finansijski plan za ovu godinu usvojen na posljednjem zasijedanju lokalnog parlamenta

TO Pljevlja planira prihode veće od 160.000 eura

Najviše novca za bjelopoljsku Turističku organizaciju obezbijediće Opština - 100.000 eura

2310 pregleda 0 komentar(a)
Bijelo Polje, Foto: Opština
Bijelo Polje, Foto: Opština

Turistička organizacija Bijelo Polje u ovoj godini planira da prihoduje 166.475 eura, od čega najviše, 100.000 eura, iz lokalnog budžeta.

To piše u finansijskom planu TO za 2022. godinu, koji je usvojen na posljednjem zasjedanju lokalnog parlamenta u Bijelom Polju.

Pored budžeta, plan prihoda TO za 2022. godinu je urađen na osnovu projektovanih prihoda od naplate članskog doprinosa, kao i prihoda od naplate boravišne takse. Prema planu, 40.000 eura prihodovaće od članskog doprinosa i 3.000 eura od boravišne takse. Prenos salda iz prethodne godine iznosi 23.000 eura.

U 2021. godini planirana sredstva iznosila su 127.181 euro, pri čemu je iz budžeta Opštine opredijeljeno 90 hiljada, a prihod od članskog doprinosa upola manji u odnosu na plan za 2022. godinu, dok je prenos salda iz 2020 iznosio 15.181 euro.

”U toku 2022. godine se očekuje približno sličan iznos prihoda po osnovu obračuna članskog doprinosa. Prihodi po osnovu boravišne takse su planirani u većem iznosu nego što su bili predviđeni planom za 2021. godinu, ali na sličnom nivou naplate koji je bio u 2021. godini”, navodi se u planu finansijskog izvještaja koji potpisuje predsjednik Izvršnog odbora Željko Madžgalj.

Epidemiološka situacija izazvana pandemijom koronavirusa u zemlji i svijetu će značajno uticati na realizaciju prihoda u 2022. godini, navodi se u tom izvještaju.

Planirani rashodi TO za 2022. godinu su bazirani na obimu poslova predviđenih Programom rada za tekuću godinu, a zavisiće i od finansijske situacije tokom 2021. godine, tj. dinamike naplate određenih sredstava, kao i uplata po osnovu transfera iz budžeta Opštine.

Kada su u pitanju troškovi koje TO može imati u 2022. godini, oni se odnose na troškove aktivnosti i realizaciju ciljeva koje je planirala za 2022.

Najviše sredstva, kada su u pitanju rashodi, biće potrošeno na bruto zarade i doprinose -70.000 eura, a za ostala lična primanja 1.000 eura. Rashodi za materijal iznose 3.500 eura, od čega za energiju 600 eura, gorivo 1.000 eura, vodu 300 eura, kancelarijski materijal 1.000 eura. Na rashode za usluge potrošiće 5.300 eura (po 2.500 eura na službena putovanja i komunikacione usluge i 300 eura za reprezentaciju.

Za ugovore o djelu biće potrošeno 5.000 eura dok rashodi za usluge za realizaciju projekata i aktivnosti iznose 53.300 eura. Za projekte valorizacije kulturne baštine potrošiće 3.000 eura, skoro isto koliko i ra rashode za zakup poslovnog prostora (3.135 eura), dok nadoknade za izvršni odbor TO iznose ukupno 6.240 eura. Za nabavku opreme ide 10.000 eura, bankarske provizije 1.000 eura i 5.000 eura za neplanirane (vanredne) rashode.

Rashodi za usluge za realizaciju projekata/aktivnosti a odnose se na ciljeve koji su na osnovu Smjernica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore definisni planom i programom za Turističke organizacije kojim će se finansirati aktivnosti koje proizilaze iz tih ciljeva a koje su navedene u Programu rada TOBP za 2022. godinu i iznose 53.300 eura.

Za podsticanje oporavka turističkog prometa sa akcentom na prioritetna emitivna tržišta biće utrošeno 35.000 eura. U okviru ovog cilja su predviđeni rashodi za manifestacije i odnose se na organizovanje i finansiranje manifestacija promocije otvaranja ljetnje turističke sezone - pješačka tura kroz Đalovića klisuru (1.000 eura), Ušće fest (15.000), manifestacije u saradnji sa Opštinom i drugim javnim ustanovama (9.000 eura).