poručila da su stavovi poslanika pzp netačni

Jovanović reagovala na tvrdnje Radulovića: Stručni tim trpi pritiske političkih krugova, ovaj put je neoprostivo

"O kompetencijama Stručnog tima i rukovodioca izrade plana se može razgovarati sa resornim Ministarstvom i Vladom Crne Gore, sa kojima Stručni tim ima stalnu komunikaciju i saradnju, pa ističem da su komentari dati u navedenom saopštenju prije svega nekorektni i intelektualno neprihvatljivi"

12371 pregleda 6 komentar(a)
Jovanović, Foto: Privatna arhiva
Jovanović, Foto: Privatna arhiva

Svetlana Jovanović, rukovodilac izrade Prostornog plana Crne Gore (PPCG) do 2040. godine saopštila je danas da sa osjećajem ozbiljne profesionalne povrijeđenosti Stručnog tima za izradu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, upućuje reagovanje u ime tima i u svoje ime, na saopštenje šefa poslaničkog kluba Pokreta za promjene (PzP), Branka Radulovića.

Radulović, koji je i član Savjeta za reviziju nacrta Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, saopštio je 15. juna da je poslao dopis premijeru Dritanu Abazoviću povodom tog dokumenta, i između ostalog poručio da treba odbaciti nacrt Prostornog plana do 2040. godine, te da su neophodne temeljne promjene.

Jovanović je saopštila da "već dugo Stručni tim za izradu ovog najvažnijeg državnog prostorno-planskog dokumenta trpi razne pritiske delegirane, ne sa nivoa institucija i stručnih organizacija, nego od strane određenih političkih krugova".

"Ovaj put je to zbog načina i netačnosti iznijetih stavova neoprostivo. O kompetencijama Stručnog tima i rukovodioca izrade plana se može razgovarati sa resornim Ministarstvom i Vladom Crne Gore, sa kojima Stručni tim ima stalnu komunikaciju i saradnju, pa ističem da su komentari dati u navedenom saopštenju prije svega nekorektni i intelektualno neprihvatljivi. Stručni tim predstavljaju stručnjaci iz svih oblasti koje plan pokriva, (preko 20 doktora nauka i još toliko magistara i inženjera različitih stručnih profila), sa referencama koje su bile presudne za odabir i Odluku o imenovanju rukovodioca plana i Stručnog tima i povjeravanje zadatka za izradu plana", istakla je Jovanović u saopštenju dostavljenom "Vijestima".

Ona je kazala da je Javni poziv za rukovodioca izrade plana, Stručni tim i metodologiju njegove izrade bio organizovan u skladu sa zakonskom regulativom, a nakon Odluke o izboru rukovodioca izrade plana i Stručnog tima je u avgustu 2020. godine potpisan Ugovor.

"U novembru 2020. godine je urađen i predat Koncept plana. Stručni tim je sve ugovorne obaveze ispunio u roku, a umjesto podrške i preduzimanja daljih koraka od strane nadležnog Ministarstva, u decembru je upućeno Obavještenje o namjeri da se raskine predmetni Ugovor. Sva tadašnja obrazloženja su bila netačna i pravno neosnovana. U tom smislu je u saopštenju pomenuti raskid Ugovora i nezavršene obaveze nekorektan i netačan stav. Zaustavljanje procesa izrade plana je trajalo 8 mjeseci, zbog čega Stručni tim nema nikakvu odgovornost", poručila je Jovanović.

Po njenim riječima, nakon donošenja Odluke od strane Vlade Crne Gore i potpisivanja Aneksa Ugovora o izradi plana, u iščekivanju pokretanja izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, organizovanja Savjeta za reviziju plana i obavljanja prethodnog učešća javnosti, Stručni tim je obavio brojne konsultacije sa nadležnim ministarstvima i institucijama i transparentno održao tematske prezentacije po svim oblastima koje plan pokriva.

