nakon smanjenog obima posla zbog pandemije

NVO Link nastavlja da unapređuje, promoviše i štiti prava osoba koje koriste droge

Koordinator rada na jačanju zajednice u NVO Link, Marko Dragićević, podsjetio je da je Link prva organizacija u Crnoj Gori koja okuplja ljude koji koriste, ili su koristili droge

2733 pregleda 0 komentar(a)
Ulićević, Dragićević i Dacić, Foto: PR Centar
Ulićević, Dragićević i Dacić, Foto: PR Centar

Crnogorska mreža za smanjenje štete LINK, nakon smanjenog obima posla zbog COVID-19 pandemije, nastavlja sa radom na unapređenju, promovisanju i zaštiti prava osoba koje koriste droge kako bi pripadnici/e te zajednice u Crnoj Gori dobili/e servise podrške i usluge prilagođene njihovim stvarnim potrebama.

Izvršni direktor NVO Link, Ranko Dacić, kazao je da je još od osnivanja 2015. godine, ta organizacija posvećena aktivnoj podršci osobama koje koriste droge, prije svega kroz smanjenje zdravstvene, socijalne i kriminogene štete izazavane korišćenjem droga, kao i prevenciju socijalne isključenosti.

„Cilj naše organizacije je unapređenje, promovisanje i zaštita prava osoba koje koriste droge, ali i ostalih zajednica kroz unapređenje i zagovaranje prijedloga za izmjene lokalnih politika u oblastima koje se tiču kategorija u povećanom riziku od socijalne isključenosti“, kazao je Dacić u izjavi za PR Centar.

Prema njegovim riječima, NVO Link trenutno sprovodi projekate koji za primarni cilj imaju smanjenje štete, kao i da od samog osnivanja obilježava globalnu kampanju čiji je slogan „Podrži. Ne kažnjavaj”, a tiče se zagovaranja izmjena i unapređenja politika prema drogama.

Koordinator rada na jačanju zajednice u NVO Link, Marko Dragićević, podsjetio je da je Link prva organizacija u Crnoj Gori koja okuplja ljude koji koriste, ili su koristili droge.

„Rad na jačanju zajednice jedan je od naših osnovnih ciljeva, kako bi oni kojima je ova podrška najpotrebnija govorili u svoje ime i kako bi upravo kroz svoje iskustvo mogli dati doprinos u kreiranju inovativnih servisa podrške i sistemskog odgovora na izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju“, kazao je Dragićević.

Smatra da upravo osobe iz zajednice najbolje znaju koje su im potrebe, sa kojim izazovima se suočavaju i kako sve to utiče na kvalitet njihovog života.

„Zato je naš rad usmjeren na prenošenje ovih poruka ka onima koji kreiraju politike, odnosno ka društvu i sistemu, kako bismo dobili servise podrške i usluge prilagođene stvarnim potrebama građana i građanki Crne Gore koji pripadaju ovoj zajednici“, istakao je Dragićević.

Koordinator rada sa mladima koji koriste droge u NVO Link, Petar Ulićević, pojasnio je da je posebno važan segment te organizacije rad sa mladima koji koriste droge.

„S obzirom na rezultate brojnih istraživanja koja ukazuju da mladi sve ranije počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama, ocijenili smo kao vrlo važnu potrebu da postoji mjesto gdje mogu dobiti sve potrebne informacije“, rekao je Ulićević.

Rad sa mladima u neformalnom okruženju se, kako je objasnio, pokazao kao vrlo efikasan način prenošenja informacija, a odnosi se na informisanje o psihoaktivnim supstancama, prevenciji krvlju i seksualno prenosivih infekcija, sigurnijem korišćenju droga, prevenciji predoziranja, ali i svim ostalim temama koje interesuju mlade.

„Ovim nastojimo podići stepen informisanosti mladih ljudi, kako bi uticali na smanjenje zdravstvene štete, ali i svih ostalih aspekata koji mogu uticati na kvalitet njihovih života“, kazao je Ulićević.

LINK je član nekoliko inostranih mreža – IDPC (Internacionalna mreža za politike prema drogama), EHRN (Evropska mreža za smanjenje štete) i IHRA (Internacionalna mreža za smanjenje štete).

Nedavnom promjenom Statuta i novim programskim i kadrovskim rješenjima LINK će imati jedinstvenu priliku da zauzme jednu od ključnih društvenih uloga u direktnoj podršci osobama koje koriste droge. Osim toga, novim programima, ali i projektima daće doprinos u kreiranju nacionalnih politika i smjernica koje se tiču oblasti upotrebe droga i smanjenja štete nastale upotrebom istih, ali i zaštite ljudskih prava osoba koje koriste droge, odnosa društva prema njima, a sve kroz direktno uključivanje osoba kojih se to najviše tiče.

Pored doprinosa kreiranju ključnih strateških dokumenata, procesima donošenja odluka, ali i praksi i podršci koja se sprovodi u našoj zemlji u oblasti upotrebe droga, prevenciji, edukaciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba koje koriste droge, LINK će imati i ulogu daljeg motivisanja ljudi koji koriste droge da iskoriste usluge i podršku koje projekti pružaju, te raditi na izgradnji zajednice i njenom osnaživanju.