaštite kao tužena strana, obavezuje se da tužilji na ime naknade za pretrpljene duševne bolove isplati iznos od 1.800 eura, sa zateznom kamatom od dana presuđenja do konačne isplate. Na ime troškova parničnog postupka, kako se navodi, tuženi se obavezuje da tužilji isplati iznos od 1.885 eura.

Ta presuda nije prva u kojoj se pominje ime tadašnjeg komandira Službe zaštite, aktuelnog izvršnog direktora podgoričke Čistoće. Iz Glavnog grada, koji je osnivač tog komunalnog preduzeća, nisu komentarisali tu činjenicu i to što se presude izvršavaju na teret građana. Nisu odgovorili i na pitanje “Vijesti” da lice označeno kao mober u međuvremenu napreduje u službi, ni da li će Glavni grad preduzeti neke mjere i koje, te na koji način preveniraju slična ponašanja i da li će i kakve mjere preduzeti u odnosu na žrtve mobinga.

U odgovorima redakciji, iz PG biroa kazali su da Čađenović negira navode tužilje.

”Glavni grad je od strane tuženog informisan da presuda ne odgovara činjeničnom stanju, te da će zbog toga, između ostalog, biti izjavljena revizija Vrhovnom sudu. U konkretnom slučaju, ističemo da je tuženi obavijestio Glavni grad da su navodi tužilje neosnovani, kao i da je tužilja imala identičan tretman kao i svi drugi zapošljeni u službi, uz poštovanje svih njenih zakonski prava. S obzirom na to da je postupak i dalje u toku, nijesmo u mogućnosti dalje komentarisati”, piše u odgovorima koje su iz PG biroa dostavili “Vijestima”.

S.S. iz Podgorice tužila je Glavni grad, odnosno Službu zaštite, zbog mobinga. Osnovni sud u oktobru 2020. presudio je u njenu korist, a presudu je krajem prošlog mjeseca potvrdio i podgorički Viši sud.

S.S. je, kako se navodi u obrazloženju presude, u stalnom radnom odnosu u Službi zaštite od 1985, raspoređena na radno mjesto samostalnog savjetnika I za pravne poslove i to je, prema sistematizaciji iz 2013. jedino mjesto pravnika. U maju 2015, u vrijeme kad je bila na odmoru, na mjesto komandira Službe zaštite imenovan je Andrija Čađenović. Zbog toga što nije bila na poslu u vrijeme njegovog imenovanja, Čađenović je, kako piše u presudi, zamjerio S.S., “što ni sam Čađenović, koji je označen kao mober, nije sporio da je zamjerio tužilji što nije bila na radnom mjestu kada je stupio na dužnost 18. 05. 2015”.

”Prvostepeni sud je utvrdio da je nad tužiljom vršen mobing u periodu od 02. 06. 2015. godine do 18. 02. 2019. godine, na način što je radnjama komandira Službe Andrije Čađenovića došlo do povrede njenog dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, budući da je komandir na samom početku svog mandata zamjerio tužilji što se nalazila na odmoru u trenutku kada je imenovan... nedugo potom na sastanku pred kolegama najavio da će tužilju ‘da istjera iz službe’, nakon čega je ograničio komunikaciju sa istom na način što je u cijelom periodu svog mandata jedino tužilji davao radne naloge isključivo pisanim putem, te bez osnova marginalizovao njen rad kao jedine pravnice u Službi”, piše u obrazloženju presude.

Dodaje se i da je Čađenović nezakonito angažovao novu pravnicu M.V., koju je zadržao od februara 2016. do kraja svog mandata.

”Iako je inicijalno ista angažovana kao ispomoć, pri čemu je na novu pravnicu prenio najveći dio tužiljinih radnih ovlašćenja i dužnosti... takođe je zaključio ugovor shodno kome je tužilja trebala biti ustupljena drugom organu kao ispomoć”, navodi se, pored ostalog, u obrazloženju presude.

Čađenović, kako se navodi, nije sporio tvrdnje tužilje da je isključio iz rada komisija, a nije dao valjano pojašnjenje ni zašto je samo sa S.S. komunicirao pisanim putem, dok je nova pravnica M.V. u svjedočenju navela da je od Čađenovića dobijala samo usmene radne zadatke.