"Nažalost, nadležno Ministarstvo u tom periodu nije uspjelo da organizuje potrebne aktivnosti koje su mu u nadležnosti i obavezi, a koje su neophodne da bi se pripremio i predao Nacrt plana, pa su ti problemi sačekali novo rukovodstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Stručni tim je uložio dodatni napor i zbog proteklog vremena novim dostupnim podacima dopunio prethodno (u novembru 2020), predat Koncept plana i ponovo ga dostavio nadležnom Ministarstvu", poručila je Jovanović.

Ona je kazala da ističe samo neke od iznijetih stavova u Radulovićevom saopštenju, koji kako navodi nisu tačni:

"U pitanju je Koncept, a ne Nacrt plana kako se navodi,

Neusklađenost sa EU regulativom je neprihvatljiv stav, jer se u Konceptu plana veoma insistira na EU standardima u svakoj oblasti, a u toku je i komunikacija za uključivanje relevantnih organizacija EU,

Temeljenje stavova na naučnim i stručnim analizama i sagledavanje realnog stanja u prostoru je apsolutno primjenjeno i neprihvatljiv je suprotno iznijet stav,

Usklađenost ukupnog ekonomskog, socijalnog i kulturnog stanja je istaknuto i u samoj viziji razvoja, pa je negiranje iznijeto u saopštenju neprihvatljivo,

Sve državne strategije razvoja su uzete u obzir, a o njihovoj validnosti brinu nadležna ministarstva i institucije Crne Gore,

Bespotrebno je istaknuta važnost plana, jer se u Konceptu plana to jasno ističe,

Isticanje obimnosti materijala u ovoj fazi nije od presudne važnosti, jer se radi o Analitičkoj osnovi. Koncept plana je dat na 220 strana, a posebno je pripremljen i Rezime Koncepta plana na 140 strana. Analitički dio je obiman i on će se u Nacrtu plana svesti na potrebnu mjeru.

Netačan je stav da nisu priloženi grafički prilozi, jer su pripremljeni u GIS programu i predati uz tekstualni dio.

Stručni tim je sve uradio u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, prema Programskom zadatku i metodologiji izrade planskog dokumenta i to se uvijek može dokazati", poručila je Jovanović.

Ona je navela da umjesto netačnih tvrdnji, Stručni tim očekuje dobronamjernu i stručnu komunikaciju najprije sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa Savjetom za reviziju planskog dokumenta i inpute, predloge i sugestije od strane Vlade Crne Gore i njenih institucija, stručnih i NVO organizacija.

"Želimo da ozbiljno razgovaramo o svim otvorenim razvojnim problemima države sa svim resornim ministarstvima, da uskladimo naše stručne stavove sa njihovim programima razvoja i konačno donesemo Prostorni plan Crne Gore, koji je Vladi neophodan. Ostaje da vjerujemo da je u pitanju nedovoljna informisanost o cijelom procesu dosadašnje izrade Prostornog plana Crne Gore, a ne loša namjera i za odbranu profesionalnog dostojanstva ćemo se boriti znanjem i intelektom, kako dolikuje stručnim i odgovornim ljudima", poručila je Jovanović.

Ona je kazala i da Stručni tim vjeruje i očekuje da će se nadležno Ministarstvo u skladu sa ulogom Nosioca izrade PPCG angažovati i obezbjediti Stručnom timu uslove za normalan i efikasan rad, a od Vlade i Skupštine Crne Gore očekuje da se u pripremi Nacrta plana dobiju dodatni inputi u cilju definisanja razvojnih politika socio-ekonomskog i ukupno održivog razvoja, što čini neophodnu platformu za izradu i donošenje PPCG.

"Od Savjeta za reviziju planskog dokumenta Stručni tim očekuje konkretne primjedbe, sugestije i jasne stavove, kao i otvorenu stručnu komunikaciju, u cilju definisanja optimalnih projekcija razvoja za planski period. Stručnim i odgovornim pristupom, uz neophodno profesionalno uvažavanje se može ovim planom definisati jasna prostorno planska platforma koja treba da posluži da se, uz definisana politička opredjeljenja, Crna Gora uvrsti u red razvijenijih evropskih država", zaključila je Jovanović.