”Pravilan je zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju radilo o zlostavljanju tužilje na radnom mjestu... Pravilno je prvostepeni sud našao da je tužilja mobingovana... jer je ona radila na jedinom sistematizovanom mjestu samostalnog savjetnika I, da je komandir od dolaska kod tuženog počeo da gaji netrpeljivost prema tužilji uz neskrivene antipatije prema njoj sa otvoren ispoljenom željom i namjerom da je istjera; da je na popunjeno radno mjesto, u februaru 2016, protivpravno, doveo novu pravnicu i pored toga što je tužilja, po priznanju komandira za 2015. godinu završila 432 upravna akta; da je komunikaciju sa tužiljom sveo na pisanu formu, što nije praksa, a što otežava rad zaposlenom”, piše u obrazloženju presude.

Dodaje se i da je Čađenović novu pravnicu uključio u rad komisija i pozivao je na sastanke, a od tužilje napravo otklon, da je propustio da S.S. ocijeni za 2015. i da je htio da je ustupi drugom organu, da nije pružio dokaze da je S.S. slao pisane radne naloge (mart do juna 2016), pri čemu S.S. od početka 2017. do sredine 2018. godine nije dobila više od 14 zadataka.

”Ovakvo ponašanje tuženog upravo ukazuje na to da su ispunjeni elementi iz člana 2 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu jer se ponašanje komandira ponavljalo... čime je konstantno narušavan profesionalni integritet tužilje, stvaran strah kod nje, pogoršavani su uslovi rada, a sve sa ciljem, upravo onako kako je utvrđeno u postupku da je komandir kazao: da se tužilja ‘istjera sa posla’”, piše u obrazloženju presude.

Andrija Čađenović bio je komandir Službe zaštite Glavnog grada od maja 2015. do februara 2019. Do juna te godine bio je v.d, a od sredine juna 2019. izvršni je direktor podgoričke “Čistoće”.

Advokatica Maja Zeković ranije je kazala “Vijestima” da mobing nije stran ni javnom ni privatnom sektoru, ali da je onaj u javnom posebno problematičan, jer nema bilo kakve individualne odgovornosti mobera. To, kako je tada rekla, istovremeno predstavlja i manjkavost same zakonske regulative u toj oblasti.

Presude plaćaju građani, Glavni grad plati i ide dalje

Glavni grad platio je krajem prošle godine više hiljada eura po presudi za zlostavljanje na radu u kojoj je kao mober, kao u slučaju S.S. i kao komandir podgoričke Službe zaštite takođe označen Andrija Čađenović.

Suđenje po prijavi vatrogasca Miodraga Đukanovića trajalo je četiri godine.

U presudi koja je lani objavljena i u dnevnim novinama “Dan” i “Vijesti” i dostupna na sajtu sudovi.me, pored ostalog, navodi se da “...sud nalazi da je tužilac dokazao da je u periodu od 16. 3. 2016. do 26. 11. 2018. godine od strane komandira A.Č. učinjen mobing”.

Glavni grad je, na osnovu te presude, bio u obavezi da Đukanoviću isplati 3.000 eura za pretrpljene duševne bolove, 1.000 za pretrpljeni strah, zateznu kamatu, 1.894 eura na ime naknade troškova postupka. Glavni grad je, prema presudi, o sopstvenom trošku integralno objavio presudu u dnevnim novinama, što je još preko 3.000 eura.

Iz Glavnog grada ni tada nisu komentarisali to što je Čađenović kao direktor gradskog preduzeća označen kao mober, a iz kabineta Ivana Vukovića kazali su samo da je “Glavni grad postupio po pravosnažnoj presudi”.

“Rješenje Agencije nezakonito”

Iz “Čistoće” su reagovali juče na odluku Agencije, o kojoj su pisale “Vijesti”, a kojom je utvrđeno da je direktor Andrija Čađenović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

”Agencija je kao upravni organ donijela nezakonito rješenje, koje će po tužbi ispitati Upravni sud. Sud će, sigurni smo, doći do zaključka da je odluka Agencije nezakonita, posebno iz razloga što nije tačno da stan nije prijavljen, jer je to učinjeno dopisom od 03. septembra 2019. godine, i taj dokument stoji u spisima predmeta. Vozila nemaju veze sa Čađenovićem niti njegovom suprugom, a iz teksta bi se zaključilo da ih imaju tri, što nije tačno. Određena tehnička tumačenja Agencije, koja su pritom netačna i nemaju veze sa suštinom, pa su i Vaš medij navela na pogrešan zaključak, neće biti dovoljna da ovo rješenje ostane na pravnoj snazi, jer je sve uredno prijavljeno”, navodi se u reagovanju.